Σχέδια Μαθήματος

Μάθημα: Χημεία Α΄ Λυκείου

Ενότητα: Περιοδικός Πίνακας

Για την ενότητα Περιοδικός Πίνακας προτείνουμε τρία σχέδια μαθήματος για τρεις (3) διδακτικές ώρες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Ομαδο-συνεργατική διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας

Τα σχέδια μαθήματος δημιουργήθηκαν με βάση την επέκταση του 5Ε μοντέλου του κύκλου μάθησης [Eisenkraft, A. (2003). The Science Teacher, 70 (6), 56-59]. Το διδακτικό μοντέλο του κύκλου μάθησης είναι μια διδακτική στρατηγική διερεύνησης που βασίζεται στις ιδέες του εποικοδομισμού και χωρίζεται σε φάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται με μια σειρά.  περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_Ταξινόμηση των χημικών στοιχείων στον ΠΠ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_Ο περιοδικός νόμος

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_Περιοδικός Πίνακας και ηλεκτρονιακή δομή

Ενότητα: Χημικές αντιδράσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_Χημικές αντιδράσεις-χημικές εξισώσεις

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_Χημικές αντιδράσεις-χημικές εξισώσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Ενότητα: Στοιχειομετρία

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_Το mole -Αριθμός Avogadro

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το mole-Αριθμός Avogadro

ΠΙΝΑΚΑΣ Το mole-Αριθμός Avogadro