Θεματικές ενότητες

1. Agfa-Gevaert N.V (2003), DIDAC resources for teachers, DIDAC-3, “Electrochemistry”,
    http://www.iupac.org/didac/Didac%20Eng/Didac03/frame%20Didac03.htm

2. Bodner Research Web, “Oxidation-Reduction Reactions”,
    http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch19/oxred_1.php

3. Chemguide helping you to understand Chemistry,
    http://www.chemguide.co.uk/index.html#top

4. Γιούρη-Τσοχατζή Α., “ Σχολικά Πειράματα Χημείας. Από τη Μάκρο- στη Μικροκλίμακα”,
    Διδακτική Πειραμάτων, εκδ.Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2003.

5. David W. Brooks, Teaching and Research Web Site, Source Book, “Oxidation-Reduction”
    http://dwb4.unl.edu/chem_source_pdf/ChemSource.html

6. “Oxidation Reduction Chemistry”
    http://academics.vmi.edu/chem_jt/CH131/oxidation-reduction_chemistry.htm

7. Petrucci R. H., Harwood W. S., Herring G., “General Chemistry: Principles and Modern     Applications”, 8th Edition, Prentice Hall, 2001.

8. Saskatchewan Evergreen Curriculum for Chemistry 30, “Redox Reactions & Electrochemistry”
    http://www.saskschools.ca/~chem30_dev/6_redox/redox_index.htm

9. Stephen Lower, General Chemistry Virtual Τextbook, “24. All about Electrochemistry”
    http://www.chem1.com/acad/webtext/elchem/

10. The Chem Team, “Reduction Oxidation Table of Contents”
    http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/Redox/Redox.html

11. Trudy Naugler, “Photography & Chemistry”
    http://www.nsac.ns.ca/envsci/staff/jhoyle/students/tnaugler2/Index.html  

Ένθετες σελίδες

1. Analytical Chemistry, James K. Hardy and The University of Akron, “REDOX titrations”
    http://ull.chemistry.uakron.edu/analytical/REDOX_titrations/

2. Battery Council International
    http://www.batterycouncil.org/index.html

3. Clive Buckley, “Titrimetric Analysis”
    http://www.newi.ac.uk/buckleyc/titrat.htm#Redox%20Titrations

4. Corrosion Doctors’ Webite,
    http://www.corrosion-doctors.org/

5. Electrochemistry Encyclopedia   
    http://electrochem.cwru.edu/ed/encycl/

6. ExRx.net, Diet & Nutrition, “Antioxidants and Exercise”,
    http://www.exrx.net/Nutrition/Antioxidants/Antioxidants.html

7. Thematic Pathfinders for All Ages, Science, “Iron & Steel”,
    http://42explore.com/ironsteel.htm

8. Thirteen Ed Online, “Class Projects: Fuel Cells”,
    http://www.thirteen.org/edonline/wue/energy3_overview.html

Βιντεοσκοπημένα πειράματα

1. Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου Ανατολικής Θεσσαλονίκης, “Οι εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής, Χημείας,     Βιολογίας για το Λύκειο. Παρουσίαση Σωτήρης Πάγκαλος”, CD-R, Θεσσαλονίκη, 2005-2006.

2. Central Michigan University, Chemistry Stockroom
    http://www.csbsju.edu/chemistry/studentresources/videolibrary/index.htm

3. David W. Brooks: Teaching and Research Web Site, Materials for Chemistry Teachers,     Chemmovies Server Materials, “Redox project”,
    http://chemmovies.unl.edu/chemistry/redoxlp/Redox000.html

4. James K. Hardy and the University of Akron, General, Organic and Biochemistry, Course     Animations, “Chapter Nine, Titration”
    http://ull.chemistry.uakron.edu/genobc/animations/

5. Jonh Hogans’ LSU chemistry website, “Multimedia Animation Links”    
    http://www.chem.lsu.edu/htdocs/people/jchogan/CHEM_1201/animation_links.html

6. Prentice-Hall, Inc, Pearson Education, “Instructor’s Media Portofolio”
    http://cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/media_portfolio/index.html

7. Purdue University, College of Science, Chemical Education Division Groups,
    “Lecture Demonstration Movie Sheets”
    http://chemed.chem.purdue.edu/demos/index.html

8. Steve Marsden’s Chemistry Resources for students and teachers, Media,
    “Introduction to chemical reactions”
    http://www.chemtopics.com/unit02/munit2.htm

9. Swiss Federal Institut of Technology, Experiments on the Web, “Redox Reactions”
    http://www.cci.ethz.ch/en/exlist.html?exlist=-1&exchap=2+-1

10. The Chemistry Coach The Chemistry Coach, ChemCoach Resource Library, Video  Database:     Year 11 Database, “Spontaneous Reaction”
    http://www.chemistrycoach.com.au/index.htm

11. TORVS Research team, University of Erlangen, Videos, “Die Spannungsreihe der Metalle”
    http://www2.chemie.uni-erlangen.de/education/mediziner/videos/content