Είσοδος Γυμνάσιο Λύκειο Γραμματική Συντακτικό Ασκ. Γραμματικής Ασκ. Συντακτικού

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιρρηματικών Σχέσεων


 

Δες την παρουσίαση για τους προσδιορισμούς

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Εκφέρεται με: Τρόπος Τόπος Χρόνος Ποσό Αιτία Σκοπός Αποτέλεσμα Αναφορά Όρος - Προϋπόθεση Εναντίωση Παραχώρηση
ΕπίρρημαΚαλῶς ποιεῖ Πολλοὶ συγγενεῖς ἔνδον ἦσαν Τί νῦν οὗτος ὁ ἄνθρωπος πράττει; Ἐκεῖνα δὲ καὶ πάνυ μέμφομαι. -- -- -- -- -- -- --
Γενική -- Ἐλήφθησαν ὅσοι μὴ αὐτοῦ ἀπέθανον Ἀφίκοντο τῆς νυκτὸς. Πόσου διδάσκει; Ζηλῶ σε τοῦ πλούτου. Πόλεις ἐπέκτισε τοῦ μὴ νομάδας εἶναι. -- -- -- -- --
Δοτική Πεζῇ πορεύεται Κύκλῳ τοῦ γηλόφου ἐστρατοπεύδευον Τῇ ὑστεραίᾳ ἦλθε κῆρυξ. Τοσούτῳ τὰ τούτων ηὔξηται. Νόσῳ ἀπέθανεν. -- -- Διαφέρει τὰ σώματα σχήμασιν -- -- --
Αιτιατική Τίνα τρόπον ζῇ; Άπέχει Λύγινος ἀπὸ Ἴστρου σταθμοὺς τρεῖς. Τὀ πάλαι ἐτράποντο πρὸς ληστείαν. -- Τί δεῖ πλείω λέγειν; Τί τηνικάδε ἀφῖξαι; -- Διαφέρει γυνὴ ἄνδρὸς τὴν φύσιν -- -- --
Πρόταση Ταῦτα δ' ὑμεῖς οὕτως ὡς βούλεσθε λαμβάνετε Παραπλεῖν ἔξεστιν ὅπου ἂν μηδεὶς ᾖ πολέμιο. Ἀφ ' ὅτου πολέμιοι γεγενήμεθα, ουδεὶς ὑμῖν συμμαχεῖ. Τοσοῦτο χωρίον κατέσχον, ὅσον τοὺς λόγους ἔξω γενέσθαι τῶν πολεμίων. Ἐπεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο Ταῦτα ἐλέγετο ἵνα εἰδῆτε Ἐπιπίπτει χιὼν ἄπλετος, ὥστε ἀπέκρυψε τὰ ὅπλα. -- Αποδώσουσι τοὺς νεκρούς, ἐφ' ᾦ μἠ καίειν τὰς οἰκίας. Φήσουσι σοφὸν εἶναι εἰ καὶ μή εἰμι. Κἄν ταῦτα ποιῆτε, οὐ καταφρονη-θήσεσθε.
Μετοχή Ἐκεῖ ἔμεινε ναῦς ἔχων ἐβδομήκοντα -- Ἐπαιάνιζον ἄμα πλέοντες. -- Οὐ δυνάμενοι τοῦτο τυχεῖν ἐστράτευσαν ἐπ' αὐτούς. Οὐ νομοθετήσοντες ἥκετε -- -- -- -- Οὐδὲ δὶς ἀπαθανόντες δίκην δοῦναι δύναιντ' ἄν ἀξίαν.
Κατηγορούμενο Ἀπέπλευσαν ἄπρακτοι ἐκ Μιλήτου οἱ Πέρσαι Ὑπαίθριοι ἐστρατοπέδευον. Τριταῖος ἀφίκετο -- -- Τίνος ἥκετε διδάσκαλοι; Φίλιππος ἐκ μικροῦ ηὐξήθη μέγας. -- -- -- --
Απαρέμφατο -- -- -- -- -- Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔδοσαν Αἰγηνήταις Θυρέαν οἰκεῖν. Ἀφεῖσαν τοῦτον ἐλεύθερον εἶναι. Κῦρος ἦν ἀξιώτατος ἄρχειν. -- -- --
Εμπρόθετος Ἐν τάχει ἐβούλοντο βοηθῆσαι Οἱ πολέμιοι ἐν γῇ πολεμοῦνται Μετὰ δὲ τοῦτον εἶπε. -- Διὰ τὰς πληγὰς ἀπέθανε. Ἕνεκα χρημάτων με συκοφαντεῖ. -- Παύσασθε ἁμαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα. Ἠρώτα ἐπὶ τίσιν ἄν σύμμαχος γένοιτο. Παρὰ τὸ δίκαιον τὸ ξυμφέρον λέγειν ὑπέθεσθε. --

 

 Βιβλιογραφία

 

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β', Γ' Γυμνασίου, Πολυξένη Μπίλλα, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α 2007

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Α. Β. Μουμτζάκης, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση 2006

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (σε 66 ενότητες), Ν.Σπ. Ασωνίτη, Β.Δ. Αναγνωστόπουλου, Αθήνα χ.χ.

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Λιναρδής Ιωάννης, εκδ. Χατζηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2009

Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Καραδήμος Ιωάννης, εκδ. Φίλιππος, Θεσσαλονίκη, 1992

Συντακτικόν της Ελληνικής Γλώσσης, Κωνσταντίνος Σ. Κατεβαίνης, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα, 1978

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα