ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ

    Σηλυβρία ή Σηλύβρια: (τουρκ. Silivri). Πόλη της Ανατολικής Θράκης στα παράλια της Προποντίδας 55 χιλιόμετρα Δυτικά της Κωνσταντινουπόλεως. Κατά τον Στράβωνα η πόλη ήταν αποικία των Μεγαρέων, αποικίστηκε το 675 π.Χ. και πήρε το όνομά της από τον ιδρυτή της Σήλυ. Στο όνομα του Σήλυος προστέθηκε η Θρακική κατάληξη "βρία", που σημαίνει πόλη. Έτσι ονομάστηκε Σηλυβρία δηλαδή πόλη του Σήλυος. Το 410 π.Χ. η πόλη καταλήφθηκε από τον Αλκιβάδη ενώ το 342 π.Χ. περιήλθε στην εξουσία του Φιλίππου της Μακεδονίας. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο η πόλη μετονομάστηκε για ένα μικρό διάστημα (5ος-6ος αιώνες) σε Ευδοξιούπολη προς τιμή της συζύγου του αυτοκράτορα Αρκαδίου (383-408 μ.Χ.) Ευδοξίας. Ως Ευδοξιούπολη αναφέρεται και στον "Συνέκδημο του Ιεροκλέους" (6ος αιώνας), πρώτη μεταξύ των 14 πόλεων της Επαρχίας Θράκης Ευρώπης. Το 1453 μ.Χ. η πόλη καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς.  Στην πόλη το 1885 κατοικούσαν 270 ελληνόφωνες οικογένειες (1600 κάτοικοι). Σήμερα η πόλη έχει περίπου 50.000 κατοίκους.

    Σηλυβρίας μητρόπολη: Η Σηλυβρία υπάγονταν στη δικαιοδοσία της Μητροπόλεως Ηρακλείας μέχρι τον 6ο αιώνα οπότε και ανυψώθηκε σε Αρχιεπισκοπή. Κατείχε την 19η θέση μεταξύ των Αυτοκεφάλων Αρχιεπισκοπών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ενώ αργότερα προήχθη στην 11η θέση. Την εποχή του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού (1143-1180) προήχθη σε Μητρόπολη και παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου.

    Στις αρχές του 20ου αιώνα η Μητρόπολη Σηλυβρίας περιλάμβανε τους κατωτέρω οικισμούς:
α) Σηλύβρια (Silivri)
β) Επιβάτες (σημερινό Selimpasa)
γ) Φανάρι (Fener)
δ) Δελλιώνες (σημερινό Ortaköy)
ε) Καδήκιοϊ (Kadiköy)
στ) Κούρφαλη (Kurfallı)
ζ) Άβρεν (σημερινό Akören)
η) Σινεκλή (Sinekli)
θ) Κιουτσούκ Σεϋμέν (Seymen)
ι) Μέγα Κιλίτς (Büyükkılıçlı) από τη σημερινή Επαρχία Silivri (Σηλυβρίας)
ια) Εξάστερο (σημερινό Celaliye)
ιβ) Αιγιαλοί ή Άγιος Παύλος (σημερινή Kamiloba)
ιγ) Οικονομείο (σημερινό Kumburgaz) από τη σημερινή Επαρχία Büyükçekmece (Αθύρων).
 

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

    1) Αιμιλιανός Τιμιάδης: 15 Νοεμβρίου 1977-21 Φεβρουαρίου 2008. Από Καλαβρίας. Κοίμηση.

    2) Μάξιμος Βγενόπουλος: 27 Ιουλίου 2014-σήμερα. Από Πρεσβύτερος.

    Χάρτης της Μητροπόλεως Σηλυβρίας.

 

 Αρχείο Kmz με τους οικισμούς της Μητροπόλεως Σηλυβρίας.

    Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 1
Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου έκθεσις πρωτοκκλησιών πατριαρχών τε και μητροπολιτών
Ζ΄ αιών

Περί των αυτοκεφάλων Αρχιεπισκόπων
ιθ΄ Επαρχία Ευρώπης
ο Σηλυβρίας

Τακτικό 2
Τάξις προκαθεδρίας Μητροπολιτών
Η΄-Θ΄ αιώνες

Των αυτοκεφάλων αρχιεπισκόπων
κ΄ Επαρχία Ευρώπης
ο Σηλυμβρίας

Τακτικό 3
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών, μητροπολιτών και αυτοκεφάλων
Τέλη Η΄ - Αρχές Θ΄ αιώνος

Οι αυτοκέφαλοι
κβ΄ επαρχία Ευρώπης
ο Σηλυμβρίας

Τακτικό 4
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών. Τάξις προκαθεδρίας μητροπολιτών και αυτοκεφάλων και επισκόπων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον ταύτης της θεοφυλάκτου και βασιλίδος πόλεως
Θ΄ αιών

Μέχρι τούτων οι μητροπολίται και λοιπόν εντεύθεν άρχονται οι αυτοκέφαλοι
επαρχία Ευρώπης
ιθ΄ ο Σηλυβρίας

Τακτικό 5
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου πόλεως

Περί των αυτοκεφάλων αρχιεπισκόπων
επαρχία Ευρώπης
ιθ΄ ο Σηλυβρίας

Τακτικό 7
Νικολάου πατριάρχου του παλαιού (Μυστικού)
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

Τάξις των αρχιεπισκοπών αι τω αυτώ της βασιλίδος υπόκεινται θρόνω
ια΄ η Σηλυβρία

Τακτικό 8
Αι μητροπόλεις. Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

Τάξις των αρχιεπισκοπών
ια΄ η Σηλυβρία
επαρχίας Ευρώπης ο Σηλυβρίας

Τακτικό 11
Αι αρχιεπισκοπαί
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ια΄ η Σηλυβρία
ο Σηλυβρίας

Τακτικό 12
Αι αγιώταται μητροπόλεις εισίν αύται
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

πγ΄ η Σηλυβρία

Κατωτέρω
Αι αρχιεπισκοπαί
η΄ ο Σηλυβρίας
η Σηλυβρία

Τακτικό 13
Εισίν οι θρόνοι του Κωνσταντινουπόλεως κατά την τάξιν των μητροπολιτών καθώς εν τω χαρτοφυλακείω αναγέγραπται και αι επισκοπαί εκάστης μητροπόλεως
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ΠΕ΄ τη Συληβρία Ευρώπης θρόνος υποκείμενος ουκ έστι

Τακτίκό 14
Σύγγραμμα Νείλου Δοξαπατρή.
Εισί δε αι αναγεγραμμέναι επαρχίαι και μητροπόλεις αι υποκείμεναι τω Κωνσταντινουπόλεως αύται, αι εν τη Ανατολή και τη Δύσει και τοις λοιποίς μέρεσι.
ΙΒ΄ αιών

Και αι αρχιεπισκοπαί αι υποκείμεναι τω θρόνω Κωνσταντινουπόλεως και μηδενί μητροπολίτη υποκείμεναι μήτε εχουσαι υφ' εαυτάς επισκοπάς εισί
 

αι πάσαι τον αριθμόν μβ΄, αίτινες εισίν αύται
η Συληβρία

Τακτικό 15
Τάξις των Μητροπόλεων
ΙΒ΄ αιών

πδ΄ η Σηλυβρία
ο Σηλυβρίας

Τακτικό 16
Η γεγονυία υποτύπωσις παρά του βασιλέως Λέοντος του Σοφού όπως έχουσι τάξεως οι θρόνοι των εκκλησιών των υποκειμένων τω πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
ΙΒ΄ αιών

πβ΄ η Σηλυβρία

Κατωτέρω
Αι αρχιεπισκοπαί
θ΄ η Σηλυβρία

Τακτικό 17
Η έκθεσις αύτη των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου Κωνσταντινουπόλεως εξετέθη επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών

ρβ΄ ο Σηλυβρίας, και αυτή, πα΄ ούσα, ρβ΄ γέγονεν

Τακτικό 18
Έκθεσις των υποκειμένων τω πατριαρχικώ θρόνω της βασιλίδος των πόλεων εκτεθείσα επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών

ρα΄ ο Σηλυβρίας

Τακτικό 19
Έκθεσις του ευσεβούς βασιλέως κυρού Ανδρονίκου τρίτου των Παλαιολόγων. Τάξις προκαθεδρίας μητροπόλεων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
ΙΔ΄ αιών

μζ΄ ο Κοτυαείου, εν αυτώ
και ο Μελενίκου
και ο Σηλυβρίας

Κατωτέρω
π΄ ο Σηλυβρίας, μετετέθη

Τακτικό 20
Περί της τάξεως των θρόνων των Μητροπολιτών και τίνες αυτών λέγονται έξαρχοι και υπέρτιμοι, τίνες δε υπέρτιμοι μόνον
ΙΕ΄ αιών

Εισί δε και έτεροι μητροπολίται έξω των ων γράφει η διατύπωσις η αρχαία, όιτινες από αρχιεπισκόπων και επισκόπων ετιμήθησαν κατά διαφόρους καιρούς.
Και από μεν αρχιεπισκόπων εγένοντο ούτοι
(3) ο Σηλυβρίας

    Αναγραφές στα Συνταγμάτια

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟ

ΘΕΣΗ

Χρυσάνθου Ιεροσολύμων (1715)

52 ο Σηλυβρίας Υπέρτιμος

Συνταγμάτιο 1855

ΜΘ΄ ο Σηλυβρίας, και υπέρτιμος Κ. Μελέτιος

Συνταγμάτιο1896

ΜΑ΄ Ο Σηλυβρίας (Κωνστάντιος) υπέρτιμος

Συνταγμάτιο 1901

ΜΑ΄ Ο Σηλυβρίας (Διονύσιος) υπέρτιμος

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.