Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Συναρτήσεις της μεταβλητής  x

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
    Αριθμοί και Γωνίες
    Σημεία και Διανύσματα
    Ευθείες και Άξονες
    Κωνικές τομές
    Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
      Συνάρτησης οριζόμενη σε διάστημα
    Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
    Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
    Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
    Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
    Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Συναρτήσεις της μεταβλητής  x

Για την εισαγωγή μιας συνάρτησης πρέπει πρώτα να ορίσετε μεταβλητές (π.χ. αριθμοί, σημεία, διανύσματα) και άλλες συναρτήσεις.

 

Παραδείγματα:

·       Συνάρτηση f:                           f(x) = 3 x^3 – x^2

·       Συνάρτηση g:                          g(x) = tan(f(x))

·       Συνάρτηση χωρίς όνομα:        sin(3 x) + tan(x)

 

Όλες οι προκαθορισμένες συναρτήσεις (π.χ. ημ, συν, εφ) περιγράφονται στην παράγραφο σχετικά με τις αριθμητικές πράξεις (βλέπε Προκαθορισμένες συναρτήσεις και  Πράξεις).

 

Στο πρόγραμμα GeoGebra μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές για να υπολογίσετε το Ολοκλήρωμα και την Παράγωγο μιας συνάρτησης.

 

Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα  f’(x) ή f’’(x),… για  να  πάρετε τις παραγώγους μιας εκ των προτέρων οριζόμενης συνάρτησης f(x).

 

Παράδειγμα: Πρώτα, ορίσατε  συνάρτηση f σαν f(x) = 3 x^3 – x^2. Μετά  γράψτε  g(x) = cos(f’(x + 2)) για  να πάρετε την συνάρτηση g.

 

Επιπλέον, οι συναρτήσεις  μπορούν να μεταφερθούν μ’ ένα διάνυσμα  (βλέπε την εντολή Μεταφορά) και μια ελεύθερη συνάρτηση μπορεί να μετακινηθεί με το ποντίκι (βλέπε στο εργαλείο Μετακίνηση).

.

Σχετικές συνδέσεις

Άμεση Εισαγωγή
Συνάρτησης οριζόμενη σε διάστημα