Ψηφιακο? εκπαιδευτικο? περιεχο?μενο και σχετικε?ς υπηρεσι?ες για την Πρωτοβα?θμια και Δευτεροβα?θμια Εκπαι?δευση

Η κεντρικη? σελι?δα για το ψηφιακο? εκπαιδευτικο? περιεχο?μενο της Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης βρι?σκεται στη διευ?θυνση http://dschool.edu.gr. Με?σω της σελι?δας αυτη?ς μπορει?τε να πλοηγηθει?τε στις βασικε?ς ψηφιακε?ς υπηρεσι?ες του Υπουργει?ου Παιδει?ας και Θρησκευμα?των για το ψηφιακο? εκπαιδευτικο? περιεχο?μενο της Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης και συγκεκριμε?να:

Α. Ιστο?τοπος «Διαδραστικα? Σχολικα? Βιβλι?α» (e-books.edu.gr)
Ο ιστο?τοπος «Διαδραστικα? Σχολικα? Βιβλι?α» στη διευ?θυνση http://e-books.edu.gr ει?ναι ο επι?σημος δικτυακο?ς το?πος του Υπουργει?ου Παιδει?ας και Θρησκευμα?των για τη δια?θεση και διανομη? στα σχολει?α της ψηφιακη?ς μορφη?ς των σχολικω?ν βιβλι?ων. Στον ιστο?τοπο ε?χουν αναρτηθει? και ει?ναι διαθε?σιμα σχολικα? βιβλι?α για το Νηπιαγωγει?ο, Δημοτικο?, Γυμνα?σιο και Λυ?κειο, σε ποικι?λες μορφε?ς, κατα?λληλες για διαφορετικε?ς χρη?σεις:
-Σχολικα? Βιβλι?α σε ανοιχτη? ψηφιακη? μορφη? (html): Περι?που 200 σχολικα? βιβλι?α μαθητη? ε?χουν διαμορφωθει? σε ανοιχτη? ψηφιακη? μορφη? html που προσομοιω?νει την ε?ντυπη μορφη? τους. Η μορφη? αυτη? κα?νει εφικτη? την αντιγραφη? και επικο?λληση τμημα?των των βιβλι?ων σε εργασι?ες η? εκπαιδευτικε?ς δραστηριο?τητες και δι?νει τη δυνατο?τητα περαιτε?ρω αξιοποι?ησης που περιεχομε?νου των βιβλι?ων με δια?φορους τρο?πους. -Διαδραστικα? Σχολικα? Βιβλι?α: Σχολικα? βιβλι?α μαθητη? σε ανοιχτη? ψηφιακη? μορφη? (html) τα οποι?α ε?χουν εμπλουτιστει? με ψηφιακο? διαδραστικο? εκπαιδευτικο? υλικο?. Το ψηφιακο? υλικο? ε?χει συσχετιστει? με την ενο?τητα του βιβλι?ου που αναφε?ρεται η? αφορα?. Στις σελι?δες των διαδραστικω?ν σχολικω?ν βιβλι?ων ε?χουν ενσωματωθει? «ενεργα?» εικονι?δια η? υπερσυ?νδεσμοι που παραπε?μπουν σε ψηφιακα? μαθησιακα? αντικει?μενα, ο?πως προσομοιω?σεις, διερευνη?σεις, πειρα?ματα, εικο?νες, εκπαιδευτικα? παιχνι?δια, τρισδια?στατους χα?ρτες, σταυρο?λεξα, κ.α. Υπα?ρχουν η?δη διαθε?σιμα πα?νω απο? 100 διαδραστικα? σχολικα? βιβλι?α που καλυ?πτουν ε?να ευρυ? φα?σμα μαθημα?των απο? τη Γ ? Δημοτικου? ε?ως τη Β ? Γενικου? Λυκει?ου.
- Ο?λο το διδακτικο? πακε?το ανα? μα?θημα σε ψηφιακη? μορφη? pdf: Το διδακτικο? πακε?το μαθη?ματος περιλαμβα?νει το βιβλι?ο μαθητη?, βιβλι?ο εκπαιδευτικου?, τετρα?δια εργασιω?ν, κ.α. σε μορφη? pdf. Η μορφη? αυτη? ει?ναι κατα?λληλη για μεταφο?ρτωση και τοπικη? αποθη?κευση, προβολη? σε περιβα?λλον Η/Υ η? εκτυ?πωση.
Υπα?ρχουν διαθε?σιμα διδακτικα? πακε?τα pdf για ο?λα τα μαθη?ματα Δημοτικου?, Γυμνασι?ου και Γενικου? Λυκει?ου (180 διδακτικα? πακε?τα) ενω? ει?ναι σε εξε?λιξη η ψηφιοποι?ηση, ανα?ρτηση και δια?θεση των βιβλι?ων ΕΠΑΛ. Επι?σης περιλαμβα?νονται περι?που 180 σχολικα? βιβλι?α με γραμματοσειρε?ς 18 ε?ως 38 σημει?ων για αμβλυ?ωπες μαθητε?ς, που αντιστοιχου?ν συνολικα? σε 800 τευ?χη.
-Σχολικα? βιβλι?α σε μορφη? ibooks: Προ?κειται για μη εμπλουτισμε?να σχολικα? βιβλι?α μαθητη? σε μορφη? προσαρμοσμε?νη για χρη?ση απο? συσκευε?ς ipad (20 βιβλι?α μαθητη? ε?ως ση?μερα)

Β. ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ: Ψηφιακα? Αποθετη?ρια και Εθνικο?ς Συσσωρευτη?ς Εκπαιδευτικου? Περιεχομε?νου (photodentro.edu.gr)
Το Φωτο?δεντρο αποτελει? την κεντρικη? διαδικτυακη? υπηρεσι?α του Υπουργει?ου Παιδει?ας και Θρησκευμα?των για τη συγκε?ντρωση, οργα?νωση, αποδοτικη? αναζη?τηση και δια?θεση στην εκπαιδευτικη? κοινο?τητα ψηφιακου? εκπαιδευτικου? περιεχομε?νου για τη σχολικη? εκπαι?δευση.
Περιλαμβα?νει μια σειρα? απο? Ψηφιακα? Αποθετη?ρια Εκπαιδευτικου? Περιεχομε?νου με το ο?νομα «Φωτο?δεντρο», καθε?να απο? τα οποι?α εξυπηρετει? διαφορετικου?ς στο?χους. Ο?λα τα αποθετη?ρια ει?ναι ανοιχτα? σε ο?λους, μαθητε?ς, δασκα?λους, γονει?ς αλλα? και κα?θε ενδιαφερο?μενο.
Το Φωτο?δεντρο παρε?χει δυνατο?τητες αναζη?τησης και πλοη?γησης στο ψηφιακο? περιεχο?μενο με ποικι?λους τρο?πους: με βα?ση το γνωστικο? αντικει?μενο (θεματικη? κατηγορι?α, θεματικη? ενο?τητα η? ε?ννοια), τον τυ?πο του μαθησιακου? αντικειμε?νου, την ηλικι?α των μαθητω?ν, τη βαθμι?δα εκπαι?δευσης, τις συλλογε?ς ο?που περιλαμβα?νεται, καθω?ς και αναζη?τηση ελευ?θερου κειμε?νου, με λε?ξεις-κλειδια?, η? συ?νθετη αναζη?τηση. Για κα?θε μαθησιακο? αντικει?μενο δι?νεται συνοπτικη? περιγραφη? καθω?ς και α?λλα στοιχει?α που το χαρακτηρι?ζουν. Τα μαθησιακα? αντικει?μενα στην πλειοψηφι?α τους λειτουργου?ν α?μεσα με?σα σε περιβα?λλον φυλλομετρητη? (browser). Κα?θε μαθησιακο? αντικει?μενο ε?χει μοναδικο? αναγνωριστικο? αριθμο? και μπορει? να δεικτοδοτηθει? α?μεσα με?σα σε ηλεκτρονικα? αρχει?α ο?πως εκπαιδευτικα? σενα?ρια, δραστηριο?τητες, φυ?λλα εργασι?ας, κ.α. με χρη?ση της διευ?θυνσης φυσικου? πο?ρου. Επι?σης, παρε?χεται δυνατο?τητα μεταφο?ρτωσης των μαθησιακω?ν αντικειμε?νων για χρη?ση τους εκτο?ς διαδικτυ?ου.
Ο?λα τα αντικει?μενα του Φωτο?δεντρου διατι?θενται ελευ?θερα με την α?δεια Creative Commons CC BY-NC-SA. Το Φωτο?δεντρο υλοποιει? την εθνικη? στρατηγικη? για το ψηφιακο? εκπαιδευτικο? περιεχο?μενο και προωθει? τη χρη?ση των ανοιχτω?ν εκπαιδευτικω?ν πο?ρων (OER) για τα σχολει?α.
Συγκεκριμε?να, ε?ως και ση?μερα λειτουργου?ν τα εξη?ς Αποθετη?ρια:

Β.1 Το Πανελλη?νιο Ψηφιακο? Αποθετη?ριο Μαθησιακω?ν Αντικειμε?νων
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ στη διευ?θυνση http://photodentro.edu.gr/lor ει?ναι το Πανελλη?νιο Αποθετη?ριο Μαθησιακω?ν Αντικειμε?νων για την Πρωτοβα?θμια και τη Δευτεροβα?θμια εκπαι?δευση. Φιλοξενει? μαθησιακα? αντικει?μενα, δηλαδη? αυτο?νομες και επαναχρησιμοποιη?σιμες μονα?δες ψηφιακου? υλικου? που μπορου?ν να αξιοποιηθου?ν για τη διδασκαλι?α και τη μα?θηση, ο?πως πειρα?ματα, διαδραστικε?ς προσομοιω?σεις, διερευνη?σεις, εικο?νες, εκπαιδευτικα? παιχνι?δια, τρισδια?στατους χα?ρτες, ασκη?σεις και α?λλα.
Περιλαμβα?νει τη συλλογη? με τα μαθησιακα? αντικει?μενα που αναπτυ?χθηκαν στο πλαι?σιο του Ψηφιακου? Σχολει?ου για τον εμπλουτισμο? των σχολικω?ν βιβλι?ων καθω?ς και συλλογε?ς με επιλεγμε?να αντικει?μενα που ε?χουν αναπτυχθει? στο πλαι?σιο διαφο?ρων δρα?σεων του Υπουργει?ου Παιδει?ας η? α?λλων φορε?ων.
Ση?μερα περιε?χει η?δη πα?νω απο? 5.000 μαθησιακα? αντικει?μενα, ενω? συνεχω?ς δημοσιευ?ονται νε?α αντικει?μενα. Οι μεγαλυ?τερες συλλογε?ς περιλαμβα?νουν: Μαθηματικα? (1800), Θρησκευτικα? (1400), Γεωγραφι?α-Γεωλογι?α (750), Αγγλικη? Γλω?σσα (400), Τεχνολογι?ες της Πληροφορι?ας και των Επικοινωνιω?ν-ΤΠΕ (350), Γαλλικη? Γλω?σσα (320), Χημει?α (300), Βιολογι?α (280), Φυσικη? (260) και Αισθητικη? αγωγη? (140).

Β.2 Το Πανελλη?νιο Ψηφιακο? Αποθετη?ριο Εκπαιδευτικω?ν Βι?ντεο
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ στη διευ?θυνση http://photodentro.edu.gr/video ει?ναι το Πανελλη?νιο Αποθετη?ριο Εκπαιδευτικω?ν Βι?ντεο για την Πρωτοβα?θμια και τη Δευτεροβα?θμια εκπαι?δευση. Φιλοξενει? συλλογε?ς εκπαιδευτικω?ν βι?ντεο μικρη?ς δια?ρκειας (ε?ως 10 λεπτω?ν), που εξυπηρετου?ν διδακτικου?ς στο?χους της Πρωτοβα?θμιας και Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης και μπορου?ν να ενταχθου?ν με?σα σε εκπαιδευτικε?ς δραστηριο?τητες για την υποστη?ριξη της διδασκαλι?ας και της μα?θησης, καθω?ς και συλλογε?ς βι?ντεο που διακρι?θηκαν σε μαθητικου?ς διαγωνισμου?ς.
Στην παρου?σα φα?ση περιε?χει πα?νω απο? 800 εκπαιδευτικα? βι?ντεο. Περιλαμβα?νεται η συλλογη? με τα μικρη?ς δια?ρκειας βι?ντεο απο? παραγωγε?ς της Εκπαιδευτικη?ς τηλεο?ρασης (700), η συλλογη? του ε?ργου EnergyBits με ευρωπαι?κε?ς συμπαραγωγε?ς ντοκιμαντε?ρ για θε?ματα βιω?σιμης ανα?πτυξης (24) και διακριθε?ντα βι?ντεο μαθητω?ν σε ποικι?λους διαγωνισμου?ς.
Στο ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ακολουθει?ται η ι?δια λογικη? αναζη?τησης και πλοη?γησης με το Φωτο?δεντρο των Μαθησιακω?ν Αντικειμε?νων. Επιπλε?ον ο?μως υποστηρι?ζεται αναζη?τηση με βα?ση την παιδαγωγικη? αξιοποι?ηση των βι?ντεο με?σα σε εκπαιδευτικε?ς δραστηριο?τητες.
Σε φα?ση ανα?πτυξης / ολοκλη?ρωσης ει?ναι τα εξη?ς Ψηφιακα? Αποθετη?ρια της «οικογε?νειας» Φωτο?δεντρο:

Β.3 Το Αποθετη?ριο Εκπαιδευτικου? Υλικου? Χρηστω?ν του Υπουργει?ου Παιδει?ας
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > E-YLIKO ΧΡΗΣΤΩΝ στη διευ?θυνση http://photodentro.edu.gr/ugc αποτελει? το Αποθετη?ριο Εκπαιδευτικου? Υλικου? Χρηστω?ν για την Πρωτοβα?θμια και τη Δευτεροβα?θμια εκπαι?δευση. Στο χω?ρο αυτο? οι εκπαιδευτικοι? θα μπορου?ν αναρτου?ν τα δικα? τους μαθησιακα? αντικει?μενα η? να αναζητου?ν μαθησιακα? αντικει?μενα α?λλων χρηστω?ν.
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > E-YLIKO ΧΡΗΣΤΩΝ προ?κειται να αντικαταστη?σει με?ρος της σημερινη?ς υπηρεσι?ας της Εκπαιδευτικη?ς Πυ?λης (e-yliko) του Υπουργει?ου Παιδει?ας και Θρησκευμα?των. Στην παρου?σα φα?ση μεταφε?ρεται στο αποθετη?ριο επιλεγμε?νο υλικο? και προτα?σεις διδασκαλι?ας της Εκπαιδευτικη?ς Πυ?λης e-yliko. Η υπηρεσι?α προβλε?πεται να λειτουργη?σει και να «ανοι?ξει» προς τους εκπαιδευτικου?ς ω?στε να δημοσιευ?ουν περιεχο?μενο με απλο? τρο?πο εντο?ς του 2014. Στο?χος ει?ναι να δημιουργηθει? μι?α ενεργη? κοινο?τητα ανα?πτυξης ψηφιακου? εκπαιδευτικου? περιεχομε?νου, ο?που εκπαιδευτικοι? (επω?νυμα και ε?χοντας δημο?σιο προφι?λ) θα αναρτου?ν και θα μοιρα?ζονται το δικο? τους ψηφιακο? εκπαιδευτικο? περιεχο?μενο, θα αξιολογου?ν και θα ανταλλα?σουν απο?ψεις.

Β.4 Το Αποθετη?ριο Εκπαιδευτικω?ν Λογισμικω?ν
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ στη διευ?θυνση http://photodentro.edu.gr/edusoft αποτελει? το Πανελλη?νιο Αποθετη?ριο Εκπαιδευτικου? Λογισμικου? για την Πρωτοβα?θμια και τη Δευτεροβα?θμια εκπαι?δευση. Φιλοξενει? εκπαιδευτικα? λογισμικα? και εκπαιδευτικα? πακε?τα με εκπαιδευτικε?ς δραστηριο?τητες για τοπικη? μεταφο?ρτωση. Στην παρου?σα φα?ση αναρτω?νται και περιγρα?φονται λογισμικα?/πακε?τα που αναπτυ?χθηκαν η? προσαρμο?στηκαν στο πλαι?σιο ε?ργων του Υπουργει?ου Παιδει?ας και Θρησκευμα?των η? φορε?ων του απο? το 1998 ε?ως ση?μερα η? α?λλα.

Β.5 Φωτο?δεντρο, ο Εθνικο?ς Συσσωρευτη?ς Εκπαιδευτικου? Περιεχομε?νου
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ει?ναι κα?τι παραπα?νω απο? μια «Οικογε?νεια» ψηφιακω?ν αποθετηρι?ων που φιλοξενου?ν εκπαιδευτικο? περιεχο?μενο.
Το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ στη διευ?θυνση http://photodentro.edu.gr αποτελει? τον Εθνικο? Συσσωρευτη? Εκπαιδευτικου? Περιεχομε?νου για την Πρωτοβα?θμια και τη Δευτεροβα?θμια εκπαι?δευση, μι?α κεντρικη? διαδικτυακη? e-υπηρεσι?α του ΥΠΑΙΘ για τη συγκε?ντρωση και δια?θεση του ψηφιακου? εκπαιδευτικου? περιεχομε?νου στη σχολικη? κοινο?τητα. Με?σα απο? το ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ οι χρη?στες θα αναζητου?ν ψηφιακο? εκπαιδευτικο? υλικο? με ενιαι?ο τρο?πο, ανεξα?ρτητα που? ει?ναι αυτο? αποθηκευμε?νο, ει?τε βρι?σκεται σε αποθετη?ρια του Υπουργει?ου Παιδει?ας αλλα? και αλλου?, ο?πως σε εκπαιδευτικε?ς πυ?λες, ιστο?τοπους μουσει?ων κλπ. Η υπηρεσι?α θα ει?ναι σε λειτουργι?α εντο?ς του 2014.

Γ. Η Ψηφιακη? Εκπαιδευτικη? Πλατφο?ρμα «e-me» για μαθητε?ς και εκπαιδευτικου?ς
Η Ψηφιακη? Εκπαιδευτικη? Πλατφο?ρμα με την ονομασι?α ?e-me? («ο ηλεκτρονικο?ς εαυτο?ς μου» η? στα ελληνικα?, «ειμι?») σχεδια?στηκε για να αποτελε?σει το βασικο? περιβα?λλον εργασι?ας μαθητω?ν και εκπαιδευτικω?ν στην πρωτοβα?θμια και δευτεροβα?θμια εκπαι?δευση.
Η ψηφιακη? εκπαιδευτικη? πλατφο?ρμα e-me υλοποιει?ται ως μι?α ασφαλη?ς κοινωνικη? πλατφο?ρμα (social platform) για μαθητε?ς και εκπαιδευτικου?ς, με δυνατο?τητες ανταλλαγη?ς και διαμοι?ρασης αρχει?ων και εφαρμογω?ν.
Θα αποτελει? ε?να ολοκληρωμε?νο ψηφιακο? περιβα?λλον, ασφαλε?ς, αλλα? ταυτο?χρονα ανοικτο?, για τη μα?θηση, επικοινωνι?α, συνεργασι?α και δικτυ?ωση ο?λων των μελω?ν της σχολικη?ς κοινο?τητας. Η ψηφιακη? εκπαιδευτικη? πλατφο?ρμα e-me θα παρε?χει το «χω?ρο» και τα «εργαλει?α» για να εξυπηρετει? και να αναβαθμι?ζει αυτο? που η?δη συμβαι?νει στο σχολει?ο. Θα ει?ναι ο προσωπικο?ς χω?ρος κα?θε μαθητη? και κα?θε εκπαιδευτικου?. Ε?νας ψηφιακο?ς χω?ρος συνα?ντησης και συνεργασι?ας. Αλλα? και ε?νας χω?ρος προβολη?ς της δουλεια?ς μαθητω?ν, εκπαιδευτικω?ν, σχολει?ων.
Στην παρου?σα φα?ση ει?ναι υπο? κατασκευη?. Η ε?κδοση για ευρει?α χρη?ση αναμε?νεται να ολοκληρωθει? τον Ιου?νιο του 2015.

Δ. Ανα?δειξη και Προβολη? Καλω?ν Πρακτικω?ν Αξιοποι?ησης Ψηφιακου? Εκπαιδευτικου? Περιεχομε?νου
Τε?λος, σημειω?νουμε ο?τι στο πλαι?σιο του Ψηφιακου? Σχολει?ου ξεκι?νησε δρα?ση για την Ανα?δειξη και Προβολη? Καλω?ν Πρακτικω?ν Αξιοποι?ησης Ψηφιακου? Εκπαιδευτικου? Περιεχομε?νου. Συγκεκριμε?να, με?σω του διαδικτυακου? κο?μβου «Συμμετε?χω» στη διευ?θυνση i-participate.gr, οι εκπαιδευτικοι? θα μπορου?ν να συμμετε?χουν και να υποβα?λλουν προτα?σεις για καλε?ς πρακτικε?ς αξιοποι?ησης ψηφιακου? περιεχομε?νου στην Πρωτοβα?θμια και Δευτεροβα?θμια Εκπαι?δευση, να αναζητου?ν και να αξιοποιου?ν καλε?ς πρακτικε?ς συναδε?λφων τους, να συνεργα?ζονται και να ανταλλα?σουν απο?ψεις και ιδε?ες.

Leave a Reply