Ελληνικά Περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και περιοδικές εκδόσεις
 1. Σάλτα Κ., Κουλουγλιώτης Δ. (2015) «Τι κινητοποιεί τους μαθητές για να μάθουν Χημεία;» στο Ψύλλος Δημ., Μολοχίδης Αν. & Καλλέρη Μ. (επιμέλεια). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 172- 178. (Πρακτικά)
 2. Σιφνιώτη Π., Σάλτα Κ. (2015) «Τελολογικές εξηγήσεις σε ελληνικά διδακτικά συγγρά??ατα Χη?είας» στο Ψύλλος Δημ., Μολοχίδης Αν. & Καλλέρη Μ. (επιμέλεια). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 1111- 1116. (Πρακτικά)
 3. Στούμπα Ά. και Σάλτα Κ. (2015) «Οι ιδέες μαθητών Γυμνασίου για τις διαδρομές του νερού» στο Ψύλλος Δημ., Μολοχίδης Αν. & Καλλέρη Μ. (επιμέλεια). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 637- 644. http://synedrioenephet-2015.web.auth.gr, Ημερομηνία πρόσβασης: 23/09/16
 4. Βαχλιώτης Θ., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Πρόταση για την εφαρμογή της συστημικής προσέγγισης στη διδασκαλία και αξιολόγηση των μαθητών στην Οργανική Χημεία» στο Ψύλλος Δημ., Μολοχίδης Αν. & Καλλέρη Μ. (επιμέλεια). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 163- 171. (Πρακτικά)
 5. Βελέντζας Α., Δημητριάδη Κ., Μανδρίκας Α., Μαργαρίτης Α., Σάλτα Κ. (2015) «Εφαρμογή Διδακτικής Ενότητας σε θέματα Νανοτεχνολογίας» στο Ψύλλος Δημ., Μολοχίδης Αν. & Καλλέρη Μ. (επιμέλεια). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 53- 59. (Πρακτικά)
 6. Βλαχολιά Μ., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Διερεύνηση των δεξιοτήτων και της διαφοροποίησής τους κατά την επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας από μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς» στο Ψύλλος Δημ., Μολοχίδης Αν. & Καλλέρη Μ. (επιμέλεια). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 571- 578. (Πρακτικά)
 7. Βλαχολιά Μ., Βοσνιάδου Σ., Σάλτα Κ., Ρούσσος Π., Καζή Σ., Σιγάλας Μ. και Τζουγκράκη Χ. (2015) «Ανάπτυξη εργαλείου διερεύνησης της μετάβασης των μαθητών Λυκείου από τις οπτικές στις αναλυτικές στρατηγικές κατά την επίλυση προβλημάτων μοριακής δομής» στο Ψύλλος Δημ., Μολοχίδης Αν. & Καλλέρη Μ. (επιμέλεια). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 155- 162. (Πρακτικά)
 8. Γκίτζια Β., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Η κατασκευή μικροσκοπικών και συμβολικών αναπαραστάσεων από τους μαθητές ως δείκτης της εννοιολογικής κατανόησης στη χημεία» στο Ψύλλος Δημ., Μολοχίδης Αν. & Καλλέρη Μ. (επιμέλεια). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 179- 184. (Πρακτικά)
 9. Καραχάλιου Ι., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη σωματιδιακή σύσταση της ύλης μέσα από τα σχέδια τους» στο Ψύλλος Δημ., Μολοχίδης Αν. & Καλλέρη Μ. (επιμέλεια). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 565- 570. (Πρακτικά)
 10. Κωνσταντογιάννη Μ., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Διερεύνηση Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου για τη Χημική Αντίδραση» στο Ψύλλος Δημ., Μολοχίδης Αν. & Καλλέρη Μ. (επιμέλεια). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 806- 812.(Πρακτικά)
 11. Πλεμένος Ε., Σάλτα Κ., Τζουγκράκη Χ. (2015) «Σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης του βαθμού επίτευξης των αρχών της Πράσινης Χημείας» στο Ψύλλος Δημ., Μολοχίδης Αν. & Καλλέρη Μ. (επιμέλεια). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 185- 193. (Πρακτικά)
 12. Βλαχολιά, Μ., Σάλτα, Κ. & Τζουγκράκη, Χ. (2013) «Διερεύνηση των ευρετικών συλλογισμών και της διαφοροποίησής τους κατά την επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας από μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς» στο Βαβουγυιός Δ. & Παρασκευόπουλος Σ. (επιμέλεια), Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, τόμος 8 σελ. 187? 194, (ISBN: 978-618-80580-1-9), (Πρακτικά)
 13. Βαχλιώτης, Θ., Σάλτα, Κ. & Τζουγκράκη, Χ. (2013) «Εφαρμογή και αξιολόγηση του μοντέλου SATL στη διδασκαλία της οργανικής χημείας στο λύκειο» στο Βαβουγυιός Δ. & Παρασκευόπουλος Σ. (επιμέλεια), Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, τόμος 8 σελ. 212? 219, (ISBN: 978-618-80580-1-9), (Πρακτικά)
 14. Γκίτζια Β., Σάλτα Κ. & Τζουγκράκη Χ. (2013) «Διερεύνηση της ικανότητας μαθητών και φοιτητών να μεταφράζουν χημικές αναπαραστάσεις» στο Βαβουγυιός Δ. & Παρασκευόπουλος Σ. (επιμέλεια), Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, τόμος 8 σελ. 228? 235, (ISBN: 978-618-80580-1-9), (Πρακτικά)
 15. Βαχλιώτης, Θ., Σάλτα, Κ. & Τζουγκράκη, Χ. (2011) «Προσεγγίζοντας συστημικά την κατανόηση εννοιών οργανικής χημείας: Αξιολόγηση και σχέση με την προϋπάρχουσα γνώση και τα μαθησιακά στυλ»  στο Παπαγεωργίου, Γ. & Κουντουριώτης, Γ. (επιμέλεια), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ? Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμες, τόμος 7 σελ. 854 ? 861, (ISBN 978-960-99852-0-8), (Πρακτικά)
 16. Καραχάλιου, Ι., Σάλτα, Κ., & Τζουγκράκη, Χ.  (2011) «Νοητικά μοντέλα των μαθητών για τα υλικά και τις χημικές ουσίες» στο Παπαγεωργίου, Γ. & Κουντουριώτης, Γ. (επιμέλεια), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ? Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμεςτόμος 7, σελ. 846 ? 853, (ISBN 978-960-99852-0-8), (Πρακτικά)
 17. Σάλτα, Κ., Κουλουγλιώτης, Δ., Γκέκος, Μ., Πετσιμέρη, Ε. (2011). «Εμπόδια στη διά βίου μάθηση της Χημείας: Μια συγκριτική μελέτη ενηλίκων χωρίς σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες και εκπαιδευτικών που διδάσκουν Χημεία»,  στο Παπαγεωργίου, Γ. & Κουντουριώτης, Γ. (επιμέλεια), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ? Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμεςτόμος 7, σελ. 837 ? 845, 2011. (ISBN 978-960-99852-0-8), (Πρακτικά)
 18. Χαρίτος, Κ., Σάλτα, Κ., & Τζουγκράκη, Χ. (2011). «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εργαλείου Ανάλυσης Εργαστηριακών Ασκήσεων»,  στο Παπαγεωργίου, Γ. & Κουντουριώτης, Γ. (επιμέλεια), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ? Αλληλεπιδράσεις Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης στις Φυσικές Επιστήμεςτόμος 7,  σελ. 332 ? 339, 2011. (ISBN 978-960-99852-0-8), (Πρακτικά)
 19. Σάλτα, Κ., & Τζουγκράκη, Χ. (2009) «Νοητικά μοντέλα των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για την έννοια «χημική αντίδραση»»,  στο Καριώτογλου, Π., Σπύρτου, Α. και Ζουπίδης, Α. (επιμέλεια), Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των Φυσικών Επιστημών, τόμος 6, σελ. 755 ? 762,  (ISBN 978-960-89650-4-1), (Πρακτικά), ημερομηνία πρόσβασης 16/4/17.
 20. Σάλτα, Κ., & Τζουγκράκη, Χ. (2004). «Πώς κατανοούν οι μαθητές Γυμνασίου τις χημικές αναπαραστάσεις»,  στο Τσελφές, Β., Καριώτογλου, Π. και Πατσαδάκης, Μ. (επιμέλεια), Φυσικές Επιστήμες – Διδασκαλία, Μάθηση & Εκπαίδευση, Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, τόμος 4, σελ. 145 ? 152, (ΙSΒΝ: 960-87577-1-1).
 21. Σάλτα, Κ., & Τζουγκράκη, Χ. (2002). «Οι στάσεις των μαθητών της Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου απέναντι στο μάθημα της Χημείας»,  στο Μαργετουσάκη, Α και Μιχαηλίδης Π.Γ.  (επιμέλεια), Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση,  τόμος 3, σελ. 239 ? 243, (ISBN: 978-960-286-859-7).
 22. Παρασκευοπούλου, Π., και Σάλτα, Κ. (2002). Η Ιστορία της Διεθνούς Ολυμπιάδας Χημείας. Χημικά Χρονικά, 64 (11) 329-334.