Ο σχεδιασμός του υλικού έχει γίνει για να υποστηρίξει τη μεταφορά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στο χώρο του εργαστηρίου, εξοπλισμένου με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εργαστηριακό εξοπλισμό με αποτελούμενο από αισθητήρες και εξοπλισμό σχολικού εργαστηρίου. Κάθε μάθημα έχει σχεδιαστεί να γίνεται σε δύο συνεχόμενες διδακτικές ώρες, ενώ μεγαλύτερες ενότητες ολοκληρώνονται σε δύο ή περισσότερα μαθήματα π.χ. η ενότητα της τριβής.
Οι γενικεύσεις και κάποιες από τις δραστηριότητες μπορούν να δοθούν ως εργασία εκτός μαθήματος (το υλικό μπορεί να προσφέρεται στους μαθητές σε ηλεκτρονική μορφή π.χ. σε ψηφιακούς δίσκους ή μέσα από το διαδίκτυο Internet). Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται μπορεί να γίνει εκτύπωση του υλικού με μορφή φύλλων εργασίας (προτιμήστε την επιλογή «μόνο το επιλεγμένο πλαίσιο» που προκύπτει από την επιλογή το εκτυπωτή που προσφέρει το πρόγραμμα).
Για την εξοικείωση των μαθητών με τις συσκευές προτείνεται ένα εισαγωγικό μάθημα για την πλοήγηση στο λογισμικό, τη χρήση των αισθητήρων και του προγράμματος μετρήσεων. Η πρώτη ενότητα της κίνησης έχει σχεδιαστεί με απλή πειραματική διαδικασία και διευκολύνει στην εξοικείωση με την πειραματική διαδικασία 
Τονίζεται, ότι το λογισμικό αυτό δεν είναι ηλεκτρονικό βιβλίο που ακολουθεί βήμα προς βήμα τη διδακτέα ύλη. Ο στόχος δεν είναι η αντικατάσταση του έντυπου σχολικού βιβλίου με αντίστοιχο ηλεκτρονικό που θα διαβάζεται από την οθόνη του υπολογιστή αλλά η συμπλήρωση και ο εμπλουτισμός του διδακτικού υλικού με την ένταξη της πειραματικής διαδικασίας στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.