Ετήσιος χορός Ενωσης Κεφαλοβρυσιτών Ιωαννίνων, 2001