ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΙ

Ν.3982/17-06-2011: Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

Ν.3982-2011

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Φ.Ε.Κ. 21/10-1-2013, τ.Β΄: Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών.

Φ.Ε.Κ.21-2013

Φ.Ε.Κ. 32/11-1-2013, τ.Β΄: Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3982/2011. Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) των διαδικασιών που αφορούν στην αναγγελία έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ΠΔ 112/2012, ΠΔ 114/2012, ΠΔ 115/2012 και ΠΔ 1/2013, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ.

Φ.Ε.Κ.32-2013

Φ.Ε.Κ. 210/30-1-2017, τ.Β΄: Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα:

 α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α?18) και

β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α?163), καθώς και

 γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ? ύλην αρμόδιου Υπουργείου.

Φ.Ε.Κ.210-2017

Υ.Α.457/25/Φ.Γ.9.6.4/11-1-2013: Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των Π.Δ. 112/2012, 114/2012 και 115/2012, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 3982/2011 και το Ν. 4024/2011.

Y.A.457-25-Φ.Γ.9.6.4-11-1-2013

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Π.Δ.112/17-10-2012: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

Π.Δ.112-2012

 

Π.Δ.113/17-10-2012: Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

Π.Δ.113-2012

 

Π.Δ.114/17-10-2012: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

Π.Δ.114-2012

 

Π.Δ.115/17-10-2012: Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.

Π.Δ.115-2012

Π.Δ.1/8-1-2013: Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

Π.Δ.1-2013

Επαγγελματικά δικαιώματα Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.)

texniki_epaggelmatiki_sxoli

Επαγγελματικά δικαιώματα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄Κύκλου

tee_a_kyklou

Επαγγελματικά δικαιώματα Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.)

epas

Επαγγελματικά δικαιώματα Τεχνικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)

tel_texniko_lykeio

Επαγγελματικά δικαιώματα Λυκείου Εμπορικού Ναυτικού (Λ.Ε.Ν.)

len

Επαγγελματικά δικαιώματα Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.)

epl_polykladiko_lykeio

Επαγγελματικά δικαιώματα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄Κύκλου

tee_b_kyklou

Επαγγελματικά δικαιώματα Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

epal

Συμπληρωματικά δικαιώματα ΕΠΑ.Λ. & ΕΠΑ.Σ.

fek_513_b_2016_epaggelmatika_dikaiwmata_epal_epas

fek_2670_2016_sympliromatika_dikaiomata_epal_epas

Επαγγελματικά δικαιώματα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.)

iek