ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ “weil”

Δευτερεύουσα πρόταση , οποιουδήποτε είδους, στα Γερμανικά σημαίνει απαραίτητα:

βασικό ρήμα στο τέλος της πρότασης, το οποίο κλίνεται σύμφωνα με το υποκείμενο της πρότασης.

 

Αν έχουμε δηλ. να μετατρέψουμε μία κύρια πρόταση σε δευτερεύουσα αιτιολογική με τον εισαγωγικό σύνδεσμο “weil”, απλά:

βάζουμε το “weil” αρχή της πρότασης       και

κατόπιν μεταφέρουμε το βασικό ρήμα αυτούσιο,στον τύπο που ήδη βρίσκεται, στην τελευταία θέση της πρότασης.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ όμως ότι, όπως και στα Ελληνικά, η δευτερεύουσα πρόταση χρειάζεται πάντα μία κύρια, στην οποία στηρίζεται.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

z.B.

Peter fliegt oft nach Griechenland.

Peter spricht gut Griechisch, weil er oft nach Griechenland fliegt.

(Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το “weil”, όταν μπαίνει μέσα σε μία πρόταση για να την κάνει δευτερεύουσα αιτιολογική εξορίζει το βασικό ρήμα της πρότασης λοιπόν στην τελευταία θέση της.)

 

z.B.

Seine Eltern wohnen hier.

Klaus kommt oft nach Griechenland, weil seine Eltern hier wohnen.

Με το παράδειγμα αυτό δείχνουμε ότι η κύρια πρόταση και η δευτερεύουσα ίσως να μην έχουν το ίδιο υποκείμενο.