Πρότυπο τελικής Απολογιστικής Έκθεσης ΣΕΠΕΗΥ

με το κλείσιμο της Σχολικής Χρονιάς πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες σύμφωνα με τον κανονισμό :

Ο Υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ (σελ. 17-18)

Συντάσσει και παραδίδει στο Διευθυντή απολογιστική έκθεση για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο (για κάθε εργαστήριο σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός στη σχολική μονάδα), κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Ο Διευθυντής προσυπογράφει την έκθεση, την οποία συντάσσει ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (ή ο Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής για Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε.) στο τέλος κάθε διδακτικού έτους και στη συνέχεια γίνεται αποστολή της στο αρμόδιο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Οι εκθέσεις θα πρέπει να παραληφθούν έντυπα από την υπηρεσία έως και τις 25/6/2013

επίσης να γίνει και ηλεκτρονική αποστολή της έκθεσης στη διεύθυνση
vkstefanidis AT gmail.com έως και τις 25/6/2013

πρότυπο της έκθεσης ΕΔΩ

Leave a Reply