Spyros Karydis-Personal website

ΝΑΟΙ

Ναοί δημοσίου δικαιώματος στον κερκυραϊκό χώρο. Τα δεδομένα της απογραφής του 1635

Η μελέτη εστιάζει στον κερκυραϊκό χώρο και σε μια συγκεκριμένη ομάδα ορθόδοξων καθιδρυμάτων, εκείνα που ανήκαν στο Δημόσιο. Στηρίζεται κυρίως στην απογραφή των ναών και μονών του ορθόδοξου δόγματος, που διενεργήθηκε στις βενετοκρατούμενες ελληνικές περιοχές κατά το διάστημα 1635-1638.

Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα. Αρχειακά τεκμήρια

Χώροι λατρείας και κλήρος στην Κέρκυρα του 17ου αιώνα. Αρχειακά τεκμήρια, Εισαγωγή-Έκδοση-Σχόλια: Σπύρος Καρύδης, Γεράσιμος Δημουλάς, Γιώργος Πουλής, Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας, Κέρκυρα 2018 [Luoghi di Culto e Clero a Corfù nel secolo XVII. Documenti d’archivio, Introduzione-Edizione-Commenti: Spyros Karydis, Gerasimos Dimoulas, Giorgos Poulis, Società di Lettura di Corfù, Corfù 2018], σ. πη΄+456, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-87179-7-8.

Ο ναός της Σπηλαιώτισσας στην πόλη της Κέρκυρας: Τα ίχνη των δομικών του μεταμορφώσεων στις αρχειακές πηγές

Η ανακοίνωση αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας των αρχειακών τεκμηρίων στην Ιστορία των Δομικών Κατασκευών. Η διερεύνηση των σωζόμενων αρχείων προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία των κτισμάτων, για τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και αισθητικές παραμέτρους που καθορίζουν τις κατασκευές, καθώς και για τις επιρροές από ξένα περιβάλλοντα. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις σύγχρονες επεμβάσεις συντήρησης, αποκατάστασης, ενίσχυσης ή τροποποίησης των ιστορικών κατασκευών. Το αρχειακό υλικό που παρουσιάζεται εδώ ήλθε στο φως έπειτα από την πρόσφατη καταγραφή του αρχείου του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιώτισσας, του σημερινού μητροπολιτικού ναού της Κέρκυρας.

«Συλλογικές χορηγίες στην Κέρκυρα κατά την πρώιμη λατινοκρατία. Επιγραφικά τεκμήρια», Βυζαντινά Σύμμεικτα 26 (2016), 163-209

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα επιγραφικά τεκμήρια τεσσάρων ναών της πρώιμης περιόδου της λατινοκρατίας στην Κέρκυρα. Εξ αυτών το ένα σώζεται in situ. Τα υπόλοιπα τρία σώζονται σε αντίγραφα στο νοταρικό αρχείο που φυλάσσεται στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας, στοιχείο που δείχνει ότι τα νοταρικά κατάστιχα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής όχι μόνον για τα μνημεία […]

Η Οδηγήτρια Αγραφών Κέρκυρας. Ψηφίδες από τη μακραίωνη ιστορία της, Κέρκυρα 2011, σ. 182, 17Χ24 εκ., ΙSBN 978-960-93-3404-4.

Το χωριό Αγραφοί βρίσκεται στη βόρεια Κέρκυρα και απέχει από την πόλη 31 περίπου χιλιόμετρα. Η ονομασία του ανάγεται πιθανόν στους βυζαντινούς χρόνους ή στα πρώτα χρόνια της ανδηγαυικής κατοχής του νησιού και σχετίζεται με τους «άγραφους» χωρικούς, ελεύθερους από οιαδήποτε φοροδοτική υποχρέωση απέναντι στο κράτος. Ο ναός της Οδηγήτριας, σήμερα ενοριακός ναός του χωριού, […]

Ο Κώδικας του ιερού ναού Αγίου Ελευθερίου Κέρκυρας, Κέρκυρα 2007, σ. 430+[2], 21Χ28 εκ., ISBN 978-960-92594-0-8.

Στο βιβλίο αυτό δημοσιεύεται, σύμφωνα με τους κανόνες της διπλωματικής, το περιεχόμενο του Κώδικα του ναού του Αγίου Ελευθερίου της Κέρκυρας, ο οποίος κτίστηκε το 1700 από την αρχόντισσα Θεοδωρέλα Βερβιτσιώτη, και από το 1925 συγκαταλέγεται μεταξύ των ενοριακών ναών της πόλης. Το έργο αυτό κρίθηκε απολύτως αναγκαίο για τη διάσωση του περιεχομένου του Κώδικα, […]

Ο αστικός χώρος και τα ιερά. Η περίπτωση της Κέρκυρας τον 16ο αιώνα, Αθήνα 2007, σ. 336 + χάρτης, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-631-784-2.

Η πόλη της Κέρκυρας τον 16ο αι. αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση για τη διερεύνηση της σχέσης και της αλληλεπίδρασης αστικού χώρου και ιερών. Κατά την περίοδο αυτή η πόλη γνωρίζει την τουρκική βαρβαρότητα στις πολιορκίες του 1537 και 1571, αναζητεί εναγώνια την ασφάλειά της, οραματίζεται την περιτείχισή της και βρίσκεται σε φάση διαρκούς μεταβολής, λόγω των […]

Πληροφορίες για την ίδρυση ή την ανακαίνιση ναών στην Κέρκυρα τον 17ο και 18ο αιώνα, «Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου (7-8 Δεκεμβρίου 2005) “Όψεις της εκκλησιαστικής ιστορίας της Κέρκυρας”», Κέρκυρα 2007, σ. 63-77 [Κερκυραϊκά Χρονικά 4 (2007)].

Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται συνοπτικά το υλικό που εντοπίστηκε στο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας και αναφέρεται στην ανέγερση ναών, στην εκ βάθρων ανοικοδόμηση ή ανακαίνιση υφισταμένων ναών ή στην εκτέλεση εργασιών, η έκταση ή η φύση των οποίων προϋπέθετε την έγκριση της εκκλησιαστικής αρχής του τόπου. Πρόκειται για ένα αξιόλογο σε μέγεθος και πληροφορίες υλικό, η […]

Ορθόδοξες αδελφότητες και συναδελφικοί ναοί στην Κέρκυρα (15ος-19ος αι.), Αθήνα-Σταμούλης, 2004, σ. 742, 17Χ24 εκ., ISBN 960-351-571-X.

Στην εργασία, η οποία αποτέλεσε το κείμενο της διδακτορικής διατριβής του γράφοντος, μελετάται ο θεσμός των ορθόδοξων αδελφοτήτων, οι οποίες αποτέλεσαν τυπικό παράδειγμα θρησκευτικής συμπεριφοράς στη μακρά περίοδο της ξενοκρατίας στον ελληνικό νησιωτικό χώρο με διάφορες κατά τόπους παραλλαγές, στην κερκυραϊκή τους εκδοχή. Η εργασία αρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο Πρώτο Μέρος εξετάζονται θέματα που […]

Ορθόδοξοι ναοί της Κέρκυρας τον 15ο αι., «Βυζαντιακά» 19 (1999), 263-307.

DOWNLOAD Στόχος της μελέτης είναι να καταγραφούν οι ναοί της πόλης, των προαστείων και της υπαίθρου της Κέρκυρας που υπήρχαν τον 15ο αιώνα. Η καταγραφή δεν έχει τον χαρακτήρα παράθεσης ολοκληρωμένων ιστορικών σημειωμάτων για τον κάθε ναό, αλλά περιορίζεται στην παρουσίαση εκείνων των πληροφοριών που πιστοποιούν την ύπαρξη του συγκεκριμένου ναού στην ανωτέρω χρονική περίοδο, […]

Κύλιση προς τα επάνω