ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Πιστόξενου, Αθλητές


 

Κύλικα διάμετρος 32,5 εκ. περ. 480-460 π.Χ., Βερολίνο, Antikenmuseen 1960.2

 

Στο μετάλλιο της κύλικας εικονίζονται δύο ακοντιστές. Αριστερά τους ο στύλος εκκίνησης, η αφετηρία. Δεξιά τους μια στλεγγίδα  και αλτήρες.

Διακρίνονται οι επιγραφές: ΗΟ ΠΑΙΣ ΚΑΛΟΣ.

 

Zωγράφος του Πιστόξενου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Βερολίνο, Antikenmuseen δεσμός