Παράθεση - Επεξήγηση / Επιθετικός - Κατηγορηματικός

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

Οι προσδιορισμοί γενικά • πίνακας προσδιορισμών • ομοιόπτωτοι • ετερόπτωτοι • εμπρόθετοι

πίνακας επιρρηματικών σχέσεων • επιρρηματικοί κατά σχέση • επιρρηματικοί κατά τρόπο εκφοράς

 

 

Δες την παρουσίαση για τους προσδιορισμούς

 

Γενικά για τους προσδιορισμούς

παράθεση

επεξήγηση

Σύγκριση παράθεσης - επεξήγησης

                                        επιθετικός προσδιορισμός

                                        κατηγορηματικός προσδιορισμός         

Διάκριση του επιθετικού προσδιορισμού από τον κατηγορηματικό

Διάκριση επιθετικού ή κατηγορηματικού προσδιορισμού από το κατηγορούμενο

Ασκήσεις

Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία