Αρχείο κατηγορίας ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΙ & ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΝΟΜΟΙ & ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

N.576/13-4-1977: Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως.

N.576-1977

N.1566/30-9-1985: Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

N.1566-1985

N.2009/14-2-1992: Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις.

N.2009-1992

N.2525/23-9-1997: Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.

N.2525-1997

N.2640/3-9-1998: Δευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

Ν.2640-1998

N.3194/20-11-2003: Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις.

N.3194-2003

N.3475/13-7-2006: Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Ν.3475-2006

Υ.Α.118842/Γ2/24-9-2008: Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Y.A.118842-Γ2-24-9-2008

N.3848/19-5-2010: Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού ? καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Ν.3848-2010

Ν.3879/21-9-2010: Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.

Ν.3879-2010

Υ.Α.ΓΠ/20082/23-10-2012: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Y.A.ΓΠ-20082-23-10-2012

Υ.Α.10141/ΙΑ/18-11-2012: Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Y.A.10141-ΙΑ-18-11-2012

Ν.4186/17-9-2013: Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Ν.4186-2013

ΠΔ.152/5-11-2013: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΔ.152-2013

Ν.4386/11-5-2016: Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις

 N.4386-2016

Ν.4521/2-3-2018: Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις

N.4521-2018

Ν.4547/12-6-2018: Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και άλλες διατάξεις

N.4547-2018