ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος των Συρακουσών, Μαινάδες


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 34,3 περ. 470-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G349

 

Στη μία πλευρά εικονίζονται τρεις Μαινάδες. Η πρώτη στα αριστερά κρατάει σκύφο και θύρσο ενώ η δεύτερη στο κέντρο κλαδί κισσού.

Στην άλλη πλευρά ένας άντρας και δύο νέοι από τους οποίους ο ένας κρατάει λύρα.

 

Ζωγράφος των Συρακουσών

 

Ζωγράφος των Συρακουσών

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός