ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Λένινγραντ, Χρηματική συναλλαγή


 

Πελίκη ύψος 34,9 εκ., περίπου 480-470 π.Χ., The Portland Art Museum, 26.310

 

Στο αγγείο εικονίζονται δύο νέοι σε μια χρηματική συναλλαγή.

 

Ζωγράφος του Λένινγκραντ

 

Πηγές: The Portland Art Museum δεσμός