Ετήσιος χορός Ενωσης Κεφαλοβρυσιτών Ιωαννίνων, 5-2-2000