Στη Σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας, της Γνώσης και της Επικοινωνίας το Σύγχρονο Σχολείο έχει στη διάθεσή του όλες εκείνες τις αναγκαίες ευκαιρίες, προϋποθέσεις και μέσα για να τολμήσει και να επιτύχει το άνοιγμά του όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην κοινωνία του "παγκόσμιου χωριού" που πλέον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής μας ζωής!.....περισσότερα

 
 
Αντώνης Παππού  2006 ,                 επικοινωνίας
Για την ιστοσελίδα μας
·
            
·
            
·
           
·

         
·
·
            
·
            

·
         
             
·
          
              
·
                
·
            
Ο Φάκελος του Mαθητή - Portfolio


Παιδαγωγική του σχολείου

Ψυχολογία της μάθησης

Διδακτική μεθοδολογία
               
Εκπ/κές καινοτομίες
            

.............................
         


Δραστηριότητες
θεωρία και πράξη
 
Μόνιμος στόχος της νέας προσέγγισης αποτελεί η επιδίωξη της ενεργού εμπλοκής του μαθητή όπως στη διαδικασία της διδασκαλίας (Διερευνητική - Ανακαλυπτική μάθηση), έτσι και στη διαδικασία αξιολόγησης του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων διδακτικών σκοπών και στόχων στις επιμέρους ενότητες των διάφορων γνωστικών αντικειμένων (μαθημάτων). Μάλιστα, ο σύγχρονος προσανατολισμός μας ...περισσότερα
Εισαγωγή των νέων βιβλίων στην εκπαίδευση.
Το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό & Γυμνάσιο) της πατρίδας μας αποτελείται από:
α) Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) - Γενικό Μέρος β) Το ΔΕΠΠΣ κάθε επιμέρους γνωστικού αντικειμένου (μαθήματος) και
γ) Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (μαθημάτων). Θεσμικά έχει τη μορφή υπουργικών αποφάσεων του ΥΠΕΠΘ ...περισσότερα
Το Νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό  &  Γυμνάσιο)
Πρόκειται για μια σύγχρονη Ψυχοπαιδαγωγική και Διδακτικομεθοδολογική καινοτομία του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με την οποία επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη και εμβάθυνση του "Σύγχρονου Σχολείου", ώστε αυτό να καταστεί ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις - προκλήσεις της ταχύτατα μεταβαλλόμενης σύγχρονης Κοινωνίας της Γνώσης...περισσότερα
Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων