ΝΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΝΟΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

N.3528/9-2-2007: Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.3528-2007

Ν.4024/27-10-2011: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο ? βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012?2015.

Ο νόμος δεν αναρτάται λόγω μεγέθους

Ν.4057/14-03-2012: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

N.4057-2012

Ν.4093/12-11-2012: Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016 ? Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016.

N.4093-2012