Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα μηχάνημα με το οποίο επεξεργαζόμαστε δεδομένα µε γρήγορο τρόπο και µε ακρίβεια, ώστε να εξάγουμε πληροφορίες. Δεδομένα είναι στοιχεία που χρησιμοποιούμε για επεξεργασία και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι η πληροφορία.

Η Ελένη έχει 12 μήλα και θέλει να τα μοιράσει στις 4 φίλες της. Πόσα μήλα θα πάρει η κάθε φιλενάδα;

Δεδομένα
12 μήλα 
4 φίλες
Επεξεργασία
12/4
Πληροφορία
3 μήλα για κάθε φιλενάδα

Ο υπολογιστής πρέπει να διαβάσει τα δεδομένα, να τα επεξεργαστεί και να
εμφανίσει το αποτέλεσμα.
Τι χρειάζεται ο υπολογιστής για να διαβάσει δεδομένα;
Μονάδες εισόδου
Τι χρειάζεται ο υπολογιστής για να επεξεργαστεί τα δεδομένα;
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Τι χρειάζεται ο υπολογιστής για να εμφανίσει τα αποτελέσματα;
Μονάδες εξόδου
Τι χρειάζεται ο υπολογιστής για να θυμάται τα δεδομένα, τις πράξεις και τα
αποτελέσματα;
Μονάδα κύριας μνήμης

Δραστηριότητες για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή