Σεμινάρια

Σάλτα Κ.(2011) «Σκέψεις για τα Αναλυτικά Προγράμματα Χημείας στον 21ο Αιώνα«, 17ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Ε.Ε.Χ. Θεσσαλονίκη. Περίληψη

Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2007) «Οι Δυσκολίες των Μαθητών στην Κατανόηση της Χημικής Αντίδρασης και της Διατήρησης της Μάζας«, 16ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Ε.Ε.Χ. Αθήνα.

Γκίτζια Β., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2007) «Ανάπτυξη Ενός Μοντέλου Ελέγχου της Καταλληλότητάς των Χημικών Αναπαραστάσεων στα Σχολικά Εγχειρίδια και Εφαρμογή του στο Βιβλίο Χημείας της Α΄ Λυκείου«, 16ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Ε.Ε.Χ. Αθήνα.

Σάλτα Κ. (2005) «Προβληματισμοί για τη διδασκαλία της Χημείας», 15ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Ε.Ε.Χ. Αθήνα.

Κοντογεωργάκου Π., Μπουλουξή Α., Σάλτα Κ. (2003)»Ο ήλιος, ο ηλιάτορας: Μια Διαθεματική Πρόταση Ανάπτυξης Αναλυτικού Προγράμματος με Κεντρικό Άξονα την Έννοια της Ενέργειας«, 13ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Ε.Ε.Χ. Αθήνα.

Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2003) «Πρόταση για τη Διδασκαλία της Εργαστηριακής Άσκησης Βασισμένη στη Θεωρία του Εποικοδομητισμού«, 12ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Ε.Ε.Χ. Θεσσαλονίκη.

Σάλτα Κ. (2001) «Πρόταση για τη Διδασκαλία της Ενότητας «Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» με Στόχο την Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης των Μαθητών»,11ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Ε.Ε.Χ. Αθήνα.

Καπετάνου Ε., Σάλτα Κ. (2000)?Η Χημεία στο Ενιαίο Λύκειο: από την Πείρα στην Πυρά?, 10ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Ε.Ε.Χ. Αθήνα. Περίληψη