Ελληνικά Συνέδρια

10ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ρέθυμνο, 7-9 Απριλίου 2017 (ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΕΧΩΣ)

Θέμα Συνεδρίου: «Γεφυρώνοντας το Χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών, Κοινωνίας και Εκπαιδευτικής Πράξης»

9ο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα, 11-13 Νοεμβρίου 2016

Λαμπριανάκη Χ., Μαυρικάκη Ε., Σάλτα Κ. (2016) «Διερεύνηση επιστημολογικών πεποιθήσεων σχετικών μα τη Χημεία μαθητών Λυκείου»

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαΐου 2015

Σάλτα Κ, Κουλουγλιώτης Δ. (2015) «Τι κινητοποιεί τους ?αθητές για να ?άθουν Χη?εία;»

Σιφνιώτη Π., Σάλτα Κ. (2015) «Τελολογικές εξηγήσεις σε ελληνικά διδακτικά συγγρά??ατα Χη?είας«.

Στού?πα Α., Σάλτα Κ. (2015) «Οι ιδέες ?αθητών Γυ?νασίου για τις διαδρο?ές του νερού»

Βαχλιώτης Θ., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Πρόταση για την εφαρ?ογή της συστη?ικής προσέγγισης στη διδασκαλία και αξιολόγηση των ?αθητών στην Οργανική Χη?εία«.

Βλαχολιά Μ., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «?ιερεύνηση των δεξιοτήτων και της διαφοροποίησής τους κατά την επίλυση προβλη?άτων στοιχειο?ετρίας από ?αθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς»

Γκίτζια Β., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Η κατασκευή ?ικροσκοπικών και συ?βολικών αναπαραστάσεων από τους ?αθητές ως δείκτης της εννοιολογικής κατανόησης στη Χη?εία»

Καραχάλιου Ι., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Οι αντιλήψεις των ?αθητών για τη σω?ατιδιακή σύσταση της ύλης ?έσα από τα σχέδια τους»

Κωνσταντογιάννη Μ., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «?ιερεύνηση Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχο?ένου για τη «Χη?ική Αντίδραση»»

Πλε?ένος Ε., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης του βαθ?ού επίτευξης των αρχών της Πράσινης Χη?είας»

Βελέντζας Α., ?η?ητριάδη Κ., Μανδρίκας Α., Μαργαρίτης Α., Σάλτα Κ. (2015) «Εφαρ?ογή ?ιδακτικής Ενότητας σε θέ?ατα Νανοτεχνολογίας»

Βλαχολιά Μ., Βοσνιάδου Σ., Σάλτα Κ., Ρούσσος Π., Καζή Σ., Σιγάλας Μ. και Τζουγκράκη Χ. (2015) «Ανάπτυξη εργαλείου διερεύνησης της ?ετάβασης των ?αθητών Λυκείου από τις οπτικές στις αναλυτικές στρατηγικές κατά την επίλυση προβλη?άτων ?οριακής δο?ής»

1o Συνέδριο Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων με θέμα «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα -Ανιχνεύοντας τις προοπτικές του αύριο», Αθήνα, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014

Χαρίτος Κ., Γιατράς Κ. & Σάλτα Κ. (2014) «Ποιο είναι το προφίλ των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΠΠΣ με βάση τα κριτήρια αξιολόγησής τους;» (Πρακτικά)

1o Συνέδριο για τα Μαθηματικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια-Λύκεια Αθήνα, 11-12 Απριλίου 2014

Γιατράς Κ. & Σάλτα Κ. (2014) «Περιπλανήσεις στον κόσμο των Μαθηματικών, της Χημείας και της Τέχνης«, (Παρουσίαση)

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση  Βόλος, 26-28 Απριλίου 2013

Βαχλιώτης, Θ., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2013) «Εφαρμογή και αξιολόγηση του μοντέλου SATL στη διδασκαλία της οργανικής χημείας στο λύκειο».

Βλαχολιά Μ., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2013) «Διερεύνηση των ευρετικών συλλογισμών και της διαφοροποίησής τους κατά την επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας από μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς».

Γκίτζια, Β., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2013) «Διερεύνηση της ικανότητας μαθητών και φοιτητών να μεταφράζουν χημικές αναπαραστάσεις».

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας Θεσσαλονίκη, 9-12 Δεκεμβρίου 2011

Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ.(2011). «Επίλυση προβλημάτων διατήρησης της μάζας και κατανόηση των σχετικών εννοιών από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου».

Καραχάλιου, Ι., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2011). «Αντιλήψεις και νοητικά μοντέλα των μαθητών για τη χημική αντίδραση της καύσης».

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση  Αλεξανδρούπολη, 15 ? 17 Απριλίου 2011

Σάλτα, Κ., Κουλουγλιώτης, Δ., Γκέκος, Μ.,  Πετσιμέρη, Ε. (2011) «Εμπόδια στη διά βίου μάθηση της Χημείας: Μια συγκριτική μελέτη ενηλίκων χωρίς σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες και εκπαιδευτικών που διδάσκουν Χημεία».

Βαχλιώτης, Θ., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2011) «Προσεγγίζοντας συστημικά την κατανόηση εννοιών οργανικής χημείας: Αξιολόγηση και σχέση με την προϋπάρχουσα γνώση και τα μαθησιακά στυλ».

Καραχάλιου, Ι., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2011) «Νοητικά μοντέλα των μαθητών για τα υλικά και τις χημικές ουσίες».

Χαρίτος, Κ., Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2011) «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εργαλείου Ανάλυσης Εργαστηριακών Ασκήσεων».

 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση  Φλώρινα, 7-10 Μαΐου 2009

Σάλτα, Κ.,  Τζουγκράκη, Χ. (2009) «Νοητικά μοντέλα των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια «χημική αντίδραση»«. Εργασία

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 2004

Σάλτα, Κ., Τζουγκράκη, Χ. (2004) «Πώς κατανοούν οι μαθητές Γυμνασίου τις χημικές αναπαραστάσεις«. Εργασία

3o Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο, 4-7 Μαΐου 2002

Σάλτα, Κ.,  Τζουγκράκη, Χ. (2002) «Οι στάσεις των μαθητών της Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο μάθημα της Χημείας«. Εργασία