Σχέδιο δράσης ΄΄τα πρώτα μας βήματα προς την Αειφορία΄΄ και βράβευση του σχολείου μας από το Ελληνικό Αειφόρο Σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Την Παρασκευή 19-11-2021, πραγματοποιήθηκε βράβευση των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού μέχρι και τη σχολική χρονιά 2020-21.

Με μεγάλη μας χαρά παρευρεθήκαμε στη διαδικτυακή συνάντηση,  κατά τη διάρκεια της οποίας απονεμήθηκε στο σχολείο μας η σημαία του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου για τις δράσεις που υλοποιούνται σε αυτό.

Σχέδιο δράσης και σκοπό του σχολείου μας αποτέλεσε και αποτελεί:

Η ενσωμάτωση της ιδέας και των αξιών της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του σχολείου, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση του κτηρίου, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική και την ευρύτερη τοπική κοινότητα καθώς και  η ανάπτυξη κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος και η δημιουργία μαθησιακών εμπειριών, οι οποίες θα καταστήσουν ικανούς τους μαθητές/τριες να εργαστούν προς την κατεύθυνση της διασφάλισης καλύτερης ποιότητας ζωής. Κεντρικός σκοπός είναι η ανάπτυξη ενός σχολείου ικανού να προχωρήσει στη διάπλαση αυτόνομων και ενεργών πολιτών, οι οποίοι:

-είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, κατέχουν τη σχετική γνώση και συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα των ζητημάτων, αλλά κυρίως διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες και τη θέληση προκειμένου να γίνουν παράγοντες αλλαγών στην κατεύθυνση της επίλυσής τους.

-δεν ανταποκρίνονται παθητικά και δεν προσαρμόζονται σε επιλογές και επιταγές διαφόρων κέντρων εξουσίας, αλλά διερευνούν και σκέπτονται κριτικά, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, παρεμβαίνουν δυναμικά και δημοκρατικά στα κοινωνικά δρώμενα με στόχο τις αλλαγές που απαιτούνται και τη διαμόρφωση των συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης.

-έχουν οράματα, ικανότητες και αξίες που τους βοηθούν να διαπραγματεύονται και να σχεδιάζουν ατομικά και συλλογικά τους κοινωνικούς όρους της αειφορίας, προσδιορίζοντας αυτόνομα το παρόν τους και επαγρυπνώντας για το μέλλον των γενεών που θα έλθουν.

Ο καθορισμός του σκοπού, γίνεται σε συσχέτιση με τους τρεις τομείς του αειφόρου σχολείου:

Α. Παιδαγωγικός τομέας (αναλυτικό πρόγραμμα και διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης)

Β. Κοινωνικός και Οργανωσιακός (η διοίκηση, η οργάνωση, η κουλτούρα και οι σχέσεις του σχολείου με την κοινωνία)

Γ. Περιβαλλοντικός (το τεχνικό και οικονομικό)

Οι στόχοι μας επίσης οργανώνονται και με βάση τους 8 κατηγοριοποιημένους-συγκεκριμένους πυλώνες αειφορίας,  λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια καθενός από αυτούς, προκειμένου να γίνεται εύκολα από εμάς η παρακολούθηση της πορείας του σχολείου προς την αειφορία:

1ος πυλώνας: Δημοκρατία και συμμετοχή στο σχολείο

2ος πυλώνας: Η βελτίωση του πλαισίου μάθησης

3ος πυλώνας: Η προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών στο σχολείο

4ος πυλώνας: Το αειφορικό κτίριο και αυλή

5ος πυλώνας: Η πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις μετακινήσεις από και προς το σχολείο

6ος πυλώνας: Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων (νερό, υλικά και απορρίμματα)

7ος πυλώνας: Η προαγωγή της υγείας στο σχολείο

8ος πυλώνας: Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα 

Η Αειφόρος λειτουργία, αποτελεί μακροπρόθεσμο στόχο,  για την προώθησή της  απαιτείται η συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας και υιοθετείται η ΄΄ολιστική σχολική προσέγγιση΄΄.

Η αρχή της ολιστικής σχολικής προσέγγισης χαρακτηρίζει τη λειτουργία του ίδιου του σχολείου. Οι παρεμβάσεις που γίνονται αφορούν το σχολείο, την τάξη, τον εκπαιδευτικό, τους μαθητές, τους γονείς τους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Γίνεται προσπάθεια προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός βαθιά φιλοπεριβαλλοντικού σχολείου, το οποίο λειτουργεί δημοκρατικά και μπορεί να προσφέρει:

-μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου

-μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων)

-βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου ως οργανισμού μάθησης

-βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της υιοθέτησης μαθητοκεντρικών διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων

-βελτίωση της λειτουργικότητας του σχολικού κτηρίου μέσω αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία και της υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά μας,  που συμμετείχαν στις δράσεις τα τελευταία  χρόνια, τους συλλόγους γονέων των τελευταίων ετών και όλους τους γονείς μας,  που μας στήριξαν και συνεχίζουν να μας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια, τη συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ60 του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, την υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας, τη συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου για την αειφορία του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, καθώς και τον Δήμο Χαϊδαρίου που ανταποκρίθηκε προκειμένου να πετύχουμε το στόχο μας που ήταν και εξακολουθεί να είναι ο προσανατολισμός του σχολείου μας προς μια αειφόρο λειτουργία.

Καθώς η σημαία συμβολίζει  τη δέσμευση του σχολείου για τη συνέχεια της προσπάθειας αυτής και στο μέλλον, η βράβευσή μας αποτελεί για μας μια καλή αρχή…….

Παρουσίαση με ενδεικτικές δράσεις του σχολείου μας που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοσίευση Δημάρχου Κου Ντηνιακού

Αφήστε μια απάντηση