ΓΡΑ.ΣΥ. ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ


Πέρνα στα περιεχόμενα

Κύριο μενού:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Δευτέρα: 10:00-13:00
Τρίτη: 8:30-12:30
Πέμπτη: 8:30-12:30
Παρασκευή:9:00-11:30ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τι είναι το Βιογραφικό Σημείωμα;

Μία περίληψη των γνώσεων, της εμπειρίας και των δεξιοτήτων, που αποκτήθηκαν κατά την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία ενός ατόμου.

Βασικό εργαλείο στην αναζήτηση εργασίας!
Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης!


Η μορφή του Βιογραφικού Σημειώματος

To Βιογραφικό Σημείωμα είναι ένα έγγραφο που καθρεφτίζει τον υποψήφιο και εκφράζει την αισθητική του. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει τη μορφή που του αρέσει, του ταιριάζει και που ο ίδιος θεωρεί λειτουργική. Εντούτοις, είναι σημαντικό, να πληροί ορισμένους απλούς, αλλά βασικούς κανόνες.

Ένα βιογραφικό συνίσταται :

 • να είναι σύντομο, ευανάγνωστο, καθαρό και πλήρως ορθογραφημένο
 • να είναι καλής ποιότητας χαρτιού, μεγέθους Α4, κατά προτίμηση σε λευκό ή κάποιο άλλο απαλό χρώμα
 • να μην περιλαμβάνει προσωπικές αντωνυμίες, συντομογραφίες και ψευδείς πληροφορίες
 • να είναι δακτυλογραφημένο σε Η / Υ
 • να έχει τη σωστή έκταση (περίπου δύο με τρεις σελίδες)
 • να είναι συνταγμένο και δομημένο με απλό τρόπο
 • να έχει πληρότητα άρα να περιέχει όλα όσα είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση
 • να είναι σαφές ώστε όποιος το διαβάζει να μπορεί να το καταλαβαίνει αμέσως
 • να διακρίνεται για την ακρίβεια και την αλήθεια των στοιχείων που περιέχει


Τα είδη του Βιογραφικού Σημειώματος
Τα πιο συνηθισμένα είδη βιογραφικού σημειώματος είναι:

Στο Χρονολογικό Βιογραφικό σημείωμα τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά επιτεύγματα περιγράφονται με χρονολογική σειρά και δείχνουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία του ατόμου κατά χρονικές περιόδους της ζωής και της σταδιοδρομίας του.


Στο Θεματικό Βιογραφικό σημείωμα οι πληροφορίες παρατίθενται με σειρά προτεραιότητας ή ανά θεματική ενότητα, ανάλογα με τα στοιχεία που θέλει κανείς να τονίσει.
Πολλές φορές το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να είναι ένας συνδυασμός των παραπάνω ειδών!


Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θεσπιστεί το CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ένα υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος το οποίο έχει μεταφραστεί σε όλες σχεδόν τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος του Βιογραφικού Σημειώματος
Europass είναι η παρουσίαση δεξιοτήτων και προσόντων με τρόπο σαφή και εύκολα κατανοητό στην Ευρώπη αλλά και η διευκόλυνση της μετακίνησης σε οποιαδήποτε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Europass, μπορεί κανείς να επισκεφθεί την ιστοσελίδα http://europass.cedefop.europa.eu

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία για τη σύνταξη του βιογραφικού σας είναι σημαντικό:

 • Να προσδιορίσετε πλήρως τον στόχο σας καθότι αυτός προσδιορίζει σε ποια από τα επιτεύγματα ή τις εξειδικεύσεις σας θα δώσετε έμφαση.
 • Να μάθετε όσα μπορείτε για τις απαιτήσεις του επαγγελματικού/ εκπαιδευτικού σας στόχου. Τότε, θα μπορείτε να ταιριάξετε τις εμπειρίες του δικού σας υπόβαθρου με τα χαρακτηριστικά του.
 • Να αναλύσετε την ανακοίνωση που σας ενδιαφέρει. Είναι πιο πιθανή η επιτυχία σας αν καλύπτετε τα περισσότερα από τα θέματα που ζητά.
 • Να διευκρινίσετε αν χρειάζεται να συνοδεύσετε το βιογραφικό σας με συστατικές επιστολές.


Οι Ενότητες του Βιογραφικού Σημειώματος

Οι πιο συνηθισμένες ενότητες του Βιογραφικού Σημειώματος είναι:

 • Προσωπικές πληροφορίες
 • Σπουδές ή Εκπαίδευση
 • Επαγγελματική Εμπειρία
 • Ξένες Γλώσσες
 • Γνώσεις Πληροφορικής
 • Σεμινάρια, Συνέδρια, Επιμορφώσεις
 • Υποτροφίες, Διακρίσεις, Βραβεία
 • Μελέτες, Ενδιαφέροντα
 • ΣυστάσειςΜε ποια σειρά παρουσιάζονται;
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στις προσωπικές πληροφορίες αναφέρονται στοιχεία όπως τα παρακάτω:
Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
Εθνικότητα (όταν η αίτηση αφορά το εξωτερικό)
Τόπος γέννησης (προαιρετικά)
Στρατιωτικές υποχρεώσεις (αν πρόκειται για άντρα)
Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος - άγαμος, αριθμός παιδιών)


Διεύθυνση κατοικίας
Αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού)


Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ενεργή)


2.ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι σπουδές που έχεις πραγματοποιήσει στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης. Οι σπουδές καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες και καταλήγοντας στις παλαιότερες.Αν υπήρξε συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, όπως Erasmus, αναφέρεται στο σημείο αυτό. Για κάθε βαθμίδα σπουδών, αναφέρονται η διάρκεια φοίτησης, ο τίτλος του εκπαιδευτικού ιδρύματος και ο τίτλος της Σχολής ή του Τμήματος.

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται ο χρόνος εργασίας, το πλήρες όνομα της εταιρίας, η θέση εργασίας καθώς και τα ειδικά καθήκοντα που είχαν ανατεθεί στον υποψήφιο.Αναφέρονται: πρώτα η πιο πρόσφατη εργασία και στη συνέχεια, με αντίστροφη χρονολογική σειρά, όλες οι υπόλοιπες.

4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Η αναφορά στις ξένες γλώσσες πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και από το επίπεδο στο οποίο τις χειρίζεται το άτομο Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, είναι σημαντικό να γίνεται αναφορά σε αυτό περιλαμβάνοντας και την ημερομηνία έκδοσής του.

5. ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Οι γνώσεις αυτές μπορούν να αφορούν:

 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Γλώσσες Προγραμματισμού
 • Πακέτα ανά κατηγορία
 • Επεξεργαστές Κειμένου

Άλλες Γνώσεις (βάσεις δεδομένων, διαχείριση δικτύου κλπ.)

6. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Αν ο υποψήφιος λαμβάνει κάποια υποτροφία ή έχει δεχτεί διάκριση, πρέπει να αναγράφεται:

 • ο τίτλος της υποτροφίας ,
 • το Ίδρυμα που την παρέχει και

το χρονικό διάστημα παροχής της υποτροφίας

7. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται σεμινάρια ή προγράμματα κατάρτισης.
Οι πληροφορίες αφορούν:

 • τον τίτλο του σεμιναρίου,
 • το φορέα της διοργάνωσης του,
 • τη χρονική διάρκεια και
 • τον ακριβή τίτλο του σεμιναρίου.


8. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα συνέδρια και οι ημερίδες που ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει ή έχει συμμετάσχει με σχετική εισήγηση.

9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Ειδικά στην περίπτωση υποψηφιότητας σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι σημαντική η αναφορά σε εργασίες (αλλά και στην διπλωματική εργασία, αν υπάρχει)!
Όταν πρόκειται για δημοσίευση, αναφέρονται:

 • ο τίτλος του άρθρου,
 • οι συγγραφείς,

ο τίτλος Επιστημονικού Περιοδικού / Εφημερίδας / Βιβλίο.

10. ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Η ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται στο βιογραφικό εφόσον ο υποψήφιος είναι μέλος σε κάποιους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς συλλόγους.

11. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ - ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ

Η ενότητα αυτή είναι προαιρετική και αναφέρεται σε πιο προσωπικά ενδιαφέροντα τα οποία μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με το επάγγελμα. Μπορεί για παράδειγμα να γίνει αναφορά σε κάποιες αθλητικές ή καλλιτεχνικές ενασχολήσεις.Προσοχή στην ενότητα αυτή να μην περιλαμβάνονται περιττές πληροφορίες και λεπτομέρειες!

12. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συνήθως στην ενότητα αυτή αναγράφεται:«διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν»
Είθισται μάλιστα να γίνεται αναφορά και στο πρόσωπο που μπορεί να δώσει τις συστάσεις την ιδιότητά του και κάποιο στοιχείο επικοινωνίας.


Οι Βασικές Ενότητες του Βιογραφικού Σημειώματοςστην Αγγλική Γλώσσα !

Χρήσιμες διευθύνσεις για επιπλέον πληροφορίες:


Πηγή Γραφείο Διασύνδεσης Ιόνιου Πανεπιστημίου.

Ελεάννα ΚαλούδηΥπεύθυνη Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας Ιονίου Πανεπιστημίο
Ανδριάνα Τσιμπούκη Επιστημονικός Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου
Κωνσταντίνος Δουκάκης Υποψήφιος Διδάκτωρ Επιστημονικός Συνεργάτης Προγράμματος Επιχειρηματικότητας Ιονίου Πανεπιστημίου


Υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος στα ΕλληνικάΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τι είναι η Συνοδευτική Επιστολή


Η Συνοδευτική Επιστολή είναι ένα γράμμα το οποίο πρέπει σχεδόν πάντα να συνοδεύει και να υποστηρίζει το βιογραφικό σημείωμα.

Το περιεχόμενο και η μορφή του είναι εξίσου σημαντικά με αυτά του βιογραφικού σημειώματος. Η Συνοδευτική Επιστολή την οποία στέλνεις μαζί με το βιογραφικό σου σημείωμα με σκοπό να διεισδύσεις στην «κρυφή αγορά εργασίας», λέγεται Διερευνητική Συνοδευτική Επιστολή.

Ο Σκοπός της Συνοδευτικής Επιστολής
Με το συνοδευτικό γράμμα, σου δίνεται η δυνατότητα:
Να αναδείξεις στοιχεία του βιογραφικού σου τα οποία θέλεις να ξεχωρίσουν και να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία της επιλογής.
Να παρουσιάσεις τα προσόντα σου με πιο άμεσο και προσωπικό τρόπο και να δώσεις στον εργοδότη την ευκαιρία να δει το επαγγελματικό σου προφίλ μέσα από τη δική σου ματιά.
Να προσδιορίσεις επακριβώς τη θέση που επιθυμείς σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεσαι σε μία δημοσιευμένη αγγελία, αλλά στέλνεις μία διερευνητική συνοδευτική επιστολή.
Να εξηγήσεις κάποιες προσωπικές καταστάσεις ή ιδιαιτερότητες τις οποίες είναι δύσκολο να συμπεριλάβεις στο Βιογραφικό σου Σημείωμα.
Να δείξεις τη δυνατότητα γραπτής έκφρασης

Πριν τη σύνταξη της Συνοδευτικής Επιστολής
Πριν συντάξεις τη Συνοδευτική Επιστολή, είναι σημαντικό να κάνεις μία μικρή έρευνα για την εταιρία ή τον οργανισμό στον οποίο απευθύνεσαι. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνεις είναι το διαδίκτυο. Καλό είναι να γνωρίζεις τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας και τους τομείς δραστηριότητας της. Προσπάθησε όσο περισσότερο μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς περιμένουν από εσένα, αν πάρεις τη θέση.

Η δομή της Συνοδευτικής Επιστολής
Η δομή του συνοδευτικού γράμματος αποτελείται από:
1. Τα στοιχεία σου, καθώς και τα στοιχεία του προσώπου ή του τμήματος της εταιρίας στο οποίο απευθύνεσαι.
Πρέπει να είσαι προσεκτικός αναφορικά με το που θα στείλεις τη Συνοδευτική Επιστολή. Είναι κρίμα να έχεις κοπιάσει για να γράψεις ένα συνοδευτικό γράμμα και αυτό να πέσει σε λάθος χέρια ή να καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων. Εάν ανταποκρίνεσαι σε μία δημοσιευμένη αγγελία, πιθανόν να υπάρχει ένα όνομα επικοινωνίας στο οποίο αποστέλλεις το βιογραφικό σου και τη Συνοδευτική Επιστολή. Στην περίπτωση όμως που απευθύνεσαι σε μία εταιρία η οποία δεν έχει ανακοινώσει κάποια κενή θέση, ενδείκνυται να επικοινωνήσεις τηλεφωνικά με την εταιρία και να ρωτήσεις που μπορείς να αποστείλεις το Βιογραφικό σου Σημείωμα. Οι μεγάλες εταιρίες έχουν συνήθως οργανωμένα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού τα οποία αξιολογούν και φυλάσσουν τα βιογραφικά που δέχονται. Στην περίπτωση που δεν γνωρίζεις το πρόσωπο στο οποίο θα απευθύνεις τη συνοδευτική επιστολή σου, ξεκινάς την επιστολή, με την προσφώνηση «Αξιότιμε κύριε/κυρία». Όπως σε κάθε επίσημη επιστολή, τα στοιχεία σου μπαίνουν στο επάνω δεξιό μέρος της σελίδας. Στο επάνω αριστερό μέρος της σελίδας, λίγο πιο χαμηλά, γράφονται τα στοιχεία της εταιρίας και του προσώπου στο οποίο απευθύνεσαι.
2. την εισαγωγή
Εξηγείς με σαφήνεια το σκοπό για τον οποίο απευθύνεσαι στην εταιρία.
Αναφέρεις πώς και από πού ενημερώθηκες για τη θέση εργασίας.
3. το κύριο μέρος Στο κύριο μέρος της Συνοδευτικής Επιστολής μπορείς:
Να εξηγήσεις γιατί σε ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση εργασίας, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι κατανοείς το αντικείμενό της εργασίας και τη φύση της δουλειάς.
Να εξηγήσεις γιατί σε ενδιαφέρει να εργαστείς στη συγκεκριμένη εταιρία ή οργανισμό, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι γνωρίζεις τις δραστηριότητες της εταιρίας, τα προϊόντα της, τις αξίες της, τους πελάτες της και τη θέση της στην αγορά.
Να τονίσεις τα σημεία εκείνα τα οποία σε καθιστούν κατάλληλο υποψήφιο για τη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτό, μπορείς να αναφερθείς με συντομία στα τυπικά και επαγγελματικά προσόντα που διαθέτεις και τα οποία είναι σχετικά με τη θέση.
Να περιγράψεις πώς μπορείς να προσφέρεις στην εταιρία. Επιγραμματικά μπορείς να αναφέρεις περιπτώσεις στις οποίες επέδειξες ικανότητες που μπορούν να θεωρηθούν απαραίτητες για τη θέση που επιδιώκεις (π.χ. ηγετικές ικανότητες, επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα δέσμευσης, αξιοπιστία, δημιουργικότητα, υπευθυνότητα ή άλλες ικανότητες που να είναι σημαντικές για τη θέση).
Να προσδιορίσεις εσύ το είδος της εργασίας που σε ενδιαφέρει μέσα στην εταιρία, σε περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί κάποια θέση.
Να εξηγήσεις κάποιες προσωπικές καταστάσεις ή ιδιαιτερότητες (π.χ να δικαιολογήσεις την καθυστέρηση λήψης του πτυχίου σου, ή κάποιους χρονικούς περιορισμούς που τυχόν έχεις ως προς την ανάληψη εργασίας).
4. τον επίλογο Κλείνοντας το γράμμα, ευχαριστείς τον αναγνώστη για το χρόνο του και του ζητάς μία προσωπική συνέντευξη, αναφέροντας τις διαθεσιμότητές σου ή αναφέροντας ότι είσαι διαθέσιμος για την ημέρα και ώρα που θα επιλέξει ο ίδιος ο εργοδότης. Κλείνεις το γράμμα γράφοντας «Με εκτίμηση», ή «Με τιμή» και δεν ξεχνάς να το υπογράψεις. Θυμήσου ότι το συνοδευτικό σου γράμμα θέλεις να είναι μοναδικό και να καθρεφτίζει τον ίδιο σου τον εαυτό, γι'αυτό απόφυγε μια απλή αντιγραφή υποδειγμάτων που συναντάς.

Πρότυπη συνοδευτική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση
http://career.uop.gr/arxeia/protypo.doc

Πηγή :Γραφείο διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου


Σχεδίαση-Κατασκευή Παρασκάκη Γεωργία