ΛΙΣΤΑ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ

                            UNREGELM?SSIGE VERBEN

 

 

Nr.   INFINITIV        PR?SENS       PR?TERITUM      PARTIZIP

(2 Person)

 

                  a                                                       u                         a

1.          backen               du b?ckst                buk               gebacken(h)

2.          fahren                du f?hrst                 fuhr               gefahren(S)

3.          graben               du gr?bst                 grub              gegraben(h)

4.          laden                 du l?dst                    lud                geladen(h)

5.          schaffen                                            schuf             geschaffen(h)

6.          schlagen            du schl?gst              schlug           geschlagen(h)

7.          tragen                du tr?gst                  trug               getragen(h)

8.          wachsen            du w?chst                wuchs           gewachsen(s)

9.           waschen           du w?scht                wusch           gewaschen(h)

 

                  a                                                       ie                        a

10.         blasen               du bl?st                   blies               geblasen(h)

11.         braten               du br?tst                  briet               gebraten(h)

12.         fallen                du f?llst                   fiel                 gefallen(s)

13.         halten                du h?ltst                  hielt               gehalten(h)

14.         lassen                du l??t                     lie?                gelassen(h)

15.         raten                  du r?tst                    riet                geraten(h)

16.         schlafen            du schl?fst               schlief           geschlafen(h)

 

                  e                                                        a                        e

17.         essen                 du i?t                       a?                 gegessen(h)

18.         fressen              du fri?t                    fra?               gefressen(h)

19          geben                du gibst                   gab                gegeben(h)

20.         geschehen         es geschiet              geschah        geschehen(S)

21.         lesen                 du liest                     las                gelesen(h)

22.         messen              du mi?t                   ma?              gemessen(h)

23.         sehen                 du siehst                 sah                gesehen(h)

24.         treten                 du trittst                  trat                getreten(S)

25.         vergessen          du vergi?t               verga?           vergessen(h)

 

 

 

 

 

 

 

                   e                                                        a                        o

27.         befehlen            du befiehlst             befahl          befohlen(h)

28.         bergen               du birgst                  barg            geborgen(h)

29.         brechen             du brichst                brach           gebrochen(h)

30.         empfehlen         du empfiehlst          empfahl      empfohlen(h)

31.         erschrecken       du erschrickst         erschrak      erschrocken(h)

32.         geb?ren              du gebierst             gebar           geboren(h)

33:         gelten                 du giltst                  galt             gegolten(h)

34.         helfen                 du hilfst                  half            geholfen(h)

35.         nehmen              du nimms               nahm          genommen(h)

36.         sprechen            du sprichst              sprach        gesprochen(h)

37.         stechen              du stichst                stach           gestochen(h)

38.         stehlen               du stiehlst               stahl           gestohlen(h)

39.         sterben               du stirbst                starb            gestorben(S)

40.         treffen                du triffst                 traf              getroffen(h)

41.         verderben           du verdirbst           verdarb       verdorben(h/s)

42.         werben               du wirbst                warb           geworben(h)

43.         werfen                du wirfst                warf            geworfen(h)

 

                   e                                                        o                        o

44.         bewegen                                          bewog         bewogen(h)

45.         fechten                du fichst               focht           gefochten(h)

46.         g?ren                                                gor              gegoren(h)

47.         heben                                                hob             gehoben(h)

48.         melken                du milkst              molk           gemolken(h)

49          quellen                du quilst               quoll           gequollen(h)

50         scheren                                              schor          geschoren(h)

51.        schmelzen           du schmilzt            schmolz     geschmolzen(h)

52.        schwellen            du schwillst           schwoll      geschwollen(S)

53.        w?gen                                                wog           gewogen(h)

54.        weben                                                wob           gewoben(h)

 

                   ie                                                     o                        o

55.         biegen                                                bog          gebogen(h)

56.         bieten                                                 bot           geboten(h)

57          fliegen                                                flog          geflogen(S)

58.         fliehen                                                floh          geflohen(S)

59.         flie?en                                                flo?          geflossen(S)

60.         frieren                                                fror           gefroren(h)

61          genie?en                                            geno?       genossen(h)

62.         gie?en                                                go?           gegossen(h)

63.         kriechen                                             kroch        gekrochen(S)

64.         riechen                                            roch            gerochen(h)

65.         schieben                                         schob           geschoben(h)

66.         schie?en                                         scho?           geschossen(h/s)

67          schlie?en                                        schlo?          geschlossen(h)

68.         verdrie?en                                      verdro?        verdrossen(h)

69.         verlieren                                         verlor           verloren(h)

70.         wiegen                                            wog             gewogen(h)

71.         ziehen                                             zog              gezogen(h)

 

                   i                                                    a                       o

72.         beginnen                                     begann        begonnen(h)

73.         gewinnen                                    gewann       gewonnen(h)

74.         schwimmen                                schwamm   geschwommen(h/s)

75.         rinnen                                          rann            geronnen(S)

76.         sinnen                                         sann             gesonnen(h)

77.         spinnen                                       span            gesponnen(h)

 

 

                 i                                                    a                       u

78.         binden                                           band             gebunden(h)

79.         dringen                                         drang            gedrungen(h)

80.         finden                                            fand             gefunden(h)

81.         gelingen                                        gelang          gelungen(S)

82.         klingen                                          klang           geklungen(h)

83.         mi?lingen                                     mi?lang        mi?lungen(S)

84.         ringen                                            rang             gerungen(h)

85.         schlingen                                      schlang         geschlungen(h)

86.         schwinden                                    schwand        geschwunden(S)

87.         singen                                           sang              gesungen(h)

88.         sinken                                           sank              gesunken(S)

89.         springen                                        sprang          gesprungen(S)

90.         stinken                                          stank            gestunken(h)

91.         trinken                                          trank             getrunken(h)

92.         winden                                          wand            gewunden(h)

93.         zwingen                                        zwang           gezwungen(h)

 

 

 

                 ei                                        ie                               ie

94.       bleiben                                 blieb                      geblieben(S)

95.       gedeihen                              gedieh                    gediehen(S)

96.       leihen                                   lieh                        geliehen(h)

97.       meiden                                 mied                      gemieden(h)

98.       preisen                                 pries                      gepriesen(h)

99        reiben                                   rieb                       gerieben(h)

100     scheiden                               schied                    geschieden(h/s)

101     scheinen                               schien                    geschienen(h)

102.    schreiben                              schrieb                   geschrieben(h)

103.    schreien                                schrie                    geschrien(h)

104.    schweigen                            schwieg                 geschwiegen(h)

105.    steigen                                  stieg                      gestiegen(S)

106.    treiben                                   trieb                     getrieben(h)

107.    weisen                                   wies                     gewiesen(h)

108.   (ver)zeihen                            (ver)zieh               (ver)ziehen(h)

 

 

                ei                                         i                                i

109.    bei?en                                    bi?                        gebissen(h)

110.    gleichen                                 glich                     geglichen(h)

111,    gleiten                                    glitt                      geglitten(h)

112.    greifen                                   griff                      gegriffen(h)

113.    kneifen                                   kniff                     gekniffen(h)

114.    leiden                                     litt                        gelitten(h)

115.    pfeifen                                   pfiff                      gepfiffen(h)

116.    rei?en                                     ri?                        gerissen(h/s)

117.    reiten                                      ritt                        geritten(h/s)

118.    schleichen                             schlich                   geschlichen(S)

119.    schleifen                                schliff                   geschliffen(h)

120.    schmei?en                             schmi?                  geschmissen(h)

121.    schneiden                              schnitt                   geschnitten(h)

122.    schreiten                                schritt                   geschritten(S)

123.    streichen                                strich                    gestrichen(h)

124.    streiten                                   stritt                     gestritten(h)

125.    weichen                                  wich                    gewichen(S)

 

 

                au                                         o                                o   

126.   saufen                                       soff                      gesoffen(h)

 

               au                                          ie                               au

127.    laufen         du l?ufst                lief                       gelaufen(S)

 

               ei                                           ie                               ei

128.    hei?en        du hei?t                 hie?                      gehei?en(h)

 

               ei                                           a                                e

129.    sein            du bist                   war                        gewesen(S)

 

               i                                            a                                e

130.    bitten         du bittest               bat                          gebeten(h)

131.    sitzen         du sitzt                  sa?                         gesessen(h)

 

               ie                                          a                                e

132.    liegen                                      lag                        gelegen(h)

 

               a                                           i                              a

133.    fangen          du f?ngst            fing                      gefangen(h)

 

               e                                            i                             a

134.    gehen                                       ging                     gegangen(S)

               e                                            a                             a

135.    stehen                                       stand                   gestanden(h)

 

               e                                            u                             o

136.    werden         du wirst              wurde                  geworden(S)

 

               o                                            a                             o

137.    kommen                                   kam                    gekommen(S)

 

               u                                            a                             a

138.     tun               du tust                 tat                       getan(h)

 

               u                                            ie                            u

139.     rufen                                        rief                      gerufen(h)

 

 

               ?                                            i                              a

141.     h?ngen                                    hing                     gehangen(h)

 

               ?                                            o                            o

142.     erl?schen                                erlosch                 erloschen(h)

143      schw?ren                                schwor                 geschworen(h)

 

               ?                                            o                            o

144.     l?gen                                       log                       gelogen(h)

145.     tr?gen                                      trog                     getrogen(h)

 

146.     wissen                                     wu?te                  gewu?t(h)

 

147.     brennen                                    brannte               gebrannt(h)

148.     bringen                                     brachte               gebracht(h)

149.     denken                                      dachte                gedacht(h)

150.     kennen                                      kannte                gekannt(h)

151.     nennen                                      nannte                genannt(h)

152.     rennen                                       rannte                gerannt(h)

153.     senden                                      sandte                 gesandt(h)

154.     wenden                                     wandte               gewandt(h)

 

 

 

 

MODALVERBEN

 

155:     d?rfen           du darfst               durfte                 gedurft(h)

156.     m?gen          du  magst              mochte               gemocht(h)

157.     m?ssen         du  mu?t               mu?te                 gemu?t(h)

158.     k?nnen         du  kannst             konnte                gekonnt(h)

159.     wollen          du  willst               wollte                gewollt(h)

160.     sollen           du  sollst                sollte                 gesollt(h)