Τα βήματα της πορείας, που ακολουθούμε για την ισοστάθμιση των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων με τη μέθοδο του αριθμού οξείδωσης, δίνονται παρακάτω μαζί με ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση.

Το παράδειγμα αφορά στη γραφή της ισοσταθμισμένης αντίδρασης ανάμεσα σε υδατικά διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου και υπερμαγγανικού καλίου παρουσία θειικού οξέος:  

H2O2(g) + KMnO4(aq) + H2SO4(aq )

Βήματα

  1. Γράφουμε στο δεύτερο σκέλος της αντίδρασης το προϊόν οξείδωσης του αναγωγικού, το προϊόν αναγωγής του οξειδωτικού και τα τυχόν άλλα σώματα που σχηματίζονται:

 

  1. Βρίσκουμε και σημειώνουμε τους αριθμούς οξείδωσης των ατόμων που οξειδώνονται ή ανάγονται:                        

  1. Υπολογίζουμε τη μεταβολή του αριθμού οξείδωσης των ατόμων που συμμετέχουν στην οξειδοαναγωγική διεργασία:  

  1. Ρυθμίζουμε τους συντελεστές του οξειδωτικού και του αναγωγικού έτσι, ώστε να ισοσταθμιστούν οι μεταβολές των αριθμών οξείδωσης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι θέτουμε ως συντελεστή του προϊόντος του αναγωγικού τη μεταβολή του αριθμού οξείδωσης του οξειδωτικού και αντιστρόφως. Αν οι συντελεστές έχουν κοινό διαιρέτη, τότε διαιρούνται με αυτόν, ώστε να είναι όσο το δυνατό μικρότεροι.

  1. Εξισορροπούμε τους συντελεστές του οξειδωτικού και του αναγωγικού στο σκέλος των αντιδρώντων:

  1. Ρυθμίζουμε τους συντελεστές των βοηθητικών σωμάτων, π.χ. του οξέος ή της βάσης, αν η αντίδραση γίνεται αντίστοιχα σε όξινο ή βασικό περιβάλλον:

  1. Ισοσταθμίζουμε τα άτομα του υδρογόνου προσθέτοντας μόρια νερού στο κατάλληλο σκέλος της αντίδρασης:

  1. Ελέγχουμε, αν η συνολική εξίσωση είναι πράγματι ισοσταθμισμένη.