ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Μέθοδος των ημιαντιδράσεων

Σε όξινο διάλυμα              

Κατάστρωση ημιαντιδράσεων

Συνολική εξίσωση

Για να βρούμε την τελική ισοσταθμισμένη ιοντική εξίσωση μιας οξειδοαναγωγικής αντίδρασης, όπως π.χ. αυτής ανάμεσα στo υπεροξείδιο του υδρογόνου και τα υπερμαγγανικά ιόντα: 

  1. Πολλαπλασιάζουμε κάθε ημιαντίδραση με έναν συντελεστή τέτοιον, ώστε, όταν προσθέτουμε τις ημιαντιδράσεις, να απαλείφονται τα ηλεκτρόνια:

  1. Προσθέτουμε τις δύο ημιαντιδράσεις:

  1. Απλοποιούμε την εξίσωση που προκύπτει απαλείφοντας τα χημικά είδη, που τυχόν εμφανίζονται και στις δύο πλευρές, και ανάγουμε τους συντελεστές στους μικρότερους δυνατούς ακέραιους (εδώ δε χρειάζεται):

Στο τέλος πάντα ελέγχουμε, αν η συνολική εξίσωση είναι πράγματι ισοσταθμισμένη. Παραδείγματος χάρη η παραπάνω αντίδραση είναι ορθή, επειδή υπάρχει ισοστάθμιση ατόμων και τα φορτία είναι +4 σε κάθε πλευρά της αντίδρασης.

Σε βασικό διάλυμα

Για την ισοστάθμιση των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων σε βασικό διάλυμα απαιτούνται ορισμένα πρόσθετα βήματα. Στην περίπτωση αυτή, αρχικά ισοσταθμίζουμε την αντίδραση σαν αυτή να γινόταν σε όξινο περιβάλλον (βήματα 1 έως 8) και στη συνέχεια:  

  1. Προσθέτουμε σε κάθε πλευρά της αντίδρασης τόσα ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ-) όσα και τα κατιόντα Η+ στο πρώτο ή δεύτερο σκέλος.
  2. Απλοποιούμε την εξίσωση λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιόντα Η+ και ΟΗ- αντιδρούν μεταξύ τους σχηματίζοντας Η2Ο.
  3. Απαλείφουμε τα μόρια Η2Ο που εμφανίζονται και στα δύο σκέλη της αντίδρασης.

Παράδειγμα: Σε ασθενώς βασικά διαλύματα, τα θειούχα ανιόντα μετατρέπονται σε στοιχειακό θείο από τα υπερμαγγανικά ιόντα, τα οποία μετατρέπονται σε διοξείδιο του μαγγανίου κατά το σχήμα:

S2-(aq) + MnO4-(aq)    S(s) + MnΟ2(s)

Βήματα

Ελέγχουμε, αν η συνολική εξίσωση είναι πράγματι ισοσταθμισμένη, π.χ. η παραπάνω αντίδραση είναι ορθή, επειδή υπάρχει ισοστάθμιση ατόμων και τα φορτία είναι -8 σε κάθε πλευρά της αντίδρασης.