ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Φλωρεντίας, Κωμαστές


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 49,70 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G 350

 

Τέσσερις κωμαστές διακοσμούν τη μια πλευρά του αγγείου. Από αριστερά ένας γενειοφόρος άνδρας με σκύφο, ένας νέος με λύρα, στη συνέχεια γενειοφόρος άντρας με ραβδί στον ώμο και τέλος νέος με σκύφο.

 

Ζωγράφος του Βορέου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός