Αξιολογηση των μαθητων Δημοτικου Σχολειου PDF Εκτύπωση E-mail
 

   Η αξιολόγηση των μαθητών δημοτικού σχολείου στη Φυσική Αγωγή προσδιορίζεται διαφορετικά

 • για τους μαθητές των τάξεων Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄,
 • για τους μαθητές των τάξεων Ε΄ και Στ΄.
Η διαφοροποίηση αφορά τη διαδικασία και τα κριτήρια της αξιολόγησης.
     
         Α΄,Β΄,Γ΄ και Δ΄ τάξη
 
    Διαδικασία: 
 • Συστηματική παρατήρηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Ο εκπαιδευτικός Φ.Α. παρατηρεί τους μαθητές και αποτυπώνει (καταγράφοντας αν χρειάζεται) υπερέχοντα ή υπολειπόμενα χαρακτηριστικά τους.
 
    Κριτήρια:  
 • Η απόκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων *
 • Η κατανόηση και αφομοίωση εννοιών σχετικών με τη Φυσική αγωγή
 • Το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, η συνεργασία και η δημιουργικότητα
          * αξιολογείται εναλλακτικά, η επίδοση ή η πρόοδος, προς το συμφέρον του μαθητή
 
    Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση:
 

 

 
Α΄& Β΄ τάξη
  
Γ΄& Δ΄ τάξη
 Απόκτηση βασικών  
 κινητικών δεξιοτήτων
 
Περιγραφική
 
Βαθμολογία  Α, Β, Γ ή Δ
 Αφομοίωση εννοιών 
 σχετικών με τη Φ.Α.,
 ενδιαφέρον, προσπάθεια,
 συνεργασία,
 δημιουργικότητα
 
 
 Περιγραφική
 
 
 
 
 Βαθμολογία  Α, Β, Γ ή Δ
 

 

Τελικός βαθμός 
Α + Β -> Α,  ...
 
.   
          Ε΄ και Στ΄ τάξη
 
    Διαδικασία: 
 • Συστηματική παρατήρηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • Σύντομα κινητικά τεστ
 • Προφορικές ερωτήσεις. 
Ο εκπαιδευτικός Φ.Α. παρατηρεί τους μαθητές και αποτυπώνει (καταγράφοντας αν χρειάζεται) υπερέχοντα ή υπολειπόμενα χαρακτηριστικά στην επίδοση και την πρόοδό τους, μπορεί να πραγματοποιεί τεστ κινητικών ικανοτήτων ή αξιολόγησης κινητικών δεξιοτήτων που διδάχθηκαν και να υποβάλει προφορικές ερωτήσεις για την αξιολόγηση των γνώσεων ή την κατανόηση εννοιών.
 
    Κριτήρια:  
 • Η εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων *
 • Η φυσική κατάσταση *
 • Η προσπάθεια, το ενδιαφέρον και γενικά η συμπεριφορά στο μάθημα
 • Οι γνώσεις σε αθλητικά θέματα
          * αξιολογείται εναλλακτικά, η επίδοση ή η πρόοδος, προς το συμφέρον του μαθητή
  
    Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση: 
 
   
 Φυσική κατάσταση
 
Βαθμολογία  2 μονάδες (20%)
  
 Εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων
 
Βαθμολογία  4 μονάδες (40%)
 Προσπάθεια, ενδιαφέρον, γνώσεις
 και γενικότερη συμπεριφορά
   
Βαθμολογία  4 μονάδες (40%)
 
 
Τελικός βαθμός 10