Όταν θέλουμε να βρούμε το μαγνητικό πεδίο που δημιουργούν 2 παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί σε ένα σημείο Κ, κάνουμε τα εξής:

  • Σχεδιάζουμε τους αγωγούς έτσι ώστε αυτοί να είναι κάθετοι στο επίπεδο της οθόνης.
  • Δηλώνουμε τις φορές των ρευμάτων που διαρρέουν τους αγωγούς.
    (Στο σχήμα μας έχουμε 2 αγωγούς που διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα Ι1 και Ιπου έχουν φορά από εμάς προς το εσωτερικό της οθόνης).
  • Για τον αγωγό Ι1 σχεδιάζουμε ένα μικρό τμήμα κύκλου που να περνάει από το σημείο Κ και με τον κανόνα του δεξιού χεριού βρίσκουμε τη κατεύθυνση της δυναμικής γραμμής.
  • Σχεδιάζουμε το διάνυσμα Β1 που είναι εφαπτόμενο στο κύκλο και έχει τη κατεύθυνση της δυναμικής γραμμής.
  • Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και για τον αγωγό Ι2 ο οποίος τελικά στο σημείο Κ δημιουργεί ένα διάνυσμα Β2.

Για να βρούμε το συνολικό μαγνητικό πεδίο στο σημείο Κ αρχικά προσθέτουμε διανυσματικά τα διανύσματα Β1 και Β2, δηλαδή απλώς στο σχήμα με τον κανόνα του παραλληλογράμμου σχεδιάζουμε το διάνυσμα Βολ.

Ο υπολογισμός του μέτρου του Βολ γίνεται με τη γνωστή σχέση:

Με τη προσομοίωση Geogebra κάνουμε τα εξής:

- σχεδιάζουμε 2 αγωγούς κάθετους στην οθόνη και επιλέγουμε φορά και τιμή ρεύματος

- σχεδιάζουμε τις δυναμικές γραμμές και τα διανύσματα Β1 και Β2.

 - εμφανίζουμε το διάνυσμα της Βολ και υπολογίζουμε το μέτρο του.

 Προσομοίωση

 

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες