Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Αριθμοί και Γωνίες

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  ’μεση Εισαγωγή
    Αριθμοί και Γωνίες
      Αριθμοί
      Γωνίες
      Δρομείς και Βέλη του πληκτρολογίου
      Όρια τιμών σε Διάστημα  
    Σημεία και Διανύσματα
    Ευθείες και ’ξονες
    Κωνικές τομές
    Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
    Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
    Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
    Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
    Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
    Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Αριθμοί και Γωνίες

Σχετικές συνδέσεις

’μεση Εισαγωγή
Αριθμοί
Γωνίες
Δρομείς και Βέλη του πληκτρολογίου  
Όρια τιμών σε Διάστημα