Αρχική

  Εισαγωγή

  Ανατολική Θράκη

   Η ζωή στην Ανατολική Θράκη

   Το Τσακήλι     [Πετροχώρι]   της επαρχίας Μετρών [Τσατάλτζας]

   Στη νέα Πατρίδα

   Κήδεια Προύσας

   Επίλογος

   Βιβλιογραφία

   Video

 

Website counter

Αρχική

       ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

          Δεν γνωρίζουμε πότε πρωτοκατοικήθηκε το χωριό. Οι κάτοικοι του χωριού υποστήριζαν ότι πριν την άλωση των Μετρών (1371) από τους Οθωμανούς  το χωριό δεν βρισκόταν στην σημερινή τοποθεσία του. Το γεγονός αυτό ισχυρίζονταν γιατί είχαν ανακαλυφθεί [άγνωστο πότε] από τους κατοίκους που εργάζονταν στα χωράφια, χρυσά και χάλκινα νομίσματα, θεμέλια οικιών, καθώς και πιθάρια. Βρέθηκαν ακόμα χρυσά νομίσματα με την προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν γνωρίζουμε αν πράγματι το Πετροχώρι δεν βρίσκονταν προ της αλώσεως στη σημερινή τοποθεσία. Αν κρίνουμε όμως από τα ευρεθέντα ερείπια και τα νομίσματα [κυρίως αυτά που φέρουν προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ] μπορούμε να υποθέσουμε βάσιμα ότι ζούσαν άνθρωποι στην περιοχή τουλάχιστον από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

       Σύμφωνα με τα γραφόμενα του μεγάλου λαογράφου του χωριού Καλλισθένη Χουρμουζιάδη κατά την παράδοσιν, το χωριό προ της κατακτήσεως της Κωνσταντινουπόλεως ήτο τρία χιλιόμετρα ανατολικώτερον της σημερινής θέσεώς του, και κατά την πολιορκίαν των Μετρών υπό του Μπεγιαζίτ ηναγκάσθη να συμπράξη μετ΄αυτού. Αργότερον ότε ο Μπεγιαζίτ ηναγκάσθη να διαλύση την πολιορκίαν της Κων/πόλεως και να σπεύση εις Άγκυραν, οι κάτοικοι του χωρίου επετέθησαν κατά τινός αποσπάσματος της οπισθοφυλακής και το εδεκάτισαν. Τούτο έγινεν αιτία να καταστραφή το χωρίον δια πυρός και σιδήρου και οι διασωθέντες εκ των κατοίκων να καταφύγουν εις τα πέριξ δάση. Λέγεται ότι κατ΄εκείνην την εποχήν το Ρέμα του Κούκου του οποίου αμφότεραι αι κλιτύς ήσαν πυκνότατα δάση, έβριθεν ανταρτών και οι παληκαράδες της εποχής για να δείξουν την αξίαν των έλεγον ότι επέρασαν και από το Κουγούν Ντερέ.

          Ενδείξεις ότι το χωρίον ευρίσκετο εις την ρηθείσαν τοποθεσίαν, όπου υπάρχει βρύσις ονομαζόμενη Παπά πηγάδι, ήσαν τα θεμέλια τα ανακαλυπτόμενα από το άροτρον, τα βυζαντινά και αρχαιότερα νομίσματα, και οι παραχωμένοι πίθοι. Επίσης παρά την βρύσιν εκείνην υπήρχε επιτύμβιος πλάξ με επιγραφήν: ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΕΙΤΑΙ ΕΥΦΗΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΡΜΕΝΙΩΝ. Η τοποθεσία εκείνη συνορεύει με το αγρόκτημα Ερμενίκιοϊ, το Σαρανταπήχι και τα Κλαδιανά.

         Μετά την άλωσιν η περιοχή του χωρίου εδόθη εις έναν Ντερέμπεην μαζί με λίγας οικογενείας αιχμαλώτων Ελλήνων εκ Κυδωνιών. Ο Ντερέμπεης έκτισε το σημερινόν χωρίον και οι φυγάδες κατήλθον βαθμηδόν και συνεκατοίκησαν με τους αιχμαλώτους.

      Στο χωριό υπήρχε η παράδοση ότι οι κάτοικοι Πετροχωρίου ήρθαν από την περιφέρεια της Σμύρνης ή των Κυδωνιών. Απόδειξη γι αυτό ίσως είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούσαν οι Τσακλιώτες: "τρύγησε ελιές - δηλαδή εδάρη". Διότι ως γνωστόν στη Θράκη η ελιά δεν ευδοκιμεί, και οι κάτοικοί της δεν ήταν δυνατόν να παρομοιάσουν το δαρμένο προς τον τρυγητό του ελαιοκάρπου.

             ΤΣΑΚΛΙΩΤΕΣ

     Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος με ονόματα κατοίκων του Τσακηλίου. Τα στοιχεία προέρχονται από τον υπ΄αριθμόν 1 κώδικα της Επαρχίας Μετρών και Αθύρων. Πρόκειται για  έναν κατάλογο οφειλετών από την κοινότητα του Τσακηλίου προς την Επισκοπή Μετρών.
1 Αγγέλη Βασίλης
2 Αγγέλκου Μανωλάκης
3 Αλμυρός Παναγιώτης
4 Αξιώτου Θεοδωρής
5 Αξιώτου Πολυχρόνης
6 Αξώτου Αναστάσης
7 Ασημάκη Θεοδωρής
8 Βαλαπάνογλου Κωνσταντής Μιχαλάκη
9 Βαλάση Πάντσος
10 Βελιτσάκου Δήμος
11 Βοΐτσογλου Πασχάλης Γ.
12 Γεωργίου Δήμος [γαμβρός παπά Βασίλη]
13 Γεωργίου Σίμος
14 Γιωβάνογλου Ελευθέρης Α. Καρά
15 Δελιονίτη Αναστάση Βασίλης
16 Δημητράκης Θεοχάρη [γαμβρός παπά Γιάννη]
17 Δούκα Βασίλης
18 Ζαφειράκη Σωτήρης
19 Ζαχαράκογλου Χουρμούζης
20 Θεοχάρογλου Γιωργή Α.
21 Θεοχάρογλου Δημητρός Α.
22 Θεοχάρογλου Παναγιώτης
23 Ιλάνογλου Δημητρός Ζ.
24 Καλπάκης Αποστόλης Γ.
25 Καλπάκης Βασίλης Γ.
26 Καλπάκης Γεωργάκης
27 Κάλφα Κωστής Θανάση
28 Κανελάκια Ζαφείρης Φάνιος και Γιάγκος
29 Καραγιοβάνογλου Γεωργάκης Α
30 Κόπτσαλη Αποστόλης Κ
31 Μαθιού Αρσένης
32 Μανώλη Γιακούμης
33 Μαρίνου Βαλάσης
34 Μαρίνου Θεοδόσης
35 Μαυρούδη Θάνος
36 Μαυρουδής Γεώργιος
37 Μήτρου Μανωλάκης
38 Μιχαλάκη Κυριάκος και Νικολάκης
39 Μουρατάκι Γεωργής
40 Μουράτη Μανώλης
41 Μουράτη Σωτήρης
42 Ναλπάκης Γεωργής Πετρή
43 Νέσος Νικόλας
44 Πάντου Πάντος
45 Παπά Γιάννης
46 Παπαβασίλη Χρήστος
47 Παραδείση Χριστάκης
48 Πουλγέρης Κυριάκος
49 Ρήγα Θεόφιλος
50 Ροδίτσας Θωμάς
51 Σάββα Δημήτρης
52 Στάγκογλου Σωτήρης Ι. [ο πατέρας της γιαγιάς μου Αναστασίας]
53 Στανίτσογλου Σταυρής Γεωργάκη
54 Στογιάννου Γιάννης Ουζούν
55 Χαραλαμπάκης Κωνσταντής
56 Χαρίτου Φωτάκης
57 Χρήστου Θανάσης Καρυάτη
58 Χριστοδούλου Φάνιος

 

Copyright   -   Χουρμουζιάδου Δέσποινα   2010