ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / SCHULF?CHER

A L T G R I E C H I S C H W S A E
S D V B D E U T S C H F R Z A B N
W F A Q G R I E C H I S C H D C D
S G S W A D D E W E F S H J F D C
R H D E S K F R E D G D E E B E V
T J F R D U G T C F D V M A X F B
Z K G T F N G Z P H Y S I K R G A
U L H T F D H U G T B E E F G H X
W M A T H E J I V Z V D Y F Z I G
U U H X C A K O C H D A C V L J J
O S P O R T I R Y V E R B G T K K
B I O L O G I E B C T G M M F L U
O K J X V S R L M N U U R F Z M Z
M G K C B D T I T D S I Z N E N F
N F L V N E U G R I E C H I S C H
B D O B N G Z I N F O R M A T I K
V S P N M J U O U K Y P U E N O C
C R Z M J K U N S T G H O R L P G
X E A L T G R I E C H I S C H Q J

 

Finde 15 Schulf?cher

  1.                                                    11.
  2.                                                    12.
  3.                                                    13.
  4.                                                    14.
  5.                                                    15.