Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Μιχαηλίδης Ευστάθιος

Γατάκια Ας Ανακρίνουμε τη φύση

 • Αρχική σελίδα
 • Το βάζο του γλυκού, οι δυο κούπες και ο καφές
 • Aπλή φυσική
 • ΤΟ ΦΩΣ
 • συχνότητα
 • Ατίπτσυεο
 • Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • Α ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΑΝΕΚΔΟΤΑ
 • Το στοιχείο 118 κάνει το ντεμπούτο του στον Περιοδ
 • Μπορεί ένα εργαστηριακό πείραμα να καταστρέψει τη
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • επιπλέει ή όχι - βίντεο για νηπιαγωγείο
 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΒΙΝΤΕΟ
 • Η δύναμη του νερού
 • ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑ πίεση αερίου
 • ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 • πείραμα Χημείας
 • Συντονισμός
 • Κύματα βαρύτητας
 • Ο Χρόνος που κυλάει
 • ΝΕΡΟ - ΑΛΚΟΟΛΗ
 • Αόρατο Νερό
 • Νόμοι Νεύτωνα 1
 • Δυνάμεις - Ροπές
 • Κρασί
 • Στατικός Ηλεκτρισμός
 • Νόμοι Αερίων
 • Ενέργεια Λαμπτήρα Φωτισμού
 • Φορτιστής Κρεμυδιού
 • ΧΡΟΝΟΣ
 • Η μαγεία της Φυσικής
 • Μπαλόνι - θερμότητα
 • Κυματάκι
 • Άλλες σελίδες Φυσικής
 • οι Ιοί είναι παντού
 • physique des véhicules
 • αρχή ανεξαρτησίας κινήσεων
 • θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας
 • Physique ou magic 2
 • l'effet hutchinson
 • Disque d'Euler
 • Maya πολλαπλασιασμός
 • Crayon physiques
 • is it physics ?
 • Funny Physics Videos
 • 2nd Law of Thermodynamics
 • Heat Engine
 • Units - Dimensions - Measurements
 • Classical Mechanics (Stanford)
 • Atoms and Heat
 • Electricity and Magnetism
 • Light I
 • Invisible Light I
 • Waves I
 • Light II
 • Ball-Lightning
 • Lightning
 • orb Lightning
 • Sonic Boom
 •  

  66. Ο γενετικός κώδικας:

  α) είναι εκφυλισμένος επειδή πολλές τριπλέτες κωδικοποιούν περισσότερα του ενός αμινοξέα

  β) διαβάζεται προς την 3’ à 5’ κατεύθυνση

  γ) η τριπλέτα CCA βρίσκεται στην αρχή όλων σχεδόν των κωδικοποιών αλληλουχιών του mRNA

  δ) αναφέρεται γενικά ως καθολικός, επειδή είναι σχεδόν ίδιος σε όλους τους οργανισμούς

  67. Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, ένα τμήμα του αντιγραφόμενου μορίου DNA θα διαχωριστεί σε αδενίνη και:

  α) γουανίνη   β) ουρακίλη   γ) θυμίνη  δ) κυτοσίνη

  68. Η περιοχή του DNA, στην  οποία προσδένεται η RNA πολυμεράση προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία της μεταγραφής αναφέρεται ως:

  α) εκκινητής (primer)          β) χειριστής (operator)

  γ) υποκινητής (promoter)     δ) εξώνιο (exon)

  69. Ένας υποκινητής είναι υπεύθυνος για:

  α) τη λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης

  β) τη σωστή έναρξη της μεταγραφής

  γ) την έναρξη της αντιγραφής του DNA

  δ) τίποτε από τα παραπάνω

  70. Η σύνθεση του RNA περιλαμβάνει τέσσερα διακριτά στάδια. Ένα από αυτά είναι η:

  α) πρόσδεση της RNA πολυμεράσης στη μήτρα DNA σε συγκεκριμένη αλληλουχία

  β) προσθήκη νουκλεοτιδίων στο 5’  άκρο της αλυσίδας που συντίθεται

  γ) η απομάκρυνση πυροφωσφορικού και η δημιουργία ενός 2,3 φωσφοδιεστερικού δεσμού

  δ) δράση των DNA πολυμερασών

  71. Η γονιδιακή θεραπεία είναι μία από τις εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας και εφαρμόζεται για την:

  α) διόρθωση γενετικών βλαβών

  β) μελέτη της δομής των γονιδίων που προκαλούν κάποια ασθένεια

  γ) διάγνωση παθολογικών καταστάσεων

  δ) διόρθωση του τρόπου δράσεως ενός γονιδίου

  72. Οι μεταλλάξεις ευθύνονται για:

  α) τη δημιουργία γενετικής ποικιλότητας

  β) τον τρόπο αναπαραγωγής

  γ) την ταχύτητα της κυτταρικής διαίρεσης

  δ) την αντιγραφή του DNA

  73. Όταν ένα νευρικό κύτταρο βρίσκεται σε ηρεμία, δηλαδή όταν δεν επιδρά επάνω του κάποιο ερέθισμα, η κυτταρική μεμβράνη εμφανίζει:

  α) ανοξία   β) ενεργητική μεταφορά  γ) νευρική ώση

  δ) διαφορά δυναμικού μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας της μεμβράνης

  74. Η διάρκεια της ανερέθιστης περιόδου με την άνοδο της θερμοκρασίας:

  α) ελαττώνεται         β) αυξάνεται

  γ) δε μεταβάλλεται   δ) αυξομοιώνεται

   

  75. Ποιος από τους παρακάτω τύπους κυττάρων ευθύνεται για το σχηματισμό του έλυτρου μυελίνης στο ΚΝΣ;

  α) τα αστροκύτταρα   β) τα κύτταρα Schwann

  γ) τα μικροκλοιακά κύτταρα  δ) τα ολιγοδενδροκύτταρα

  76. Η μόνη αρτηρία του ανθρωπίνου σώματος, η οποία μεταφέρει μη οξυγονωμένο αίμα είναι η:

  α) πνευμονική αρτηρία  β) η καρωτιδική αρτηρία

  γ) η δεξιά στεφανιαία αρτηρία  δ) η κοιλιακή αρτηρία

  77. Τα αντιγόνα των ομάδων αίματος του ανθρώπου είναι:

  α) πρωτεΐνες  β) ένζυμα  γ) γλυκοπρωτεΐνες  δ) γλυκολιπίδια

  78. Το DNA μεταφέρει τη γενετική πληροφορία:

  α) στο σταθερό σκελετό που αποτελείται από σάκχαρο και φωσφορικό

  β) στη μεταβαλλόμενη αλληλουχία των βάσεων

  γ) στην αναλογία πουρινών – πυριμιδινών

  δ) σε όλα τα παραπάνω

  79. Η έκφραση του γενετικού κώδικα γίνεται:

  α) στον πυρήνα κατά την αντιγραφή

  β) στον πυρήνα κατά τη μεταγραφή

  γ) στα ριβοσώματα

  δ) στο αδρό και το λείο ενδοπλασματικό δίκτυο

  80.Στην ανατομική θέση,

  (α) τα χέρια επεκτείνονται μακριά από το σώμα.

  (β) οι παλάμες των χεριών κοιτάνε οπίσθιος.

  (γ) το σώμα είναι όρθιο και οι παλάμες κοιτάνε εμπρόσθια.

  (δ) το σώμα είναι σε εμβρυϊκή θέση.

  81. Επειδή αποτελείται από περισσότερους του ενός τύπους ιστού, το δέρμα θεωρείται:

  (α) ένας σύνθετος ιστός.

  (β) ένα σύστημα.

  (γ) ένα όργανο.

  (δ) ένας οργανισμός.

  82. Η διήθηση και συντήρηση του όγκου και η χημική σύνθεση του αίματος είναι λειτουργίες

  (α) του ουρικού συστήματος.

  (β) του λεμφατικού συστήματος.

  (γ) του κυκλοφοριακού συστήματος.

  (δ) του ενδοκρινούς συστήματος.

  83. Ποιο οργανίλιο περιέχει ισχυρά υδρολυτικά ένζυμα;

  (α) το λυσόσωμα     (β) το σύστημα Golgi    

  (γ) το ριβόσωμα      (δ) το κενοτόπιο

  (ε) τα μιτοχόνδρια

  84. Το οργανίλιο που συνδυάζει την πρωτεΐνη με υδατάνθρακες και συσκευάζει αυτές μέσα σε κύστες για έκκριση είναι

  (α) το  σύστημα Golgi.                   (β) τραχύ ενδοπλασματικό δύκτιο

  (γ) ομαλό ενδοπλασματικό δύκτιο  (δ) το ριβόσωμα

   

  85. Οι διευρυμένες ίνες σκελετικών μυών που είναι αποτέλεσμα από μια αυξανόμενη απαίτηση εργασίας χρησιμεύουν για να επεξηγήσετε

  (α) ατροφία αχρηστίας          (β) αντισταθμιστική υπερτροφία.

  (γ) μεταπλασία.                    (δ) αδράνεια.

  86. Η ανάπλαση των κυττάρων του συκωτιού  είναι ένα παράδειγμα

  (α) αντισταθμιστικής υπερτροφίας.   (β) υπερπλασίας.

  (γ) μεταπλασίας.                              (δ) υπερτροφίας.

  87. Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις για το  DNA είναι ψευδής;

  (α) Βρίσκεται στον πυρήνα.

  (β) Είναι double-stranded.

  (γ) Η αδενίνη και η θυμίνη μπορούν να σχηματίσουν δεσμό.

  (δ) Η γουανίνη και η αδενίνη μπορούν να σχηματίσουν δεσμό.

  88. Ποια  από τις ακόλουθες δηλώσεις για το RNA είναι αληθής;

  (α) Γίνεται στον πυρήνα.

  (β) Περιέχει τη ζάχαρη deoxyribose.

  (γ) Είναι ένα συμπληρωματικό αντίγραφο  από ολόκληρο μόριο DNA.

  (δ) Είναι double-stranded.

  89. Ποιος από τους ακόλουθους δεν είναι τύπος ιστού;

  (α) νευρικός            (δ) μυϊκός

  (β) δερματικός        (ε) επιθηλιακός

  (γ) συνδετικός

  90. Ποια πρόταση σχετικά με τους ιστούς είναι ψευδής;

  (α) Είναι συναθροίσεις των παρόμοιων ειδών από τα κύτταρα που εκτελούν  συγκεκριμένες λειτουργίες.

  (β) Όλοι τους είναι μικροσκοπικοί και είναι μελετημένοι μέσα στην επιστήμη

  της ιστολογίας.

  (γ) Όλοι τους είναι στάσιμοι μέσα σώμα στη θέση της αρχικής προέλευση.

  (δ) Ένα όργανο αποτελείται από δύο ή περισσότερους τύπους ιστού.

  91. Ένα γαστρικό έλκος του στομαχιού θα περιλάμβανε

  (α) απλό κυβοειδές επιθήλιο.

  (β) μεταβατικό επιθήλιο.

  (γ) απλός το κιονοειδές επιθήλιο.

  (δ) απλό κιονοειδές επιθήλιο.

  92. Ο πυκνός κανονικός συνδετικός ιστός είναι βρίσκετε μέσα σε

  (α) αγγεία αίματος.         (γ) τένοντες.

  (β) στη σπλήνα.              (δ) στον τοίχο της μήτρας.

   93. Ο φαγοκυτταρικός συνδετικός ιστός που βρίσκεται στους λεμφαδένες, συκώτι, σπλήνα, και στο μυελό των οστών είναι

  (α) δικτυωτός.                 (γ) μεσοδερματικός συνδετικός ιστός

  (β) χαλαρός ινώδης.        (δ) ελαστικός.

  94. Ερυθρά αιμοσφαίρια:

  α)  Διάρκεια ζωής περίπου 120 ημέρες.

  β)  Προέρχονται από τα πολυδύναμα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα

  γ) Στο φυσιολογικό άνδρα ο μέσος αριθμός ερυθροκυττάρων ανά κυβικό χιλιοστόμετρο αίματος είναι 5.200.000.

  δ) Τα α, β, γ είναι σωστά¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  95. Ομάδες αίματος. Ο γονότυπος της ομάδας αίματος 0 είναι:

  α) ΟΟ β) ΟΒ γ) ΑΒ δ)  Τα α και β είναι σωστά

  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  96.  Ο προστάτης είναι:

  α) μυς β) αδένας γ) πόρος δ) κανένα από τα  α,β,γ

  97. Ο οισοφάγος κατά το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται:

  α) στην κοιλιακή χώρα         β) στη θωρακική χώρα

  γ) α και β σωστά                  δ) α και β λάθος

  98.  Η λειτουργία της αντλίας Κ+ - Να+ έχει ως αποτέλεσμα:
  I. Την είσοδο ιόντων Να+ στο κυτταρόπλασμα και ταυτόχρονα την έξοδο ιόντων Κ+ στο μεσοκυττάριο υγρό.
  II. Την είσοδο ιόντων Κ+ στο κυτταρόπλασμα και ταυτόχρονα την έξοδο ιόντων Να+ στο μεσοκυττάριο υγρό.
  III. Την ταυτόχρονη είσοδο ιόντων Να+ και Κ+ .
  IV. Την ταυτόχρονη έξοδο ιόντων Να+ και Κ+ .

  99.  Από τα παρακάτω μετάλλαξη είναι η αλλαγή:
  I. Στην αλληλουχία των βάσεων του mRNA.
  II. Στον αριθμό των μορίων tRΝΑ.
  III. Στο γενετικό υλικό ενός RNA ιού.
  IV. Στη σύνδεση του rRNA με πρωτεΐνες.

  100.  Η ρευστότητα της πλασματικής μεμβράνης σε χαμηλές θερμοκρασίες εξασφαλίζεται από:
  I. Τη διάταξη των φωσφολιπιδίων.
  II. Την κίνηση των διαμεμβρανικών πρωτεινών.
  III. Την παρουσία χοληστερόλης.
  IV. Την παρουσία των σακχάρων.

  101.  Τα μονομερή των ενζύμων είναι:
  I. Τα αμινοξέα.               II. Η γλυκόζη.
  III. Τα φωσφολιπίδια.     IV. Τα δεοξυριβονουκλεοτίδια.

  102.  Η σχετική μοριακή μάζα του αμινοξέος γλυκίνη είναι 75. Η σχετική μοριακή μάζα ενός διπεπτιδίου γλυκίνης-γλυκίνης είναι:
  I. μικρότερη του 150            II. μεγαλύτερη του 150
  III. ίση με 150                     IV. ίση με 75

  103.  Η γονιμοποίηση στον άνθρωπο διενεργείται:
  I. Στη μήτρα
  II. Στην ωοθήκη
  III. Στον ωαγωγό
  IV. Στη σπερματοδόχο κύστη

  104.  Το γλυκογόνο είναι:
  I. Συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος
  II. Διαμεμβρανική πρωτεΐνη
  III. Αποταμιευτική ουσία των ζωικών κυττάρων
  IV. Συστατικό της πλασματικής μεμβράνης

  105.         Υποδοχέας στην πλασματική μεμβράνη είναι:I. Γλυκολιπίδιο        II. Γλυκοπρωτεΐνη             III. Ορμόνη             IV. Χοληστερόλη

  106 Νύχια με σχήμα κουταλιού μπορούν να είναι το αποτέλεσμα της

  διαιτητικής ανεπάρκειας σε:

  (α) νιασίνη                  γ) ψευδάργυρο 

  (β) βιταμίνη Β12         δ) σίδηρο 

  107. Ποια από τα ακόλουθα δεν συμβάλουν στο χρώμα του δέρματος;

  (α) δερμικά papillae

  (β) μελανίνη

  (γ) καροτίνη

  (δ) αιμογλοβίνη

  108. Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι αληθές για την επιδερμίδα;

  (α) Αποτελείται από το στρωματοποιημένο squamous επιθήλιο.

  (β) Καθώς τα επιδερμικά κύτταρα πεθαίνουν, αυτά παθαίνουν κερατίνωση και το cornification.

  (γ) Γρήγορη mitotic δραστηριότητα (κυτταροδιαίρεση) μέσα στους απολογισμούς corneum στρωμάτων για το πάχος αυτού του επιδερμικού στρώματος.

  (δ) Στις περισσότερες περιοχές του σώματος, η επιδερμίδα δεν έχει αγγεία αίματος και νεύρα.

  109. Ποιος από αυτούς τους όρους ενδεχομένως να απειλήσει τη ζωή;

  (α) έκζεμα                   γ)ακμή 

  (β) seborrhea              δ)μελάνωμα

  110. Το δέρμα ενός θύματος εγκαυμάτων ήταν σοβαρά χαλασμένο μέσω της επιδερμίδας. Δερματικός η αναγέννηση θα είναι αργή με μερικά σημάδια, αλλά θα είναι πλήρης. Ποιο είδος εγκαύματος είναι αυτό;

  (α) πρώτος  βαθμός       

  (β) δεύτερος βαθμός

  (γ) τρίτος βαθμός

  111. Ένα οστό θεωρείται:

  (α) ένας ιστός.

  (β) ένα κύτταρο.

  (γ) ένα όργανο.

  Μιχαηλίδης Στάθης ΦΥΣΙΚΟΣ