ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Φλωρεντίας, Διόνυσος και Σάτυροι


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 36,83 εκ., περ. 470-460 π.Χ., The Los Angeles County Museum of Art 50.8.31

 

Στο κέντρο ο Διόνυσος με θύρσο και κάνθαρο. Δεξιά και αριστερά δύο Σάτυροι.

 

Ζωγράφος του Βορέου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός The Los Angeles County Museum of Art δεσμός