Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Πράξεις Πινάκων

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  ’μεση Εισαγωγή
    Αριθμοί και Γωνίες
    Σημεία και Διανύσματα
    Ευθείες και ’ξονες
    Κωνικές τομές
    Συναρτήσεις της μεταβλητής  x
    Προκαθορισμένες Συναρτήσεις και Πράξεις
    Μεταβλητές Boolean και Πράξεις
    Λίστα αντικειμένων και Πράξεις
    Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις
      Πράξεις Πινάκων
    Μιγαδικοί Αριθμοί και Πράξεις
  Εντολές
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Πράξεις Πινάκων

Παραδείγματα Πρόσθεσης και Αφαίρεσης:

·        πίνακας1 + πίνακας2: Προσθέτει τα αντίστοιχα στοιχεία των δύο πινάκων.

·        πίνακας1 – πίνακας2: Αφαιρεί τα στοιχεία του  δεύτερου πίνακα από τα αντίστοιχα στοιχεία του πρώτου πίνακα.

 

Παραδείγματα Πολλαπλασιασμού:

·        πίνακας * Αριθμός: Πολλαπλασιάζει κάθε στοιχείο του πίνακα με τον δοσμένο αριθμό.

·        πίνακας1 * πίνακας2: Χρησιμοποιεί τον πολλαπλασιασμό πινάκων για την παραγωγή του γινομένου των δύο πινάκων.
Σημείωση: Για να εκτελεστεί ο πολλαπλασιασμός , θα πρέπει το πλήθος των γραμμών του πρώτου πίνακα  να είναι ίσο με το πλήθος των στηλών του δεύτερου πίνακα.        
Παράδειγμα: {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}} * {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}} δίνει ως αποτέλεσμα τον πίνακα {{9, 12, 15}, {19, 26, 33}, {29, 40, 51}}.

·        2x2 πίνακας * ΣημείοΔιάνυσμα): Πολλαπλασιάζει τον πίνακα με το δοσμένο σημείο / διάνυσμα και δίνει σαν αποτέλεσμα ένα σημείο.
Παράδειγμα: {{1, 2}, {3, 4}} * (3, 4) σας δίνει το σημείο  A = (11, 25).

·        3x3 πίνακας * ΣημείοΔιάνυσμα): Πολλαπλασιάζει τον πίνακα με το δοσμένο σημείο / διάνυσμα και δίνει σαν αποτέλεσμα ένα σημείο..          
Παράδειγμα: {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {0, 0, 1}} * (1, 2) σας δίνει το σημείο A = (8, 20).     
Σημείωση:  Το τελευταίο χρησιμοποιείται ευρύτατα  για τους  μετασχηματισμούς , στους οποίους χρησιμοποιούνται ομογενείς συντεταγμένες: (x, y, 1) για κάποιο σημείο και  (x, y, 0) για ένα διάνυσμα. Δείτε στο παρακάτω παράδειγμα:
{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {0, 0, 1}} * {1, 2, 1}.

 

’λλα Παραδείγματα  (δείτε επίσης στην ενότητα  Εντολές πίνακα ):

·        Ορίζουσα[πίνακας]: Υπολογίζει την ορίζουσα ενός δοσμένου τετραγωνικού πίνακα.

·        ΑντίστροφοςΠίνακα[πίνακας]: Σας δίνει τον αντίστροφο ενός  δοσμένου τετραγωνικού πίνακα

·        ΑνάστροφοςΠίνακα[πίνακας]: Αναστρέφει τον δοσμένο πίνακα(Οι γραμμές γίνονται στήλες και οι στήλες γραμμές)

 

Σχετικές συνδέσεις

Πίνακες Αντικειμένων και Πράξεις