ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale, Μονομαχία Έλληνα με Πέρση


 

Αμφορέας με λαιμό ύψος 34,8 εκ., βρέθηκε στη Ρόδο(;), περ. 480-460 π.Χ., Νέα Υόρκη, met 06.1021.117

 

Στη μία πλευρά του αγγείου Έλληνας με κράνος, ασπίδα, δόρυ και θώρακα μονομαχεί με Πέρση που κρατά κοπίδα και τόξο.

Στην άλλη πλευρά οπλίτης με κράνος, δόρυ και ασπίδα που εικονίζει τρίποδα.

Η παράσταση μονομαχίας Έλληνα με Πέρση είναι από τις σπάνιες παραστάσεις που υπάρχουν σε αγγείο.

 

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Ζωγράφος της Οινοχόης του Yale

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός, Νέα Υόρκη, met δεσμός