Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

    Νεοκαισάρεια: (τουρκ. Niksar). Πόλη του Πόντου στην αριστερή όχθη του ποταμού Λύκου. Πιθανότατα πρόκειται για την αρχαία πόλη Κάβειρα. Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή ονομάστηκε Νεοκαισάρεια. Τον 3ο μ.Χ. αιώνα επί Διοκλητιανού η πόλη έγινε πρωτεύουσα του Πολεμονειακού Πόντου. Το 1068 η πόλη καταλαμβάνεται από τους Σελτζούκους και έκτοτε αρχίζει η παρακμή της. Πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών η πόλη είχε 3.000 Έλληνες κατοίκους επί συνόλου 10.000 κατοίκων.

    Κοτύωρα: (τουρκ. Ordu). Παράλια πόλη και λιμάνι του Πόντου στους πρόποδες του Ποζ Τεπέ. Κατά τον Ξενοφώντα ήταν αποικία της Σινώπης. Στα Κοτύωρα διέμειναν για 45 ημέρες οι Μύριοι και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε πλοία για τη Σινώπη και από εκεί αναχώρησαν για την Ελλάδα. Η πόλη εντάχθηκε στο Βασίλειο του Πόντου των Μιθριδατιδών. Κατά την ελληνιστική περίοδο έπεσε σε αφάνεια. Άρχισε να αναπτύσσεται και πάλι κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Πριν τη Μικρασιατική καταστροφή στα Κοτύωρα διέμεναν περίπου 7.000 Έλληνες επί συνόλου 14.000 κατοίκων.

    Οινόη: (τουρκ. Ünye). Παράλια πόλη και λιμάνι του Πόντου χτισμένη σε ημικυκλικό κόλπο μεταξύ Κοτυώρων και Αμισού. Πρώτη αναφορά στο όνομα Οινόη ως ποταμού όμως και όχι ως πόλης γίνεται από τον Αρριανό. Πιθανώς η πόλη οικίστηκε κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Ίσως ήταν αποικία της Οινόης Αττικής. Η πόλη αναπτύχθηκε σημαντικά κατά την ύστερη Βυζαντινή περίοδο και ιδίως την εποχή των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντος. Κατά την Οθωμανική περίοδο η πόλη παράκμασε. Στις αρχές του 19ου αιώνα ο χριστιανικός πληθυσμός της Οινόης μετοίκησε στη Σινώπη και σε πόλεις του Νότιας Ρωσίας. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της επέστρεψε και η πόλη άρχισε να ακμάζει. Πριν τη Μικρασιατική καταστροφή ζούσαν στην Οινόη περίπου 2.500 Έλληνες κάτοικοι επί συνόλου 10.000 κατοίκων.

    Νεοκαισαρείας μητρόπολη: Οι απαρχές του χριστιανισμού στη Νεοκαισάρεια ανάγονται στον 3ο μ.Χ. αιώνα και ασφαλώς οφείλονται στον άγιο Γρηγόριο τον θαυματουργό, ο οποίος διετέλεσε Επίσκοπος Νεοκαισαρείας από το 240 μέχρι το 275. Η Νεοκαισάρεια ως Μητρόπολη του Πολεμονειακού Πόντου είχε στη δικαιοδοσία της συνήθως 4 Επισκοπές (μόνο κατά τον 12ο με 13ο αι. αναφέρονται 10 υποκείμενες Επισκοπές). Από τις Επισκοπές της Μητροπόλεως Νεοκαισαρείας νωρίς χειραφετήθηκε και αποτέλεσε ξεχωριστή Μητρόπολη αυτή της Τραπεζούντος. Επίσης η Επισκοπή Ριζαίου προήχθη σε Αρχιεπισκοπή κατά τον 8ο αιώνα. Τον Μάρτιο του 1371 οι Μητροπόλεις Αμασείας και Νεοκαισαρείας ενώθηκαν σε μία Μητρόπολη, σύντομα όμως αποτέλεσαν και πάλι ξεχωριστές Μητροπόλεις.
    Στα τέλη του 14ου αιώνα ανατέθηκε στον Μητροπολίτη Τραπεζούντος η διοίκηση των Μητροπόλεων Νεοκαισαρείας, Κολωνείας, Κελτζηνής, Αλανίας και Σωτηριουπόλεως. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς η Μητρόπολη Νεοκαισαρείας ανέκτησε την ανεξαρτησία της. Πιθανώς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Μητρόπολη Νεοκαισαρείας να ενώθηκε με αυτή των Γαγγρών ή τουλάχιστον να διοικούνταν ως χηρεύουσα από τον Μητροπολίτη Γαγγρών. Πάντως από τον 17ο αιώνα και εφεξής η Μητρόπολη Νεοκαισαρείας παρουσιάζει αδιάκοπη ιστορία. Με αυτήν ενώνεται τον ίδιο αιώνα και η Μητρόπολη Γαγγρών, η οποία εκλείπει. Έτσι η Μητρόπολη Νεοκαισαρείας αποτελείται πλέον από δύο διακριτά τμήματα ένα Παφλαγονικό και ένα Ποντιακό.
    Στα τέλη του 17ου αιώνα αποδόθηκε στη Μητρόπολη Νεοκαισαρείας η καταργηθείσα Πατριαρχική Εξαρχία Ινέου και έκοττε ο τίτλος του Μητροπολίτη διαμορφώθηκε σε "Νεοκαισαρείας και Ινέου". Επίσης αποδόθηκε στη Μητρόπολη Νεοκαισαρείας κατά τα τέλη του 18ου αιώνα και  η Εξαρχία των χωριών "του Μελετίου" όπως λέγονταν. Πρόκειται για χωριά της μετέπειτα Μητροπόλεως Κολωνείας. Τα χωριά αυτά αποτέλεσαν στα μέσα του 19ου αιώνα την Επισκοπή Νικοπόλεως υποκειμένη στη Μητρόπολη Νεοκαισαρείας. Το 1889 η Επισκοπή Νικοπόλεως προήχθη σε Μητρόπολη με τον τίτλο Κολωνείας.
    Η έδρα του Μητροπολίτη μεταφέρθηκε αρχικά από τη Νεοκαισάρεια στην Τοκάτη (Ευδοκιάς ή Ευδοξιάς) και αργότερα στα Κοτύωρα (Ορντού).
    Στις αρχές του 20ου αιώνα η Μητρόπολη Νεοκαισαρείας περιλάμβανε του κατωτέρω οικισμούς:
α) Νεοκαισάρεια (Niksar)
β) Αργοσλού (Ardıçlı)
γ) Χουνιαρή ή Χινιάρ (Hanyeri)
δ) Ταχταλή (Tahtalı) από τη σημερινή Επαρχία Niksar (Νεοκαισαρείας) του Νομού Tokat (Ευδοκιάδος)
ε) Ευδοκιάς ή Τοκάτη (Tokat)
στ) Εγρέπ (Uğrak)
ζ) Χαλήλ Εκιντζή ή Χαλήλ Εκιγκιός (Halilalan)
η) Κιοβ εσμέ (Kemalpaşa)
θ) Κιρλίκ (Killik)
ι) Σαλτούχ ή Σαλτσούχ (Saltık)
από τη σημερινή Επαρχία Tokat (Ευδοκιάδος) του ομώνυμου Νομού
ια) Ορβάνασα-Έρπαα (Erbaa)
ιβ) Γκιόλονου (Gölönü)
ιγ) Ένδεξε (Ocakbaşı)
ιδ) Ισικλή (Demirtaş)
ιε) Κιοΐ Τσουκούρ ή Κιοκ Τσουχούρ (Beykaya) από τη σημερινή Επαρχία Erbaa (Ορβανάσων) του Νομού Tokat (Ευδοκιάδος)
ιστ) Ρεσαδιέ (Reşadiye)
ιζ) Κιζίλ Δερέ (Güzeldere) από τη σημερινή Επαρχία Reşadiye (Ρεσαδιέ) του Νομού Tokat (Ευδοκιάδος)
ιη) Τσιβρήλ (Çivril)
ιθ) Ασαρτζίκ από τη σημερινή Επαρχία Turhal (Τουρχάλ) του Νομού Tokat (Ευδοκιάδος)
κ) Τεκνετζίκ (Teknecik) από τη σημερινή Επαρχία Almus (Αλμούς) του Νομού Tokat (Ευδοκιάδος)
κα) Μοναστήριον από τη σημερινή Επαρχία Pazar (Παζάρ) του Νομού Tokat (Ευδοκιάδος)
κβ) Κοτύωρα (Ordu) από τη σημερινή Επαρχία Ordu (Κοτυώρων) του ομώνυμου Νομού
κγ) Έπεσα (Aybastı)
κδ) Άγιος Αντώνιος (Alacalar)
κε) Καγιαλί (Kabalı)
κστ) Καγιαλτί (Gölköy) από τη σημερινή Επαρχία Aybastı (Έπεσας) του Νομού Ordu (Κοτυώρων)
κζ) Βώνα (Perşembe) από τη σημερινή Επαρχία Perşembe (Βώνας) του Νομού Ordu (Κοτυώρων)
κη) Οινόη (Ünye)
κθ) Γενίκιοϊ (Yeniköy) από τη σημερινή Επαρχία Ünye (Οινόης) του Νομού Ordu (Κοτυώρων)
λ) Μεσουδιέ (Mesudiye)
λα) Εσκί διρ (Kavaklıdere)
λβ) Μοναχός (Celalköy)
λγ) Μουσαλού (Musalı)
λδ) Μπαϊρακλή (Bayraklı)
λε) Τσαρίκ (Armutkolu)
λστ) Φάλδατσα (Yukarıgökçe) από τη σημερινή Επαρχία Mesudiye (Μεσουδιέ) του Νομού Ordu (Κοτυώρων)
λζ) Φαδισάνη (Fatsa)
λη) Κιόλκιοϊ (Gölköy) από τη σημερινή Επαρχία Fatsa (Φαδισάνης) του Νομού Ordu (Κοτυώρων)
λθ) Κιρέτζ τεπέ ή Κιρέζ τεπέ (Kiraztepe)
μ) Βογμαλή (Boğmalık)
μα) Δις Μουσά (Düzmeşe)
μβ) Ντερέ μπας ή Ντερέ μπασί (Derebaşı) από τη σημερινή Επαρχία İkizce (Ικίζτσε) του Νομού Ordu (Κοτυώρων)
μγ) Λιμάν Ντερέ (Çamlıca) από τη σημερινή Επαρχία Terme (Θερμών) του Νομού Samsun (Αμισού)
μδ) Τάσοβα (Taşova) από τη σημερινή Επαρχία Taşova (Τάσοβας) του Νομού Amasya (Αμασείας)
με) Ακ Βηρέν (Akören) από τη σημερινή Επαρχία Sivas (Σεβαστείας) του ομώνυμου Νομού
μστ) Γενή Χαν (Yıldızeli)
μζ) Αλτίνογλου (Altınoluk) από τη σημερινή Επαρχία Γενή Χαν (Yıldızeli) του Νομού Sivas (Σεβαστείας)
μη) Γάγγραι (Çankırı) από τη σημερινή Επαρχία Çankırı (Γαγγρών) του ομώνυμου Νομού
μθ) Τουχ (Yapraklı) από τη σημερινή Επαρχία Yapraklı (Τουχ) του Νομού Çankırı (Γαγγρών)
ν) Κασταμονή (Kastamonu) από τη σημερινή Επαρχία Kastamonu (Κασταμονής) του ομώνυμου Νομού
να) Ινέπολις (İnebolu) από τη σημερινή Επαρχία İnebolu (Ινεπόλεως) του Νομού Kastamonu (Κασταμονής)
νβ) Θεοδοσία (Tosya) από τη σημερινή Επαρχία Tosya (Θεοδοσίας) του Νομού Kastamonu (Κασταμονής)
νγ) Τζίδε (Cide) από τη σημερινή Επαρχία Cide (Τζίδε) του Νομού Kastamonu (Κασταμονής)
νδ) Θεοδωρούπολη (Safranbolu) από τη σημερινή Επαρχία Safranbolu (Θεοδωρουπόλεως) του Νομού Karabük (Καραμπούκ)
νε) Παρθένιο (Bartın) από τη σημερινή Επαρχία Bartın (Παρθενίου) του ομώνυμου Νομού
νστ) Τσάι Τσουμά (Çaycuma) από τη σημερινή Επαρχία Çaycuma (Τσάι Τσουμά) του Νομού Zonguldak (Ζονγκουλντάκ)
νζ) Σουγγουρλού (Sungurlu) από τη σημερινή Επαρχία Sungurlu (Σουγγουρλού) του Νομού Çorum (Ιβόρων)

Λοιποί οικισμοί
νη) Βαϊρακλή
νθ) Βας-Βουδαμά
ξ) Γάζου
ξα) Γενή Γκιολ
ξβ) Γιαζούρ
ξγ) Γιαζήκιοϊ
ξδ) Γιατζαλού
ξε) Γκέιτζε
ξστ) Δεγιρμέν
ξζ) Δερέ-βας
ξη) Δερέ-τσιφλίκ
ξθ) Ελενός
ο) Ερμέζ δαγ
οα) Εσκισιούρ
οβ) Ίνδαλα
ογ) Ιφσή
οδ) Καλαϊτζίκ Τεπέ
οε) Καντετζιούκ
οστ) Καρατάς ή Καρακάς
οζ) Καραμπελέ
οη) Κατράν
οθ) Κετμελή
π) Κιζ-Δερβέντ
πα) Κιζ Ιλδιρέν
πβ) Κηρής
πγ) Κιλήλ λολού
πδ) Κιράν ορκιούτ
πε) Κιτζακτσί
πστ) Κετζελή
πζ) Μουζά δερέ
πη) Ντερέ τσιφλίκ
πθ) Ορδουλού κιοΐ
ϟ) Ουρκιούτ ή Ουρκιούπ
ϟα) Σιγερέ σενέ
ϟβ) Σουλεϊμναλή
ϟγ) Ταζλού
ϟδ) Τσέρτιγε
ϟε) Τας τεπέ ή Τεζ τεπέ
ϟστ) Τεκέ
ϟζ) Τζαχμάν ή Τσαχμάν
ϟη) Τσαμλίκ
ϟθ) Τζηκαράν
ρ) Τουζλού σου
ρα) Τουλάρ
ρβ) Τουφάρ
ργ) Τσούχτσα
ρδ) Φάδαρα ή Φάταρα
ρε) Φιάν
ρστ) Φιάλη περίκ
ρζ) Χατζή μπέη
ρη) Χίρτζαλη

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Κύριλλος 1816 (Μάιος)-1850 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1850
Λεόντιος το α΄ 4 Μαΐου 1850-5 Νοεμβρίου 1864 Από Ναζιανζού Σχολάζων ;-1868
Ιερόθεος Φιντίας το α΄ 7 Νοεμβρίου 1864-26 Αυγούστου 1868 Από π. Χαλεπίου Σχολάζων 1830-1883
Λεόντιος το β΄ 28 Αυγούστου 1868-1 Νοεμβρίου 1868 Από π. Νεοκαισαρείας Κοίμηση ;-1868
Μελέτιος 18 Νοεμβρίου 1868-3 Απριλίου 1872 Από Τρίκκης Εις Αίνου ;-1901
Ιερόθεος Φιντίας το β΄ 3 Απριλίου 1872-25 Αυγούστου 1883 Από π. Νεοκαισαρείας Κοίμηση 1830-1883
Κωνστάντιος Ισαακίδης 30 Αυγούστου 1883-15 Ιουλίου 1895 Από π. Καστορίας Εις Βερροίας 1837-1907
Αλέξανδρος Ρηγόπουλος 15 Ιουλίου 1895-18 Οκτωβρίου 1903 Από Πελαγωνείας Εις Θεσσαλονίκης 1851-1928
Αμβρόσιος Σταυρινός το α΄ 18 Οκτωβρίου 1903-25 Απριλίου 1911 Από Πελαγωνείας Εις Καισαρείας 1854-1931
Πολύκαρπος Ψωμιάδης 25 Απριλίου 1911-13 Οκτωβρίου 1922 Από Κολωνείας Εις Ξάνθης 1864-1939
Αγαθάγγελος Κωνσταντινίδης 25 Οκτωβρίου 1922-20 Μαρτίου 1924 Από Δράμας Εις Πριγκηποννήσων 1864-1935
Αμβρόσιος Σταυρινός το β΄ 22 Μαρτίου 1924-24 Οκτωβρίου 1929 Από π. Καισαρείας Εις Δέρκων 1854-1931
Χρυσόστομος Κορωναίος το α΄ 7 Μαΐου 1944-22 Ιουλίου 1950 Από Πρεσβύτερος Εις Λέρου 1894-1976
Χρυσόστομος Κορωναίος το β΄ 25 Αυγούστου 1951-27 Νοεμβρίου 1976 Από π. Λέρου Κοίμηση 1894-1976
         

Χάρτης της Μητροπόλεως Νεοκαισαρείας.

 

    Αρχείο Kmz με τους οικισμούς της Μητροπόλεως Νεοκαισαρείας.

    Από την Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, πληροφορίες για τη Μητρόπολη Νεοκαισαρείας.

    Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 1
Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου έκθεσις πρωτοκκλησιών πατριαρχών τε και μητροπολιτών
Ζ΄ αιών

ιζ΄ Επαρχία Πόντου Πολεμωνιακού
μητρόπολις Νεοκαισαρείας έχει υπ αυτήν πόλεις ήτοι επισκοπάς δ΄, οιον
1 τον Τραπεζούντων
2 τον Κερασούντων
3 τον Πολεμωνίου
4 τον Κομάνων

Τακτικό 2
Τάξις προκαθεδρίας Μητροπολιτών
Η΄-Θ΄ αιώνες

ΙΖ΄ Επαρχία Πόντου Πολεμωνιακού
ο Νεοκαισαρείας
1 ο Τραπεζούντων
2 ο Κερασούντων
3 ο του Πολεμωνίου
4 ο Κομάνων

Τακτικό 3
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών, μητροπολιτών και αυτοκεφάλων
Τέλη Η΄ - Αρχές Θ΄ αιώνος

ΚΑ΄ Επαρχία Πόντου Πολεμωνιακού
α΄ Νεοκαισάρεια μητρόπολις
β΄ ο Τραπεζούντων
γ΄ ο Κερασούντων
δ΄ ο Πολεμωνίου
ε΄ ο Κομάνων

Τακτικό 4
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών. Τάξις προκαθεδρίας μητροπολιτών και αυτοκεφάλων και επισκόπων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον ταύτης της θεοφυλάκτου και βασιλίδος πόλεως
Θ΄ αιών

ΙΣΤ (ΙΖ)΄ Επαρχία Πόντου Πολεμωνιακού
ο Νεοκαισαρείας
1 ο Τραπεζούντων
2 ο Κερασούντων
3 ο του Πολεμωνίου
4 ο Κομάνων

Τακτικό 5
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου πόλεως
Θ΄ αιών

επαρχία Πόντου Πολεμωνιακού
ιζ΄ ο Νεοκαισαρείας

Τακτικό 6
Τάξις ονομάτων των οσίων μητροπολιτών
Θ΄ αιών

ιζ΄ επαρχία Πόντου Πολεμωνιακού ο Νεοκαισαρείας έχει πόλεις ε΄

Τακτικό 7
Νικολάου πατριάρχου του παλαιού (Μυστικού)
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

ΙΗ΄ τη Νεοκαισαρεία Πόντου Πολεμωνιακού
α΄ ο Κερασούντος
β΄ ο του Πολεμωνίου
γ΄ ο Κομάνων

Τακτικό 8
Αι μητροπόλεις. Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών
ιη΄ η Νεοκαισάρεια
επαρχίας Πόντου Πολεμωνιακού ο Νεοκαισαρείας (ε΄)

Τακτικό 9
Εισί δε και όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι
ΙΒ΄ αιών

ΙΗ΄ τη Νεοκαισαρεία Πόντου Πολεμωνιακού
α΄ ο Κερασούντων
β΄ ο του Πολεμωνίου
γ΄ ο Κομάνων

Τακτικό 10
Όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι. Τάξις προκαθεδρίας των υπό τον αποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως τελούντων μητροπολιτών και των υπ αυτούς επισκόπων
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ΙΒ΄ τη Νεοκαισαρεία Πόντου Πολεμωνιακού
α΄ ο Κερασούντος
β΄ ο του Πολεμωνίου
γ΄ ο Κομάνων
δ΄ ο Αλίας
ε΄ Ριζαίου
στ΄ ο Κόκκου
ζ΄ ο Ευνίκου
εισί δε και αύται
η΄ ο Αραδάσης
θ΄ ο Μαρτυροπόλεως
ι΄ ο Υψηλής (ο Υψηλός)

Τακτικό 11
Αι μητροπόλεις
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών
ιη΄ η Νεοκαισάρεια
ο Νεοκαισαρείας
Τακτικό 12
Αι αγιώταται μητροπόλεις εισίν αύται
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών
ιη΄ η Νεοκαισάρεια
ο Νεοκαισαρείας

Τακτικό 13
Εισίν οι θρόνοι του Κωνσταντινουπόλεως κατά την τάξιν των μητροπολιτών καθώς εν τω χαρτοφυλακείω αναγέγραπται και αι επισκοπαί εκάστης μητροπόλεως
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ΙΗ΄ τη Νεοκαισαρεία Πόντου Πολεμωνιακού
ΙΘ΄ η Νεοκαισάρεια Π. Π.
ο Κερασούντος
α΄ ο του Πολεμωνίου
β΄ ο Κομάνων
γ΄ ο Αλίας
δ΄ ο Ριζαίου
ε΄ ο Κόκκου
στ΄ ο Ευνίκου

Τακτίκό 14
Σύγγραμμα Νείλου Δοξαπατρή.
Εισί δε αι αναγεγραμμέναι επαρχίαι και μητροπόλεις αι υποκείμεναι τω Κωνσταντινουπόλεως αύται, αι εν τη Ανατολή και τη Δύσει και τοις λοιποίς μέρεσι.
ΙΒ΄ αιών
ιη΄ η Νεοκαισάρεια Πόντου Πολεμωνιακού έχουσα επισκοπάς ζ΄ (γ΄)
Τακτικό 15
Τάξις των Μητροπόλεων
ΙΒ΄ αιών
ιη΄ η Νεοκαισάρεια
ο Νεοκαισαρείας
Τακτικό 16
Η γεγονυία υποτύπωσις παρά του βασιλέως Λέοντος του Σοφού όπως έχουσι τάξεως οι θρόνοι των εκκλησιών των υποκειμένων τω πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
ΙΒ΄ αιών
ιη΄ η Νεοκαισάρεια
Τακτικό 17
Η έκθεσις αύτη των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου Κωνσταντινουπόλεως εξετέθη επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών
κγ΄ ο Νεοκαισαρείας, ομοίως και αυτή θρόνος ιη΄ ούσα, εις κγ΄ υπεβιβάσθη
η Νεοκαισάρεια θρόνος ιη΄ ούσα, εις κγ΄ υπεβιβάσθη
Τακτικό 18
Έκθεσις των υποκειμένων τω πατριαρχικώ θρόνω της βασιλίδος των πόλεων εκτεθείσα επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών
κγ΄ ο Νεοκαισαρείας
Τακτικό 19
Έκθεσις του ευσεβούς βασιλέως κυρού Ανδρονίκου τρίτου των Παλαιολόγων. Τάξις προκαθεδρίας μητροπόλεων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
ΙΔ΄ αιών
ιη΄ ο Νεοκαισαρείας
Τακτικό 20
Περί της τάξεως των θρόνων των Μητροπολιτών και τίνες αυτών λέγονται έξαρχοι και υπέρτιμοι, τίνες δε υπέρτιμοι μόνον
ΙΕ΄ αιών
ιη΄ ο Νεοκαισαρείας Πόντου Πολεμωνιακού

    Αναγραφές στα Συνταγμάτια

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΟ

ΘΕΣΗ

Χρυσάνθου Ιεροσολύμων (1715)

14 ο Νεοκαισαρείας και Ινέου, Υπέρτιμος και Έξαρχος Πόντου Πολεμωνιακού

Συνταγμάτιο 1855

ΙΣΤ΄ ο Νεοκαισαρείας και Ινέου, υπέρτιμος και έξαρχος παντός Πόντου Πολεμονιακού, Κ. Λεόντιος.
Έχει επίσκοπον τον Νικοπόλεως, Κ. Χριστόφορον.

Συνταγμάτιο1896

ΙΕ΄ Ο Νεοκαισαρείας και Ινέου (Αλέξανδρος) υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμωνιακού.

Συνταγμάτιο 1901

ΙΕ΄ Ο Νεοκαισαρείας και Ινέου (Αλέξανδρος) υπέρτιμος και έξαρχος Πόντου Πολεμωνιακού.

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2023.