ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος της Providence, Απόλλωνας


 

Αμφορέας τύπου Νόλας, ύψος 32,8 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 367

 

Στο αγγείο εικονίζεται ο Απόλλωνας κρατώντας τόξο και βέλος

Διακρίνεται η επιγραφή ΚΑΛΟΣ Κ(Α)ΛΛΙΚΛΕΣ

 

Ζωγράφος της Providence

 

 

 

Πηγές: Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός