ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αλκίμαχου, Σάτυρος και Μαινάδα


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 33,5 εκ., περ. 470-460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου G206

 

Στη μια πλευρά του αγγείου εικονίζεται Σάτυρος και Μαινάδα και στην άλλη νέα.

 

Ζωγράφος του Αλκίμαχου

 

Ζωγράφος του Αλκίμαχου

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός