Βασίλης Μπάτσας

Ένας ακόμη ιστοχώρος, στο δρόμο για την …”ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ”!

Αρχείο του Ιουλίου, 2019


Study text messages to another phone

ULTIMA 7 THE WHOLE VERSION Involved goodies: 3 guides + 2 guides + 2 reference cards + 4 routes + 2 cluebooks + 29 style documents + 3 more About: While in The seventh installment of the sequence you the Avatar must get back to Britannia and investigate a series of strange activities. As your last visit and much has changed since that time, two-hundred years have transferred. An unknown being who calls himself the Guardian is currently pushing everyone to lace to his whims and has seemed. (more…)

Causal Analysis Essay Guide & 50 ideas that are topic

Composing an analysis that is causal might seem challenging to novice pupils, yet what makes it much simpler is deciding on the best subject, once you understand framework guidelines, and making causal relations apparent for an market. One of many reasons why university students within the United States fail this essay kind is not enough understanding of causal essay framework and interaction that is logical cause and impact.

Inside our causal analysis essay guide, we are going to review sets from framework and thesis to helpful topic ideas that can help keep your mind involved and prepared for work. Providing essay article writers for hire, our writer’s group at EduBirdie walks a extra mile to share their knowledge which help you to definitely develop into a composing essay expert, too! (more…)

Get college that is professional from top educational authors.

Quick essay composing solution with the most effective authors.

ESSAY Instant Cost

Obtain an Instant Cost. No Signup Required

Why choose Peachy Essay?

No Plagiarism

Your projects shall be 100% initial and plagiarism free.

Oxbridge and Ivy League Authors

Your projects will simply be published by high achieving graduates from your particular control.

Privacy and privacy

We guarantee under neighborhood and worldwide guidelines that your title and purchase details will never be passed away onto anybody whatsoever.

On Time Delivery

We vow that the work shall be delivered on time.

Have the Target Grade you Ordered

Once you purchase your essay, you can expect to get the target grade you ordered, fully guaranteed!

24/7 support that is live

Talk with certainly one of all of us people any moment regarding the or night day. (more…)

Play Roms — Exactly what are the Down sides?

Play Roms, the new method of playing gaming system on the net, has many advantages which can be completely unique to the method. Among the unique features is that that can be used to perform video games using the pc minus an actual game gaming console. However , there are various disadvantages as well plus some of the will be:

You should have your computer with an online connection to try this. Therefore , you’ll want a normal internet connection if you want to work with this approach to perform games.

You will not be capable to do a lot of things like you may with standard gaming systems. Since you happen to be playing games on your computer system, you will not be able to whatever it takes like change the configurations inside the system. Consequently , you will not be qualified to tasks video games on your collection.

You will need specialized program gain access to the on-line computer games as you perform roms web browser. The most common computer software that is used in this is definitely the “XBMC” from “XMBC”. Yet , there are some other available choices as well.

There are some disadvantages that you could face when playing on-line computer games using the pc with out a gaming system or perhaps an online connection. As an example, https://custom-roms.com/roms/commodore-64/line-of-fire-us-gold-plus3mf-randomplusgenesis-usa you could your delay while the laptop is usually certainly not connected to the net along with your computer screen can change extremely dim.

An alternative disadvantage is that it is difficult to try out gaming system on the pc without anyone around. The reason is , men and women that prefer that can be played the game also need to be present in in an attempt to download the required data from the internet.

Additionally , you should await several short minutes to play video game titles on the computer. Although waiting for the data to download coming from the online world, the display will stay dark. Nevertheless , it will be possible to solve this concern simply by insert the product to a power source.

There are several cons of making use of the Perform Roms choice play video game titles on the pc. Therefore , you should look at all these drawbacks when you decide to play gaming system on the pc exclusive of a system or perhaps an online interconnection. Opt for using unique methods to down load games from the internet so you can delight in your preferred video games.

Perfect Wife Online Advice Revealed

On this page I will describe things you need to take to find the most effective woman for the purpose of marital relationship on line. You intend to make perfectly sure that the lady you are considering getting married to is compatible along with your present standard of living. These tips can help you get started.

Before starting relationship a person, make sure you realize them in my opinion. Perhaps you have had fulfilled a person on the net? Assuming you have not really, then you certainly have to look for away more details.

Break at the person you intend to fulfill. It’s going to incredibly easier when you have a large amount of close friends whom understand the particular person you wish to marry. Ask around to find out what people consider the personal you are looking for.

The next phase is to own certain information on the most suitable companion for yourself. Luxury ? your current variety? Are you currently the kind which is enticed in order to outgoing plus fun-loving persons?

Find out if jane is the kind of person that you’re interested in. Knowing that, get started typically the relationship procedure. This will likely enhance your probability of getting married.

Once you have determined you want as of yet a certain person, make sure you do remember to ask her out. One of these scared in order to strategy the person you are searching for. You want to make certain that they as you before you propose to your lady.

When you have went out with the person you are looking at, you need to make sure that you are prepared. You must be actually strong. The reason is , you will end up paying a lot of time together.

Ensure that you are equipped for coping with rejection and dissatisfaction. Be sure you decide to allow the point that your husband may well not workout. You wish to be prepared so you can proceed if you do not finishing upward marriage.

Make sure that you join in addition to engage in online communities. It will help you see like-minded men and women. That they visit this site right here are very beneficial and can usually offer his or her information regarding other folks. They also have a great community details that they are qualified to present to other people.

A significant point you should produce to be able to by yourself is that you ought not to surrender in case you do not succeed. You ought to be happy to keep trying and soon you find the appropriate fit. You’ll be the very best mommy or even spouse feasible in the event you keep functioning during finding the best woman to get marital life on the internet.

Learn about virtually any educational backgrounds a man includes. You shouldn’t hesitate to inquire about the educational backdrop on the particular person you are considering getting married to. There exists absolutely nothing drastically wrong with suggesting these people about their training. They may shock a person.

Know whatever you could with regards to the man or woman you are looking for. You want to uncover whatever you can easily in regards to the girl you are considering marrying. Be ready before you connect with anyone.

Can you be sure Whether it’s A Sugars Child Or maybe a Sugardaddy?

Many people have already been introduced to the particular words sugar daddy and sweets time frame by researching the sugars baby blend. In the following paragraphs, we are going to evaluate the connotations regarding sweets particular date in addition to sugardaddy as well as the variations involving the a couple of.

Glucose night out shows that the person will be settled investing several of the woman time with a one who is simply not an experienced or is not in a very connection using a particular person. Several folks inform you which the schemes derive from have confidence in and even thoughts. Quite simply, the glucose particular date shows that anybody would likely pay money for to another particular person so that your sweetheart may spend time with the person and never having to acquire that little. You should understand the real truth about sugars day that means and you should be wary when the person tends to make an offer which you locate less than appealing.

Sugardaddy together with sugar day are usually http://www.justsugardaddy.com much the same words but there are some distinctions. The standard variation is the fact that sugardaddy will pay for the particular goes with the service plan which will this individual supplies for the particular date. Using the particular glucose day that means, anyone pays for the day. Considering the sugar daddy meaning, it is the case that this particular person comes with paid out to another person however the marriage that this one else provides with all the one who pays off towards the particular person does not require very much dedication. Quite simply, the one who repays towards the man or woman has its own potential, but not a lot of power.

The main difference involving the sugars night out that means along with the sugar daddy which means is that the individual who will pay for the occassions constitutes a more seductive connection with the person who pays for the particular goes. The good thing you need to perform during your search for a sugar daddy might be careful when creating the first schemes and ensure that this individual that is without a doubt coordinating the particular sugars day which means is somebody which you can have faith in. You must not turn out to be quite simply altered.

Yet , in the matter of the glucose time meaning, you might to be familiar with whether or not the particular person you are working with might be trusted for the reason that individual who can pay typically the particular date will pay for into a one who can easily manage a very good marriage using your pet. He may not really pay back to some individual that could cause trouble to your pet. If the individual you will be dealing with does not have any problems, then he may seem honest. Put simply, the sugar daddy repays a sugar date that means.

For instance, if you are looking for a transaction that is to be a couple of hundred or so dollars, you need to keep away from likely to somebody who delivers 500 dollars. Compensating some sort of sugardaddy instead of a sugars night out, ensures that you will end up paying a person who will want to establish a permanent romance along with you. He will certainly not spend to someone that can give him a temporary marriage. They are the usual differences involving the two schemes.

In case you could keep in mind the standard variances, you should have more control over your final decision making. But if you want to meet someone together with acquire him or her residence, it is better to technique someone that will pay for the sweets time meaning. Simply because on the boat read more about him or her. Alternatively, if you need to get him home, you will get fewer manage around the problem.

If you are after a partnership and definitely will pay only the charges with the day, you must keep away from making contact with someone that will simply pay a certain amount of funds. Understand that you could make a complete evaluation concerning the person before you meet him. If you carry out this particular, you will be able to protect yourself you through scams.

Aspects Of Sugar Date Relations For 2020

Sugars Newborn plans would be the modern method of producing and keeping relationships. It is a combination of physical intimacy together with another person, but instead of your romantic relationship as usual, this tackles the budgetary cash for the gal. The sugar-baby relationship could be a friendship and also a romance, but it may also be a small business go where gal demands the assistance of typically the sugar daddy throughout creating a effective enterprise. To achieve any of the previously listed sorts of romance, the sweets child should be at the specific grow older to be able to sign on with the daddies.

Sugar daddy and even sweets child partnership plans really are a relatively recent happening as well as the principle is apparently increasing even more contentment. Most of the people just who become a member of some sort of connection are usually women who fight to make their very own job or who’ve been rejected by simply adult men so you can get a particular. While using the adding from the sugars baby agreement, these kinds of women of all ages can finally attain their very own dreams of so that it is within the education his or her selection.

Both the females have a popular objective which is to set up a relationship aided by the a that they want. You will discover those people who are given birth to to be able to accomplish that although some demand the help of a person just like a legal professional, builder, medical doctor, or even executive. Almost all of the women of all ages searching for a sweet design happen to be women who definitely are struggling to gain a regular salary using their particular work.

They should seek out a way away that can allow them to get pleasure from their very own life when not having to be able to compromise a male. One of the ways through buying gentleman who would allow these people money help build a business.

Legislation permits a male to present school funding to the woman this individual enjoys. So when he perceives the fact that women he’s interested in has become successful, they gives the girl define sugar baby the freedom of being their financial lover. When the women provide him money, he may aid the girl create her very own business.

The exact same circumstance applies to the ladies who wish to discover a male to back up his or her way of life along with the old economy. They as well may lay claim a sugardaddy to become fiscal assistance. The only distinction is that regarding the previous, this individual generally has the right to take charge belonging to the female’s financial is important while in the other, she gets zero state within the issue.

Glucose placements let both the get-togethers to get in advance with the economical help by simply reducing their own problem. The two are liberal to carry out no matter what that they desire they usually could shell out just as much cash because they want on the various other requires. However, the woman does not have to worry about taking care of the particular bills associated with your ex family members.

In some a few months moment, the particular pair could choose method they need to just do it in addition to which is perfect because of their financial needs. After they choose the particular daddies’ cash to start out the organization, right now there will not any kind of hindrance troubles portion. They can give full attention to their unique enterprise in addition to take advantage of the funds which the gentleman gets out of their enterprise because their personally own.

Mobile Tracker

To oem24.org software shop begin your download, click the key that is DOWNLOAD inside the BLACK box towards the left. It really is that easy! You’re able to obtain Adobe Reader at no cost. It is extremely straightforward. You’ll start to see the option within the black-box if you look to the left of this meaning. All you’ve got to accomplish is press the option as well as your on the way! Adobe Reader is the main Pack. (more…)

Casino Games Help!

Although some games are one or the other, there are lots of casino games that need a little amount of both. Our no download casino games represent the truly amazing opportunity to obtain the essential experience and prepare for real money wagers. If you would like to delight in casino games to the full then you need to look no further than judi online at which you will acquire real like feel and additionally you will win real money. From the past couple of decades, it’s been observed that the on-line casino games are growing rapidly. On-line casino games have diversified the conventional means of betting or gaming. Different internet casino games have various odds in regards to winning.

Life After Casino Games

Virtually all games appear to be two GB and more, as a consequence, you don’t wish to stall for lots of time getting it. Today it’s possible to download wii games, try out each game, in addition to genuinely learn if it’s worth it. Following that, you may enjoy the games at your own leisure to receive all the fun and excitement of Vegas, with no cost. The first thing which springs to mind when we discuss casino games is Vegas. As a consequence, modern internet casino games are beginning to really test the bounds of bringing every component of the casino experience to a player’s house through their preferred device.

low vision specialist

Casino Games Secrets That No One Else Knows About

All the games are free and they all include the free spins feature. Learn about all of the different games you may play. Based on your internet casino experience, how much you’re prepared to spend and whether you need to play a casual game or something more serious, there are a multitude of internet casino games available. You’re likely to love completely free casino games equally as much, too. You may even enjoy your favourite casino games at no cost. The way by which gamblers access their preferred casino games is forever changed due to the web. Both are now online casino games that are simple to play, a lot of fun, and have the capacity for big payouts.

In European land-based casinos, the choice of games differs from the united states. Some casino games can appear unapproachable initially, but they might be learned quite quickly. Interactive casino games can at times be played through social networking sites, though always free of charge. King Digital’s very first social casino game is named Royal House Slots.

You may even swap casinos if you will need to. Casinos enable us to socialize and pass some moment. When online casinos have the ability to offer real-time dealer games they’re giving gamblers a desirable alternative to traveling to the closest land based casino. They can be a very risky place where you can lose your money if you do not take the necessary precautions. Many internet casinos also provide free versions of their games.

Casinos provide slot players some excellent bonuses. On-line casinos provide the finest possible chance to learn any game. They have different ways to lure the players and look at more info on Max Polyakov - founder of the agency allow the house to win. The best internet casinos are currently offering world-class games from Vegas.

The top family members holiday vacation destinationsAcquiring your beloved at a well-deserved family vacation, and not certain your holiday destination? We’ve taken together a subscriber base of the best family-friendly resorts to guide you decide. With these destinations, you’ll get actions for everyone, furthermore swathes about gentle sand and then cursory, paddle-friendly waters. You will find close-to-home Western rental accommodations in Majorca and The world, and then exciting, far-flung vacation spots like Florida and Mexico from which to choose, too. As well as, on the subject of motels, our TUI FAMILY LIFE group has to be your perfect bet. These accommodation options are created to get the whole family collectively, and offer a product for all – with the younger kids and early year of youth so that you can families and then grandparents. One can find specialist Activities &firm; Actions Artists readily available to maintain everyone stressful having online games in addition to routines, plus eateries this cater to everyone bud, too. Also, the the best quality night time activity contains shows meant for kids, boys and girls, adolescents and even adults.  Check out – everyone’’s covered. Look through our families holiday deals to find booking. Don’t forget, get acquired 1000s with totally free young children’parts readily available, too.   Lapland’’s an important winner regarding families throughout the winter. Rather then draping within the UK wishing for an important white wine Christmas day, you need to take a flight to this Finnish place exactly where snow’’s nearly sure? Girls could see Santa claus, face actions operated from the elves, possibly even mount your sledge pulled with a reindeer. There’vertisements an abundance for grown-ups to have enjoyment from too, though. Winter sports, snowmobiling, not to mention mountaineering are extremely over the playing cards, in addition in a few rental accommodations if you are competent to space any Upper Lights. There’’s a selection of places to pick out from. Rovaniemi offers ample shops plus eating places, or a productive nightlife scene. In the event that you’re also immediately following snow-focused actions, Kuusamo , Yllas , and Levi really are your better bet. And Luosto and Hetta seem to be very hushed – the particular North Lighting is so visible to deliver certain times belonging to the year. This Excellent skiing conditions Elf Resort &firm; Apartments for Yllas qualities the in house swimming, not to mention bit of ones’ most popular Headwaiter Big t commonly gets nearer visit.   The Balearic destination massive reached by way of travelers over 50 years. It again clicks apart anything you’defense need right from family members holiday vacation, having short-term travellers and then moves, awesome family accommodation options and even advantages, wonderful islands, and culture-packed out of date towns. You’ll takes any choose from noiseless, laid-back places like Cala Bona, or Alcúdia, and that has an example of Majorca’ohydrates longest shoreline in addition to a historic aged place nearby. Or simply, come up with a beeline for Palma Nova, which in turn strains away your trio involved with islands, specific to it tropical-themed minigolf path, and the Aqualand waterpark. Protur Aparthotel Bonaire inside Cala Bona features its own slow-moving river-style swimming and then a children’verts splash over car park along with chutes, photo slides and then a giant pirate ship. There’azines equally a fresh Kids’ Pub from TUI FAMILY LIFE, which offers day time functions five days 1 week for all ages, furthermore mini-discos in your evenings. Over in Palma Nova, a beachside Globales Santa claus Lucia ranges in place a sea-view vacation pool by using a unique page meant for bit ones. Moreover, it’utes in a excellent area for being able to view all the resort’utes main attractions.

The top fa <a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?p=1183#more-1183" class="more-link">(more…)</a></p> </div> <p class="postmetadata"> Καταχωρήθηκε <!--admin--> στις <span class="timr">30 Ιουλίου 2019</span> in <span class="catr"> Γενικά </span> | <span class="commr"> <a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?p=1183#respond" title="Σχόλιο στο The top family members holiday vacation destinationsAcquiring your beloved at a well-deserved family vacation, and not certain your holiday destination? We’ve taken together a subscriber base of the best family-friendly resorts to guide you decide. With these destinations, you’ll get actions for everyone, furthermore swathes about gentle sand and then cursory, paddle-friendly waters. You will find close-to-home Western rental accommodations in Majorca and The world, and then exciting, far-flung vacation spots like Florida and Mexico from which to choose, too. As well as, on the subject of motels, our TUI FAMILY LIFE group has to be your perfect bet. These accommodation options are created to get the whole family collectively, and offer a product for all – with the younger kids and early year of youth so that you can families and then grandparents. One can find specialist Activities &firm; Actions Artists readily available to maintain everyone stressful having online games in addition to routines, plus eateries this cater to everyone bud, too. Also, the the best quality night time activity contains shows meant for kids, boys and girls, adolescents and even adults.  Check out – everyone’’s covered. Look through our families holiday deals to find booking. Don’t forget, get acquired 1000s with totally free young children’parts readily available, too.   Lapland’’s an important winner regarding families throughout the winter. Rather then draping within the UK wishing for an important white wine Christmas day, you need to take a flight to this Finnish place exactly where snow’’s nearly sure? Girls could see Santa claus, face actions operated from the elves, possibly even mount your sledge pulled with a reindeer. There’vertisements an abundance for grown-ups to have enjoyment from too, though. Winter sports, snowmobiling, not to mention mountaineering are extremely over the playing cards, in addition in a few rental accommodations if you are competent to space any Upper Lights. There’’s a selection of places to pick out from. Rovaniemi offers ample shops plus eating places, or a productive nightlife scene. In the event that you’re also immediately following snow-focused actions, Kuusamo , Yllas , and Levi really are your better bet. And Luosto and Hetta seem to be very hushed – the particular North Lighting is so visible to deliver certain times belonging to the year. This Excellent skiing conditions Elf Resort &firm; Apartments for Yllas qualities the in house swimming, not to mention bit of ones’ most popular Headwaiter Big t commonly gets nearer visit.   The Balearic destination massive reached by way of travelers over 50 years. It again clicks apart anything you’defense need right from family members holiday vacation, having short-term travellers and then moves, awesome family accommodation options and even advantages, wonderful islands, and culture-packed out of date towns. You’ll takes any choose from noiseless, laid-back places like Cala Bona, or Alcúdia, and that has an example of Majorca’ohydrates longest shoreline in addition to a historic aged place nearby. Or simply, come up with a beeline for Palma Nova, which in turn strains away your trio involved with islands, specific to it tropical-themed minigolf path, and the Aqualand waterpark. Protur Aparthotel Bonaire inside Cala Bona features its own slow-moving river-style swimming and then a children’verts splash over car park along with chutes, photo slides and then a giant pirate ship. There’azines equally a fresh Kids’ Pub from TUI FAMILY LIFE, which offers day time functions five days 1 week for all ages, furthermore mini-discos in your evenings. Over in Palma Nova, a beachside Globales Santa claus Lucia ranges in place a sea-view vacation pool by using a unique page meant for bit ones. Moreover, it’utes in a excellent area for being able to view all the resort’utes main attractions.">Κανένα σχόλιο →</a> </span></p> </div> <div class="navigation"> <div class="alignleft"> <a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201907&paged=3">« Προηγούμενα άρθρα</a> </div> <div class="alignright"> <a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201907">Επόμενα άρθρα »</a> </div> </div> </div> <div id="sidebar"> <div class="side1"> <ul> <li class="about"> <h2>Περί</h2> <p><img src="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/wp-content/themes/Anubis/images/you.jpg" alt="You Avatar" class="iright" id="avatr" />Η καριέρα μου ως δάσκαλος, άρχισε το Σεπτέμβριο του 1985. Στις 25 Ιανουαρίου 2011, "έκλεισα" 25 χρόνια σ' αυτό το χώρο! Έζησα και καλές και δύσκολες στιγμές, αλλά πάνω απ' όλα είχε ενδιαφέρον!! Μ.Β.</p></p> </li> <li> <h2>Κεντρικό Μενού</h2> <ul> <li><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/">Αρχική σελίδα</a></li> <li class="page_item page-item-71"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=71" title="* ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ *">* ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ *</a></li> <li class="page_item page-item-17"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=17" title="..ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ..">..ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ..</a></li> <li class="page_item page-item-21788"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=21788" title="bonus ohne einzahlung">bonus ohne einzahlung</a></li> <li class="page_item page-item-1288"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=1288" title="Meet Dominican Woman bride-to-bes curious about relationship There are">Meet Dominican Woman bride-to-bes curious about relationship There are</a></li> <li class="page_item page-item-22033"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=22033" title="merkur automaten">merkur automaten</a></li> <li class="page_item page-item-5598"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=5598" title="real mail order brides">real mail order brides</a></li> <li class="page_item page-item-70"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=70" title="ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ">ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ</a></li> <li class="page_item page-item-21"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=21" title="ΑΛΜΠΟΥΜ">ΑΛΜΠΟΥΜ</a></li> <li class="page_item page-item-54"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=54" title="ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ..;!!">ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ..;!!</a></li> <li class="page_item page-item-45"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=45" title="ΔΙΑΛΟΓΟΙ-ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ">ΔΙΑΛΟΓΟΙ-ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ</a></li> <li class="page_item page-item-37"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=37" title="ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ">ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ</a></li> <li class="page_item page-item-20"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=20" title="ΕΠΙΣΤΗΜΗ κ.ά.">ΕΠΙΣΤΗΜΗ κ.ά.</a></li> <li class="page_item page-item-33"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=33" title="Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ">Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ</a></li> <li class="page_item page-item-18"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=18" title="ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ">ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ</a></li> <li class="page_item page-item-47"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=47" title="ΜΥΘΟΙ ΚΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ">ΜΥΘΟΙ ΚΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ</a></li> <li class="page_item page-item-52"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=52" title="Νέο! ΕΙΚΟΝΕΣ απ’ αλλού!">Νέο! ΕΙΚΟΝΕΣ απ’ αλλού!</a></li> <li class="page_item page-item-53"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=53" title="ΣΚΕΨΕΙΣ!">ΣΚΕΨΕΙΣ!</a></li> <li class="page_item page-item-10"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=10" title="ΣΤΙΒΟΣ (ΤΑ ΡΕΚΟΡ)">ΣΤΙΒΟΣ (ΤΑ ΡΕΚΟΡ)</a></li> <li class="page_item page-item-22"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=22" title="ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ κ.ά.">ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ κ.ά.</a></li> <li class="page_item page-item-9"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=9" title="ΒΙΒΛΙΟ-ΜΝΗΜΕΣ">ΒΙΒΛΙΟ-ΜΝΗΜΕΣ</a></li> <li class="page_item page-item-6"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=6" title="ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ">ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ</a></li> <li class="page_item page-item-2"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=2" title="Καλωσήρθατε">Καλωσήρθατε</a></li> <li class="page_item page-item-3"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=3" title="Επικοινωνία">Επικοινωνία</a></li> <li class="page_item page-item-4"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?page_id=4" title="Όροι χρήσης">Όροι χρήσης</a></li> </ul> </li> <li class="categories"><h2>Κατηγορίες</h2><ul> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?cat=1" title="Εμφάνιση άρθρων κάτω από Γενικά">Γενικά</a> (2387) </li> </ul></li> <li class="blockr"> <h2>Αρχείο</h2> <ul> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202205' title='Μαΐου 2022'>Μαΐου 2022</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202204' title='Απριλίου 2022'>Απριλίου 2022</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202203' title='Μαρτίου 2022'>Μαρτίου 2022</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202202' title='Φεβρουαρίου 2022'>Φεβρουαρίου 2022</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202201' title='Ιανουαρίου 2022'>Ιανουαρίου 2022</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202112' title='Δεκεμβρίου 2021'>Δεκεμβρίου 2021</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202111' title='Νοέμβριου 2021'>Νοέμβριου 2021</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202110' title='Οκτωβρίου 2021'>Οκτωβρίου 2021</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202109' title='Σεπτεμβρίου 2021'>Σεπτεμβρίου 2021</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202108' title='Αυγούστου 2021'>Αυγούστου 2021</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202107' title='Ιουλίου 2021'>Ιουλίου 2021</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202106' title='Ιουνίου 2021'>Ιουνίου 2021</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202105' title='Μαΐου 2021'>Μαΐου 2021</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202104' title='Απριλίου 2021'>Απριλίου 2021</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202103' title='Μαρτίου 2021'>Μαρτίου 2021</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202102' title='Φεβρουαρίου 2021'>Φεβρουαρίου 2021</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202101' title='Ιανουαρίου 2021'>Ιανουαρίου 2021</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202012' title='Δεκεμβρίου 2020'>Δεκεμβρίου 2020</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202011' title='Νοέμβριου 2020'>Νοέμβριου 2020</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202010' title='Οκτωβρίου 2020'>Οκτωβρίου 2020</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202009' title='Σεπτεμβρίου 2020'>Σεπτεμβρίου 2020</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202008' title='Αυγούστου 2020'>Αυγούστου 2020</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202007' title='Ιουλίου 2020'>Ιουλίου 2020</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202006' title='Ιουνίου 2020'>Ιουνίου 2020</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202005' title='Μαΐου 2020'>Μαΐου 2020</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202004' title='Απριλίου 2020'>Απριλίου 2020</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202003' title='Μαρτίου 2020'>Μαρτίου 2020</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202002' title='Φεβρουαρίου 2020'>Φεβρουαρίου 2020</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=202001' title='Ιανουαρίου 2020'>Ιανουαρίου 2020</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201912' title='Δεκεμβρίου 2019'>Δεκεμβρίου 2019</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201911' title='Νοέμβριου 2019'>Νοέμβριου 2019</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201910' title='Οκτωβρίου 2019'>Οκτωβρίου 2019</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201909' title='Σεπτεμβρίου 2019'>Σεπτεμβρίου 2019</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201908' title='Αυγούστου 2019'>Αυγούστου 2019</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201907' title='Ιουλίου 2019'>Ιουλίου 2019</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201906' title='Ιουνίου 2019'>Ιουνίου 2019</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201905' title='Μαΐου 2019'>Μαΐου 2019</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201904' title='Απριλίου 2019'>Απριλίου 2019</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201903' title='Μαρτίου 2019'>Μαρτίου 2019</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201902' title='Φεβρουαρίου 2019'>Φεβρουαρίου 2019</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201901' title='Ιανουαρίου 2019'>Ιανουαρίου 2019</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201812' title='Δεκεμβρίου 2018'>Δεκεμβρίου 2018</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201811' title='Νοέμβριου 2018'>Νοέμβριου 2018</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201810' title='Οκτωβρίου 2018'>Οκτωβρίου 2018</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201809' title='Σεπτεμβρίου 2018'>Σεπτεμβρίου 2018</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201808' title='Αυγούστου 2018'>Αυγούστου 2018</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201807' title='Ιουλίου 2018'>Ιουλίου 2018</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201806' title='Ιουνίου 2018'>Ιουνίου 2018</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201805' title='Μαΐου 2018'>Μαΐου 2018</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201804' title='Απριλίου 2018'>Απριλίου 2018</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201803' title='Μαρτίου 2018'>Μαρτίου 2018</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201802' title='Φεβρουαρίου 2018'>Φεβρουαρίου 2018</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201801' title='Ιανουαρίου 2018'>Ιανουαρίου 2018</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201712' title='Δεκεμβρίου 2017'>Δεκεμβρίου 2017</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201711' title='Νοέμβριου 2017'>Νοέμβριου 2017</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201710' title='Οκτωβρίου 2017'>Οκτωβρίου 2017</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201709' title='Σεπτεμβρίου 2017'>Σεπτεμβρίου 2017</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201708' title='Αυγούστου 2017'>Αυγούστου 2017</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201707' title='Ιουλίου 2017'>Ιουλίου 2017</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201706' title='Ιουνίου 2017'>Ιουνίου 2017</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201705' title='Μαΐου 2017'>Μαΐου 2017</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201704' title='Απριλίου 2017'>Απριλίου 2017</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201703' title='Μαρτίου 2017'>Μαρτίου 2017</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201702' title='Φεβρουαρίου 2017'>Φεβρουαρίου 2017</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201701' title='Ιανουαρίου 2017'>Ιανουαρίου 2017</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201609' title='Σεπτεμβρίου 2016'>Σεπτεμβρίου 2016</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201606' title='Ιουνίου 2016'>Ιουνίου 2016</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201605' title='Μαΐου 2016'>Μαΐου 2016</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201603' title='Μαρτίου 2016'>Μαρτίου 2016</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201407' title='Ιουλίου 2014'>Ιουλίου 2014</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201307' title='Ιουλίου 2013'>Ιουλίου 2013</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201210' title='Οκτωβρίου 2012'>Οκτωβρίου 2012</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201208' title='Αυγούστου 2012'>Αυγούστου 2012</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201206' title='Ιουνίου 2012'>Ιουνίου 2012</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201205' title='Μαΐου 2012'>Μαΐου 2012</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201203' title='Μαρτίου 2012'>Μαρτίου 2012</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201112' title='Δεκεμβρίου 2011'>Δεκεμβρίου 2011</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201110' title='Οκτωβρίου 2011'>Οκτωβρίου 2011</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201108' title='Αυγούστου 2011'>Αυγούστου 2011</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201107' title='Ιουλίου 2011'>Ιουλίου 2011</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201103' title='Μαρτίου 2011'>Μαρτίου 2011</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201102' title='Φεβρουαρίου 2011'>Φεβρουαρίου 2011</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201012' title='Δεκεμβρίου 2010'>Δεκεμβρίου 2010</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201009' title='Σεπτεμβρίου 2010'>Σεπτεμβρίου 2010</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=201004' title='Απριλίου 2010'>Απριλίου 2010</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200911' title='Νοέμβριου 2009'>Νοέμβριου 2009</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200909' title='Σεπτεμβρίου 2009'>Σεπτεμβρίου 2009</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200906' title='Ιουνίου 2009'>Ιουνίου 2009</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200901' title='Ιανουαρίου 2009'>Ιανουαρίου 2009</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200810' title='Οκτωβρίου 2008'>Οκτωβρίου 2008</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200809' title='Σεπτεμβρίου 2008'>Σεπτεμβρίου 2008</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200807' title='Ιουλίου 2008'>Ιουλίου 2008</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200803' title='Μαρτίου 2008'>Μαρτίου 2008</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200712' title='Δεκεμβρίου 2007'>Δεκεμβρίου 2007</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200710' title='Οκτωβρίου 2007'>Οκτωβρίου 2007</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200708' title='Αυγούστου 2007'>Αυγούστου 2007</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200707' title='Ιουλίου 2007'>Ιουλίου 2007</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200706' title='Ιουνίου 2007'>Ιουνίου 2007</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200705' title='Μαΐου 2007'>Μαΐου 2007</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200609' title='Σεπτεμβρίου 2006'>Σεπτεμβρίου 2006</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200608' title='Αυγούστου 2006'>Αυγούστου 2006</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200606' title='Ιουνίου 2006'>Ιουνίου 2006</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200602' title='Φεβρουαρίου 2006'>Φεβρουαρίου 2006</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200509' title='Σεπτεμβρίου 2005'>Σεπτεμβρίου 2005</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200508' title='Αυγούστου 2005'>Αυγούστου 2005</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200507' title='Ιουλίου 2005'>Ιουλίου 2005</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200505' title='Μαΐου 2005'>Μαΐου 2005</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200504' title='Απριλίου 2005'>Απριλίου 2005</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200501' title='Ιανουαρίου 2005'>Ιανουαρίου 2005</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200411' title='Νοέμβριου 2004'>Νοέμβριου 2004</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200409' title='Σεπτεμβρίου 2004'>Σεπτεμβρίου 2004</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200406' title='Ιουνίου 2004'>Ιουνίου 2004</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200404' title='Απριλίου 2004'>Απριλίου 2004</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200312' title='Δεκεμβρίου 2003'>Δεκεμβρίου 2003</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200310' title='Οκτωβρίου 2003'>Οκτωβρίου 2003</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200309' title='Σεπτεμβρίου 2003'>Σεπτεμβρίου 2003</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200308' title='Αυγούστου 2003'>Αυγούστου 2003</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200307' title='Ιουλίου 2003'>Ιουλίου 2003</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200306' title='Ιουνίου 2003'>Ιουνίου 2003</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200304' title='Απριλίου 2003'>Απριλίου 2003</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200302' title='Φεβρουαρίου 2003'>Φεβρουαρίου 2003</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200209' title='Σεπτεμβρίου 2002'>Σεπτεμβρίου 2002</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200208' title='Αυγούστου 2002'>Αυγούστου 2002</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200207' title='Ιουλίου 2002'>Ιουλίου 2002</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200205' title='Μαΐου 2002'>Μαΐου 2002</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200204' title='Απριλίου 2002'>Απριλίου 2002</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200203' title='Μαρτίου 2002'>Μαρτίου 2002</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200202' title='Φεβρουαρίου 2002'>Φεβρουαρίου 2002</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200201' title='Ιανουαρίου 2002'>Ιανουαρίου 2002</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200111' title='Νοέμβριου 2001'>Νοέμβριου 2001</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200110' title='Οκτωβρίου 2001'>Οκτωβρίου 2001</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200109' title='Σεπτεμβρίου 2001'>Σεπτεμβρίου 2001</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200108' title='Αυγούστου 2001'>Αυγούστου 2001</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200107' title='Ιουλίου 2001'>Ιουλίου 2001</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200105' title='Μαΐου 2001'>Μαΐου 2001</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200103' title='Μαρτίου 2001'>Μαρτίου 2001</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200102' title='Φεβρουαρίου 2001'>Φεβρουαρίου 2001</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200101' title='Ιανουαρίου 2001'>Ιανουαρίου 2001</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200012' title='Δεκεμβρίου 2000'>Δεκεμβρίου 2000</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200010' title='Οκτωβρίου 2000'>Οκτωβρίου 2000</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200009' title='Σεπτεμβρίου 2000'>Σεπτεμβρίου 2000</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200007' title='Ιουλίου 2000'>Ιουλίου 2000</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200006' title='Ιουνίου 2000'>Ιουνίου 2000</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=200005' title='Μαΐου 2000'>Μαΐου 2000</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199711' title='Νοέμβριου 1997'>Νοέμβριου 1997</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199707' title='Ιουλίου 1997'>Ιουλίου 1997</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199706' title='Ιουνίου 1997'>Ιουνίου 1997</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199703' title='Μαρτίου 1997'>Μαρτίου 1997</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199611' title='Νοέμβριου 1996'>Νοέμβριου 1996</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199601' title='Ιανουαρίου 1996'>Ιανουαρίου 1996</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199503' title='Μαρτίου 1995'>Μαρτίου 1995</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199502' title='Φεβρουαρίου 1995'>Φεβρουαρίου 1995</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199402' title='Φεβρουαρίου 1994'>Φεβρουαρίου 1994</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199311' title='Νοέμβριου 1993'>Νοέμβριου 1993</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199210' title='Οκτωβρίου 1992'>Οκτωβρίου 1992</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199209' title='Σεπτεμβρίου 1992'>Σεπτεμβρίου 1992</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199208' title='Αυγούστου 1992'>Αυγούστου 1992</a></li> <li><a href='http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?m=199110' title='Οκτωβρίου 1991'>Οκτωβρίου 1991</a></li> </ul> </li> </li> </div> </div> </div> <!-- end left --> <div id="right"> <div class="side2"> <ul> <li id="search" class="widget widget_search"> <form id="searchform" method="get" action="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp"> <div> <input type="text" name="s" id="s" size="15" /><br /> <input type="submit" value="Αναζήτηση" /> </div> </form> </li> <li id="links" class="widget widget_links"><h2 class="widgettitle">Σύνδεσμοι</h2> <ul> <li><a href="http://13dim-ioann.ioa.sch.gr">13ο Δ. ΣΧ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ</a></li> <li><a href="http://www.etwinning.gr/">e-Twinning</a></li> <li><a href="http://www.e-yliko.gr/">e-yliko</a></li> <li><a href="http://www.edubuntu.org">Edubuntu linux</a></li> <li><a href="http://www.esa.int/education">ESA-Education</a></li> <li><a href="http://www.eun.org">European Schoolnet</a></li> <li><a href="http://olpc.cti.gr/">One Laptop Per Child</a></li> <li><a href="http://users.ioa.sch.gr/cbitsis/schoolpress/">SchoolPress</a></li> <li><a href="http://www.el.wikipedia.org/wiki">ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ</a></li> <li><a href="http://www.ellak.gr/">ΕΛ/ΛΑΚ</a></li> <li><a href="http://nts.cti.gr/">ΙΤΥ -Δικτ.Τεχνολογίες</a></li> <li><a href="http://www.meteo.gr">Ο ΚΑΙΡΟΣ</a></li> <li><a href="http://www.pi-schools.gr/">Παιδαγωγικό Ινστιτούτο</a></li> <li><a href="http://www.sch.gr/">Παν. Σχολικό Δίκτυο</a></li> <li><a href="http://www.uoi.gr">ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ioa</a></li> <li><a href="http://www.ypepth.gr/">ΥΠ.Ε.Π.Θ.</a></li> </ul> </li> <li id="meta" class="widget widget_meta"> <h2 class="widgettitle">Εργαλεία διαχείρισης</h2> <ul> <li><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/wp-login.php">Σύνδεση</a></li> <li><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?feed=rss2" title="Οργανώστε αυτό τον ιστοχώρο χρησιμοποιώντας RSS">Καταχωρήσεις <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr></a></li> <li><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?feed=comments-rss2" title="Τα τελευταία σχόλια σε όλα τα άρθρα σε RSS">Σχόλια<abbr title="Really Simple Syndication"></abbr></a></li> <li><a href="http://wordpress.org/" title="Με την δύναμη του WordPress, προηγμένης τεχνολογία προσωπική πλατφόρμα δημοσίευσης.">WordPress.org</a></li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <br class="clear" /> </div> <div id="footer"> <div> <hr /> <p> <strong> Βασίλης Μπάτσας </strong> © 2007 - 2022 All Rights Reserved. Powered by <a href="http://users.ioa.sch.gr/schoolpress/">SchoolPress</a> <br /><span class="rss"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?feed=rss2">Άρθρα</a></span> - <span class="rss"><a href="http://users.sch.gr/vasbatsas/sp/?feed=comments-rss2">Σχόλια</a><span>. 26 queries. 2.105 seconds. </p> <p class="right"> <span><a href="http://www.jauhari.net/themes/anubis" title="Free WordPress Themes: Anubis 1.3">Anubis 1.3</a> made by <a href="http://www.jauhari.net/">Nurudin Jauhari</a></span> </p> <br class="clear" /> </div> </div> </body></html>