ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ / SCHULSACHEN

Kannst du 16 Schulsachen finden?

Q E R A D I E R G U M M I D F G H J K O
S K Y X C V B N M K I A W E R F G H J U
K U L I S D F G T Z B L E I S T I F T D
A G Y Z U I R E S F Z K M N B V C ? E C
S E S D F E W E R S S A E R U O S L X Z
B L O C K R O C K C D S F I E L D L T U
Q S D E Z T B U C H C T S D R K F E M I
W C F R U G E F R U S E G L K S R R A H
R H G T I V C S A L I N E A L W S E R G
T R T Z T B E I N T A N T E N A D E K F
Z E Z U E M E T Z A A Y X D S G F D E D
U I U I D B U N T S T I F T   E G F R S
I B I O C W E R T C X F I S D N Z D T C
O E O P D W E K O H S C L Y X E T E G V
P R W E S C H E R E S D Z K D R R A U B
L A M P E R D C V T Z U S P I T Z E R N
K E L L E R T Z U I O P T Z R F F D A H
J A N U A R S D F G R P I N S E L S D F
H A N S A P L A S T E R F R E I T A G R
G A S D F R T Z U H E F T R E W D C F G

 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / SCHULF?CHER

A L T G R I E C H I S C H W S A E
S D V B D E U T S C H F R Z A B N
W F A Q G R I E C H I S C H D C D
S G S W A D D E W E F S H J F D C
R H D E S K F R E D G D E E B E V
T J F R D U G T C F D V M A X F B
Z K G T F N G Z P H Y S I K R G A
U L H T F D H U G T B E E F G H X
W M A T H E J I V Z V D Y F Z I G
U U H X C A K O C H D A C V L J J
O S P O R T I R Y V E R B G T K K
B I O L O G I E B C T G M M F L U
O K J X V S R L M N U U R F Z M Z
M G K C B D T I T D S I Z N E N F
N F L V N E U G R I E C H I S C H
B D O B N G Z I N F O R M A T I K
V S P N M J U O U K Y P U E N O C
C R Z M J K U N S T G H O R L P G
X E A L T G R I E C H I S C H Q J

 

Finde 15 Schulf?cher

 1.                                                    11.
 2.                                                    12.
 3.                                                    13.
 4.                                                    14.
 5.                                                    15.

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ: ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

M O N T A G D E F H
I D G F R E I T A G
T S F C F M E E A R
T X V D B L N J G W
W F B N M W S D F G
O G S O N N T A G H
C H V C X Y A W E R
H J K L P O G I U T
S A M S T A G Y E R
D O N N E R S T A G

 

Wie hei?en die versteckten Wochentage?

 1. Mit diesem Tag f?ngt die Woche an.
 2. Morgen ist Samstag. Welcher Tag ist heute?
 3. Am ?????? «δεναντέχω» singen die Str?mpfe.
 4. Noch morgen haben wir Schule. Welcher Tag ist heute?
 5. Dieser Tag endet sich nicht am ??Tag??.
 6. Das Wochenende f?ngt mit ??????? an.
 7. Morgen f?ngt eine neue Woche an. Welcher Tag ist heute?

 

users.sch.gr/sgroudos

Schulf?cher – Σχολικά μαθήματα / Stundenplan – Ωρολόγιο πρόγραμμα

Schulf?cher: σχολικά μαθήματα

Religion

Sport

Mathe(matik)

Erdkunde – Geographie

Chemie

Physik

Griechisch

Altgriechisch

Musik

Geschichte                   Ιστορία

Deutsch

Englisch

 

Stundenplan

Ich habe am Montag/ Dienstag….. in der ersten Stunde Religion

Ich habe am Montag/….. in der zweiten Stunde Sport

Ich habe am Montag/……. in der dritten Stunde Geschichte

Ich habe am Montag/……. in der vierten Stunde Mathe

Ich habe am Montag/……. in der f?nften Stunde Erdkunde

Ich habe am Monta/……. in der sechsten Stunde Kunst

Ich habe am Montag/….. in der siebten Stunde Physik