Αξιολογηση των μαθητων Λυκειου PDF Εκτύπωση E-mail
    
     Η αξιολόγηση των μαθητών Λυκείου περιλαμβάνει α) την επίτευξη των στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως καθορίζονται στις επιμέρους θεματικές ενότητες που αξιοποιούνται στο μάθημα και β) τη μαθησιακή και κοινωνική τους συμπεριφορά, που αναφέρεται στο ενδιαφέρον, τη συμμετοχή, την προσπάθεια και τη γενικότερη συμπεριφορά τους στο μάθημα.
  
Διαδικασία:
  • Συστηματική παρατήρηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
  • Σύντομα τεστ φυσικών ικανοτήτων και κινητικών/αθλητικών δεξιοτήτων
  • Προφορικές ερωτήσεις

      Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί τους μαθητές και αποτυπώνει (καταγράφοντας αν χρειάζεται) τη φυσική τους δραστηριότητα, περέχοντα ή υπολειπόμενα χαρακτηριστικά στις κινητικές/ αθλητικές τους δεξιότητες, μπορεί να πραγματοποιεί σύντομα τεστ αξιολόγησης κινητικών - αθλητικών δεξιοτήτων αναφορικά με τα περιεχόμενα των σχεδίων δράσης και να υποβάλει προφορικές ερωτήσεις για την αξιολόγηση των γνώσεών τους.

Κριτήρια:
 
Επίτευξη στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων:
αξιολογούνται η πρόοδος και οι επιδόσεις που πετυχαίνει ο/η μαθητής/-τρια στον ψυχοκινητικό, γνωστικό και συναισθηματικό τομέα, άλλά και η προσπάθεια που καταβάλει για να πετύχει τους στόχους.
 
Μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά:
αξιολογείται αν ο/η μαθητής/-τρια πληροί αναλογικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 
Μαθησιακή συμπεριφορά                 Κοινωνική συμπεριφορά                  
είναι κατάλληλα ενδεδυμένος/η δουλεύει, παίζει συνεργάζεται θετικά
συμμετέχει ενεργά ελέγχει τα συναισθήματά του/της
ακούει με προσοχή επιδεικνύει αυτοέλεγχο
ακολουθεί τις οδηγίες δείχνει σεβασμό στους άλλους
μένει συγκεντρωμένο/η σε ότι κάνει δείνει/λαμβάνει κατάλληλη ανατροφοδότηση
παίρνει πρωτοβουλίες  
δείχνει διάθεση για μάθηση  
καταβάλει προσπάθεια  
επιδυκνύει υπευθυνότητα  
σέβεται τους κανόνες  

 

Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση:
     
 
Επίτευξη στόχων και μαθησιακών αποτελεσμάτων (πρόοδος ή επιδόσεις στον ψυχοκινητικό, γνωστικό και συναισθηματικό τομέα)         
  
Βαθμολογία 10 μονάδες
(50%)
 
Μαθησιακή και κοινωνική συμπεριφορά στο μάθημα
  
Βαθμολογία 10 μονάδες
(50%)
  
   
Τελικός βαθμός 20