ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Deepdene, Κώμος


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 43,18 εκ., βρέθηκε στον Ακράγαντα, περ. 480-450 π.Χ., Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 1867,0508.1136/E474

 

Και στις δύο όψεις εικονίζονται έφηβοι σε σκηνή κώμου.

 

Ζωγράφος του Deepdene

 

Ζωγράφος του Deepdene

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο δεσμός