ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Αξιολόγηση Χρήστη: / 9
ΧείριστοΆριστο 
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2010 13:53
 
     Σκοπός της καταγραφής δεικτών της κινητικής και σωματικής ανάπτυξης είναι ο έλεγχος της φυσιολογικής και αρμονικής ανάπτυξης των μαθητών. Απώτερος σκοπός της καταγραφής είναι η αφύπνιση του ενδιαφέροντος από γονείς και μαθητές για την ισόρροπη κινητική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών, καθώς και η φροντίδα για τη διακύμανση των δεικτών σε φυσιολογικά και «ευνοϊκά» όρια για την υγεία τους.
     Στόχοι     
Ψυχοκινητικός τομέας: Η εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία της έγκυρης αξιόπιστης και αντικειμενικής αξιολόγησης της κινητικής και σωματικής τους ανάπτυξης, καθώς και η βελτίωση των δεικτών τους σαν κίνητρο ατομικής προόδου και φυσιολογικής ανάπτυξης. 
Συναισθηματικός τομέας:  Η ευαισθητοποίηση των μαθητών και των γονέων τους στον τομέα της φυσιολογικής και ισορροπημένης κινητικής και σωματικής ανάπτυξης και η δημιουργία κινήτρων για ατομική βελτίωση και προληπτική φροντίδα στην ανάπτυξη των μαθητών.    
Γνωστικός τομέας:  Η απόκτηση γνώσεων για την εγκυρότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα των μετρήσεων, την αξιολόγηση των δεικτών με βάση τις τιμές αναφοράς (νόρμες) και τη σχέση των δεικτών με την υγεία.
 
     Βασικοί άξονες περιεχομένου
Η κινητική ανάπτυξη περιλαμβάνει:
 • δύο δείκτες κινητικής επάρκειας, όπως αποτυπώνονται σε δύο κινητικά τεστ.
 • το δείκτη φυσικής δραστηριότητας, όπως αποτυπώνεται από τη μέση ημερήσια φυσική δραστηριότητα.
Η σωματική ανάπτυξη περιλαμβάνει:
 • το δείκτη σωματικής διάπλασης-σύστασης, όπως αποτυπώνεται από το Δείκτη Μάζας Σώματος.
     Δείκτες κινητικής επάρκειας:
 
1. Άλμα σε μήκος χωρίς φόρα                           2. Ευκαμψία ισχίων (δίπλωση σε εδραία θέση)
 
sbj               sar
  
     Δείκτης φυσικής δραστηριότητας:
  
Μέση Ημερήσια Φυσική Δραστηριότητα (ΜΗΦΔ) = (άθροισμα χρόνου φυσικής δραστηριότητας εβδομάδας) / 7
 
ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣΤΗΣΦΥΣΙΚΗΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΜΑΘΗΤΗ/ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
(σε min)
ΤΡΙΤΗ 
(σε min)
ΤΕΤΑΡΤΗ
(σε min)
ΠΕΜΠΤΗ
(σε min)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(σε min)
ΣΑΒΒΑΤΟ
(σε min)
ΚΥΡΙΑΚΗ
(σε min)
Φυσική Αγωγή στο σχολείο
             
Αθλητισμός σε σύλλογο ή ακαδημία
             
Αθλητισμός στο ολοήμερο σχολείο
             
Κινητικά παιχνίδια με φίλους
             
Χορός ή γυμναστήριο
             
Υπαίθριες φυσικές δραστηριότητες
             
Περπάτημα
             
Άλλες κινητικές δραστηριότητες
             
     
     Δείκτης σωματικής διάπλασης-σύστασης:
 
Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) = Βάρος (kg) / Ύψος (m) ²
 
1. Μέτρηση σωματικού ύψους                              2. Μέτρηση σωματικού βάρους
          metr_y                                        metr_b
        
→ Αποτύπωση και αξιολόγηση των δεικτών για τ' αγόρια (διαγράμματα), κάντε κλικ εδώ.
 
→ Αποτύπωση και αξιολόγηση των δεικτών για τα κορίτσια (διαγράμματα), κάντε κλικ εδώ.
 
 
→ Αποτύπωση και αξιολόγηση των δεικτών για τ' αγόρια (με Excel), κάντε κλικ εδώ.
 
→ Αποτύπωση και αξιολόγηση των δεικτών για τα κορίτσια (με Excel), κάντε κλικ εδώ.
 
   
     Αξιολόγηση θεματικής ενότητας
 
 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων στον ψυχοκινητικό τομέα περιλαμβάνει:
  • Την εξοικείωση των μαθητών με τις μετρήσεις και την αποτύπωση των δεικτών τους.
  • Τη σωστή εκτέλεση των τεστ και τη βελτίωση των επιδόσεων στους δείκτες.
 • Η αξιολόγηση στο συναισθηματικό τομέα περιλαμβάνει:
  • Τη δημιουργία ενδιαφέροντος (από τους μαθητές και τους γονείς τους) για την κινητική και σωματική αξιολόγηση και διακύμανση των δεικτών σε φυσιολογικά όρια για την υγεία.
  • Τη δημιουργία κινήτρων για βελτίωση των δεικτών, καθώς και την προσπάθεια & επιμονή για την επίτευξη των στόχων.
  • Την αποδοχή της διαφορετικότητας από τους μαθητές και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων.
 • Η αξιολόγηση στο γνωστικό τομέα περιλαμβάνει:
  • Την κατανόηση και αφομοίωση της διαδικασίας αποτύπωσης και αξιολόγησης των δεικτών κινητικής και σωματικής ανάπτυξης.
  • Την κατανόηση της σχέσης των δεικτών με την ισορροπημένη ανάπτυξη και την υγεία των μαθητών.