από τα Μαθηματικά των Μαθηματικών, των Μαθητών, ...

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα             Επικοινωνία

Μαθηματικά με το Geogebra

Μικροεφαρμογές Μαθηματικών  

 

Κατάλογος Μικροεφαρμογών  
        Γ΄ Λυκείου    

 

Για να είναι εμφανείς οι μικροεφαρμογές Java applets πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το java 2 Runtime Environment 5.0 (ή νεότερη έκδοση). Μπορείτε για το λόγο αυτό να επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα http://java.sun.com/getjava να πιέσετε πρώτα το "free java download " και στη συνέχεια το "veriefy installation " για να γίνει αυτόματα και δωρεάν η εγκατάσταση.       Συνάρτηση συνεχής σε σημείο  
    Θεώρημα Bolzano  
    Τοπικά ακρότατα - Ακρότατα  
    Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών  
    Θεώρημα Μέγιστης & Ελάχιστης Τιμής  
    Θεώρημα Rolle  
    Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού Θ.Μ.Τ.  
    Μελέτη πολυωνυμικής συνάρτησης με τη βοήθεια της 1ης παραγώγου  
    Ολοκλήρωμα Riemann  
    Το ορισμένο ολοκλήρωμα και μια αρχική  
  Β΄ Λυκείου    
        Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο  
    Μελέτη της συνάρτησης f(x)=ημx στο [0,2π]  
    Μελέτη της συνάρτησης f(x)=συνx στο [0,2π]  
    Μελέτη της συνάρτησης f(x)=εφx  
  Οι μικροεφαρμογές  κατασκευάστηκαν με το ελεύθερο και δυναμικό μαθηματικό λογισμικό  Geogebra που αναπτύχθηκε  από τον Markus Hohenwarter και βελτιώνεται από τον ίδιο και τους συνεργάτες του στο πανεπιστήμιο Florida Atlantic.

      Ανακλαστική Ιδιότητα της Παραβολής  
  Α΄ Λυκείου    
    Μελέτη και γραφική παράσταση της συνάρτησης: f(x) = αx2 + βx + γ  
    Μετασχηματισμοί στο επίπεδο Ι  
   

Μετασχηματισμοί στο επίπεδο ΙΙ

 
   

Πρόσημο των τιμών του τριωνύμου:   

 
    Τριγωνομετρικός κύκλος  
  Γ΄ Γυμνασίου    
    Η ταυτότητα   (α + β)2 = α2 + 2αβ + β2    
    Η ταυτότητα   (α - β)2 = α2 - 2αβ + β2     
    Διαφορά τετραγώνων   α2 - β2 = (α – β)(α + β)     
          Γραφική επίλυση Συστήματος δυο εξισώσεων με δυο άγνωστους (2X2)  
        Β΄ Γυμνασίου    
          Εμβαδόν παραλληλογράμμου (1)  
          Εμβαδόν παραλληλογράμμου (2)  
          Εμβαδόν τριγώνου  
          Εμβαδόν τραπεζίου  
          Πυθαγόρειο θεώρημα (1)  
    Μαθηματικά B΄ Γυμνασίου με το Geogebra        Πυθαγόρειο θεώρημα (2)  
          Πυθαγόρειο θεώρημα (3)  
  Δυναμικά Φύλλα Εργασίας με το Geogebra       Πυθαγόρειο θεώρημα (4)  
  Πραγματικοί αριθμοί - Συναρτήσεις       Πυθαγόρειο θεώρημα (5)  
  Εμβαδά - Πυθαγόρειο θεώρημα - Μέτρηση κύκλου       Δημιουργήστε Πυθαγόρειες τριάδες  
  Τριγωνομετρία - Διανύσματα - Γεωμετρικά στερεά       Εμβαδόν τετραγώνου - ’ρρητοι αριθμοί  
          Καρτεσιανές συντεταγμένες  
          Απόσταση σημείου από σημείο  
          Ανάλογα ποσά  
          Αντιστρόφως ανάλογα ποσά  
          Εφαπτομένη οξείας γωνίας  
          Ημίτονο οξείας γωνίας  
          Συνημίτονο οξείας γωνίας  
          ’θροισμα δυο διανυσμάτων  
        Α΄ Γυμνασίου    
          Είδη γωνιών  
          Συμμετρία ως προς κέντρο  
          Συμμετρία ως προς άξονα  
          Συμμετρικό σημείου ως προς άξονα συμμετρίας  
          Συμμετρικό ευθυγράμμου τμήματος ως προς άξονα συμμετρίας  
          Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος  
    Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου με το Geogebra        Κατασκευάστε τη Μεσοκάθετο ενός ευθυγράμμου τμήματος  
          ’θροισμα γωνιών τριγώνου  
  Βασικές Γεωμετρικές Έννοιες       ’ξονας συμμετρίας ενός αεροπλάνου  
  Συμμετρία       Αναζητήστε και Ανακαλύψτε ένα άξονα συμμετρίας του Ισοσκελούς τριγώνου  
  Τρίγωνα - Παραλληλόγραμμα - Τραπέζια       Αναζητήστε και Ανακαλύψτε τους άξονες συμμετρίας του Ισοπλεύρου τριγώνου  
  Δυναμικά φύλλα εργασίας με το Geogebra       Κατασκευάστε ένα Ισοσκελές τρίγωνο  
          Κατασκευάστε ένα Ισόπλευρο τρίγωνο  
          Δυο δρόμοι τέμνονται  
          Αναζητήστε και Ανακαλύψτε τους άξονες συμμετρίας του Ορθογωνίου  
          Αναζητήστε και Ανακαλύψτε τους άξονες συμμετρίας του Ρόμβου  
          Αναζητήστε και Ανακαλύψτε τους άξονες συμμετρίας του Τετραγώνου  
          Κατασκευάστε ένα Παραλληλογράμμο ή ένα Ορθογώνιο  
          Κατασκευάστε ένα Ρόμβο ή ένα Τετράγωνο  
          Φύλλα Εργασίας  
         

Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις

 
          Εξισώσεις 1ου βαθμού  
          Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης  
          Είδη γωνιών  
          Είδη τριγώνων  
          Ιδιότητες τριγώνων  
          Παραλληλόγραμμα - Ιδιότητες  
  Counters       Free Web Counter

 

Γιώργος Μαντζώλας  -  Μελίκη Ημαθίας