Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Κωνικές τομές

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
    Αριθμοί και Γωνίες
    Σημεία και Διανύσματα
    Ευθείες και Άξονες
    Κωνικές τομές
    Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
    Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
    Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
    Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
    Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
    Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Κωνικές τομές

Μία κωνική τομή εισάγεται με μια δευτέρου βαθμού εξίσωση με μεταβλητές  x και y. Μεταβλητές οι οποίες ορίστηκαν πρώτα (π.χ. αριθμοί, σημεία, διανύσματα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εξίσωση της κωνικής τομής. Το όνομα της κωνικής τομής εισάγεται στην αρχή της εισαγωγής ακολουθούμενο από άνω-κάτω τελεία.

 

Παραδείγματα:

·        Έλλειψη ell:           ell: 9 x^2 + 16 y^2 = 144

·        Υπερβολή hyp:       hyp: 9 x^2 – 16 y^2 = 144

·        Παραβολή par:       par: y^2 = 4 x

·        Κύκλος k1:             k1: x^2 + y^2 = 25

·        Κύκλος k2:             k2: (x – 5)^2 + (y + 2)^2 = 25

 

Σημείωση: Αν πρώτα εισάγετε δύο παραμέτρους a = 4 και b = 3 , μπορείτε να εισάγετε την έλλειψη σαν ell: b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2.

 

Σχετικές συνδέσεις

Άμεση Εισαγωγή