Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  ’μεση Εισαγωγή
    Αριθμοί και Γωνίες
    Σημεία και Διανύσματα
    Ευθείες και ’ξονες
    Κωνικές τομές
    Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
    Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
    Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
    Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
    Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
    Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις

Για την εισαγωγή αριθμών, συντεταγμένων ή εξισώσεων (βλέπε ’μεση Εισαγωγή) πρέπει να χρησιμοποιήσετε αριθμητικές εκφράσεις με παρενθέσεις. Δια τίθενται οι παρακάτω προκαθορισμένες  συναρτήσεις και πράξεις στο πρόγραμμα GeoGebra:

 

 

 Πράξη / Συνάρτηση

Εισαγωγή

πρόσθεση

+

αφαίρεση

-

πολλαπλασιασμός

* ή  πλήκτρο space

Εσωτερικό γινόμενο

* ή  πλήκτρο space

διαίρεση

/

δύναμη

^ ή 2

παραγοντικό

!

συνάρτηση Gamma

gamma( )

παρενθέσεις

( )

τετμημένη x

x( )

τεταγμένη y

y( )

απόλυτη τιμή

abs( )

πρόσημο

sgn( )

τετραγωνική ρίζα

sqrt( )

κυβική ρίζα

cbrt( )

τυχαίος αριθμός μεταξύ  0 και 1

random( )

εκθετική συνάρτηση

exp( ) ή e^

λογάριθμος (φυσικός, με βάση e)

ln( ) ή log( )

λογάριθμος με βάση 2

ld( )

λογάριθμος με βάση 10

lg( )

συνημίτονο

cos( )

ημίτονο

sin( )

εφαπτομένη

tan( )

τόξο συνημιτόνου

acos( )

τόξο ημιτόνου

asin( )

τόξο εφαπτομένης

atan( )

υπερβολικό ημίτονο

cosh( )

υπερβολικό συνημίτονο

sinh( )

υπερβολική εφαπτομένη

tanh( )

αντιυπερβολικό συνημίτονο

acosh( )

αντιυπερβολικό ημίτονο

asinh( )

αντιυπερβολική εφαπτομένη

atanh( )

μεγαλύτερος ακέραιος μικρότερος ή ίσος

floor( )

μικρότερος ακέραιος μεγαλύτερος ή ίσος

ceil( )

στρογγυλοποίηση αριθμού

round( )

 

Σχετικές συνδέσεις

’μεση Εισαγωγή